2018 Yılı SGK Primlerine Esas Kazanç Tutarları

genel yazılar
  2018 YILI PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR 2018 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından tespit edilmiş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın internet sitesinde duyurulmuştur. Duyuruda, 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında brüt asgari ücret tutarının 2.029,50 TL olarak tespit edildiği belirtilmiştir. Buna göre, 2018 yılı için sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan ücreti ve asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti ile asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki şekilde olacaktır. A- Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda…
Read More

30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı 3. Mükerrer Resmî Gazete

genel yazılar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI 2017/11162   6446 Sayılı Piyasası Kanununda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2017/11165   2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 2017/11166   Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar 2017/11172   Yükseköğretim Kurumlarına Ait İdari Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar 2017/11174   4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar 2017/11175   Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair KararPowered by WPeMatico
Read More

2018 YILI MUHASEBE ÜCRET TARİFESİ

genel yazılar
2018 Yılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2018 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır. 2018 yili muhasebe ucret tarifesi için tıklayınız *** –YAYIMLANAN SON DAKİKA MEVZUATLAR –2018 YILI MUHASEBE VERGİ PARAMETRELERİ (Hatırlatmalar) –2018 YILI ÇALIŞMALARI –2018 YILI VERGİ TAKVİMİ  -2018 MUHASEBE, MALİ MEVZUAT, VERGİ, SOSYAL GÜVENLİK, İŞ VE ÇALIŞMA HAYATI GÜNDEMİ MuhasebeD.Com TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU -2018 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ -2018 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ –MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMA DOSYASI –GÜNDEMDE ÖNE…
Read More

2018 ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

genel yazılar
2018 ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ Çalışma Genel Müdürlüğü / Sendika Üyeliği ve İstatistik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. 01/01/2018 – 31/12/2018 ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)   ASGARİ ÜCRET 2.029,50 SGK PRİMİ% 14 284,13 İŞSİZLİK SİG. FONU% 1 20,30 GELİR VERGİSİ% 15 (*) 106,55 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 152,21 DAMGA VERGİSİ% 0,759 15,40 KESİNTİLER TOPLAMI 426,38 NET ASGARİ ÜCRET (**) 1.603,12   İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY) ASGARİ ÜCRET 2.029,50 SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***) 314,57 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU% 2 40,59 İŞVERENE TOPLAM MALİYET 2.384,66   KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY) (Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.) NET…
Read More

Hangi şartlarda kooperatiflerin kurumlar vergisi açılır ?-EVREN ÖZMEN

Kooperatifçilik
Kooperatifler Kooperatifler, üyelerin meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarının karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma ile sağlanması esasıyla kurulmaktadırlar. Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi ile de tüketim ve taşımacılık kooperatifleri dışında kalan kooperatifler belirli şartlarla kurumlar vergisinden muaf tutulmuşlardır. 4.13.1. Muafiyet şartları Kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmeleri için ana sözleşmelerinde; Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmamasına, Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesine, Yedek akçelerinin ortaklara dağıtılmamasına, Sadece ortaklarla iş görülmesine dair hükümlerin bulunması ve bu kayıt ve şartlara da fiilen uyulması gerekmektedir. Bu şartlara ana sözleşmelerinde yer vermeyen ya da yer vermekle beraber bu şartlara fiiliyatta uymayan kooperatifler, muafiyet hükümlerinden yararlanamayacaktır. 4.13.1.1. Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması Sermaye üzerinden kazanç dağıtılması sermaye şirketlerine ait bir özelliktir. Kooperatiflerin elde ettikleri kazancı ortaklarına sermaye paylarına göre dağıtması durumunda, kooperatiflerin sermaye şirketlerinden…
Read More

Kooperatiflerde Gelir gider farkları, bölünmesi ve paylara faiz verilmesi-EVREN ÖZMEN-MALİ MÜŞAVİR

Kooperatifçilik
Gelir gider farkları, bölünmesi ve paylara faiz verilmesi: Madde 38 – Anasözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde ortaklarla yapılan muamelelerden bir yıllık faaliyet sonunda elde edilen hasılanın tamamı gelir gider farkı olarak kooperatifin yedek akçelerine eklenir. Gelir gider farkının ortaklar arasında bölüşülmesi öngörülmüş ise bu bölünme ortakların muameleleri oranında yapılır. [contact-form] (Değişik: 6/10/1988 – 3476/7 md.) Gelir-gider farkının en az % 50’si ortaklara dağıtıldıktan sonra, ortakların sermaye paylarına genel kurul kararı ile Devlet Tahvillerine verilen en yüksek faiz haddini geçmemek üzere faiz ödenebileceği anasözleşme ile hükme bağlanabilir. (Değişik: 6/10/1988 – 3476/7 md.) Ortak dışı işlemlerden elde edilen hasılanın ortaklara sermaye payları oranında dağıtılabileceği anasözleşmede hükme bağlanabilir. Dağıtılmadığı takdirde, bunlar kooperatifin gelişmesine yarayacak işlerde kullanılmak üzere özel bir fonda toplanır. Bir yıllık faaliyet neticeleri menfi olduğu takdirde açık, yedek akçelerden ve bunların…
Read More

2018 Agi Tutarları-Mali Müşavir Evren özmen

Kooperatifçilik
2018 Agi Tutarları AGİ (ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ) 2018 TABLOSU   Medeni Durum Aylık Tutar Bekar 152,18 TL Evli, eşi çalışmayan 182,51 TL Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,44 TL Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,16 TL Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,70 TL Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,70 TL Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,70 TL Evli, eşi çalışan 152,18 TL Evli, eşi çalışan 1 çocuklu 175 TL Evli, eşi çalışan 2 çocuklu 197,83 TL Evli, eşi çalışan 3 çocuklu 228,56 TL Evli, eşi çalışan 4 çocuklu 243,48 TL Evli, eşi çalışan 5 çocuklu 258,70 TL   [contact-form] Powered by WPeMatico
Read More