Kripto Para Madenciliği ( Mining ) faaliyetinde bulunanlar şirket kurup vergi mükellefi mi olacaklar ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Kooperatifçilik
Kripto Para Madenciliği ( Mining ) faaliyetinde bulunanlar şirket kurup vergi mükellefi mi olacaklar ? MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN   Son zamanlarda kripto para alışverişi ve değer artışları dışında sıkça duymaya başladığımız başka bir konuda kripto para madenciliği namı diğer mining .   Peki bu mining denen sistem nedir ? Sanal para ya da şifreli parayı yeni yeni anlamaya başlamışken, bir de para basmak da mı mümkün ? Yani gerekli alt yapıyı kuran, ekran kartları ve donanımları alan herkes evinde kripto para mı basacak ve bu paraların bir değeri mi olacak ?   Şöyleki; kripto para madenciliği, blok olarak bilinen mevcut kripto para işlemlerinin kayıtlarının blok zinciri olarak bilinen geçmiş işlem kayıtlarına eklendiği dijital para sistemi işlemlerinin işlenmesidir.   Madenciler, işlemle ilgili algoritmaları çözmek için işlem kapasitelerine erişen yazılımı kullanmaktadılar.…
Read More

2018 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ (TL) -Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Kooperatifçilik
2018 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ (TL) 1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi Konutlara ait çevre temizlik vergisi; s u tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 32 kuruş, diğer belediyelerde 24 kuruş olarak hesaplanacaktır. Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir. Powered by WPeMatico
Read More

Kilis, Şırnak ve Hakkari İllerinin Tamamı, Siirt İlinin Eruh İlçesi, Mardin İlinin Nusaybin, Derik ve Dargeçit İlçeleri, Diyarbakır İlinin Sur ve Silvan İlçelerindeki İşveren ve Sigortalıların Ödeyeceği Sigorta Primleri Ertelendi

genel yazılar
KİLİS, ŞIRNAK VE HAKKARİ İLLERİNİN TAMAMI, SİİRT İLİNİN ERUH İLÇESİ, MARDİN İLİNİN NUSAYBİN, DERİK VE DARGEÇİT İLÇELERİ, DİYARBAKIR İLİNİN SUR VE SİLVAN İLÇELERİNDEKİ İŞVEREN VE SİGORTALILARIN ÖDEYECEĞİ SİGORTA PRİMLERİ ERTELENDİ Basında çıkan haberlerden anlaşılacağı üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili illere gönderilen yazıya göre, Kilis, Şırnak ve Hakkariillerinin tamamı, Siirt ilinin Eruh ilçesi, Mardin ilinin Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçeleri, Diyarbakır ilinin Sur ve Silvan ilçelerinde işyeri olan işverenlerle sigortalıların daha önce değişik zamanlarda ertelen prim borçları bu kez 31.12.2018 tarihine ertelenmiştir. KİLİS, ŞIRNAK VE HAKKARİ İLLERİNİN TAMAMI, SİİRT İLİNİN ERUH İLÇESİ, MARDİN İLİNİN NUSAYBİN, DERİK VE DARGEÇİT İLÇELERİ, DİYARBAKIR İLİNİN SUR VE SİLVAN İLÇELERİNDEKİ İŞVEREN VE SİGORTALILARIN ÖDEYECEĞİ SİGORTA PRİMLERİ ERTELEMESİNİN USUL VE ESASLARI Terör nedeniyle Şırnak ve Hakkari illerinin tamamı, Siirt ilinin Eruh ilçesi, Mardin ilinin Nusaybin, Derik…
Read More

SGK İşyeri bildiriminde hangi işlemler değişti?

genel yazılar
İşyeri bildiriminde hangi işlemler değişti? Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) işyeri ve çalışanlara ilişkin uygulamalarındaki usul ve esaslarda değişiklik yapıldı. SGK uygulamasında, yeni işyeri açanlar, örneği SGK tarafından hazırlanan matbu işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başlanan tarihte, SGK’ya vermekle yükümlü tutuldu. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) işyerleri ve çalışanlara ilişkin yaptığı uygulamalara yönelik usul ve esaslarda yeni değişiklikler yapıldı. Bu yazımızda işverenlerin işyerleri ile ilgili SGK yükümlülüklerini yerine getirilmesinde yapılan yeni değişiklikler ve yenilikler konu edinildi. BİLDİRİMDE YENİ ESASLAR SGK uygulamasında, yeni işyeri açanlar, örneği SGK tarafından hazırlanan matbu işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başlanan tarihte, Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermekle yükümlü tutuldu. Kurum uygulamasında, vergi uygulamasından farklı olarak aynı işverenin, birden fazla özel ya da ihale konusu iş alması, işyeri kurması veya devir alması yahut kendisine intikal etmesi hâlinde her…
Read More

Vadeli çeklerin yılsonu değerlemesi nasıl yapılmalı?

genel yazılar
Vadeli çeklerin yılsonu değerlemesi Vergi mükelleflerinin dönem sonu işlemleri ve yükümlülükleri uygulama açısından ayrı bir önem arz etmektedir. Bu bağlamda 7061 sayılı “Bazı Vergi kanunları ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 100’üncü maddesi uyarınca Çek Kanunu’nun geçici 3’üncü maddesinde yer alan vadeli çeklerin tahsilat süresinin uzatılmasına yönelik düzenlemeyle vadeli çek uygulamasının devamı öngörülmüştür. Bilindiği gibi ülkemizde ileri vadeli çek düzenlenebilmektedir. Bu bağlamda da 7161 sayılı ‘Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 100’üncü maddesi ile Çek Kanunu’nun geçici 3’üncü maddesinde yer alan 31.12.2017 ibaresi “31.12.2020” olarak değiştirilmiştir. Ancak mevcut düzenleme gereği olarak söz konusu çek üzerinde ödeme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir. Ödeme aracı özelliğini taşıyan çekin 31.12.2020 tarihine kadar üzerinde yazılı keşide tarihinden önce tahsil edilmek amacı ile bankaya…
Read More

Avukatlara KDV Tevkifatı Yapılması Zorunluluğu

genel yazılar
Avukatlara Katma Değer Vergisi (KDV) Tevkifatı Yapılması Zorunluluğu 117 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile aşağıda belirtilen kurumlara, yine aşağıda belirtilen şartlarda avukatlara KDV tevkifatı yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Bu çerçevede, aşağıda belirtilen işlemlere taraf olanlar verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumludurlar. KDV mükellefi olsun olmasın: 5018 sayılı kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birliklerine, Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, Döner sermayeli kuruluşlara, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına, Bankalara, Kamu iktisadi teşebbüslerine (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlara, Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dâhil bütün borsalara,…
Read More

SGK Genelgesi 2018/5 (Kadroya geçirilecek alt işveren işçileri hk)

genel yazılar
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih: 25/01/2018 Sayı : 35158785-309-206.99-E.543014 Konu : Kadroya geçirilecek alt işveren işçileri GENELGE 2018-5 1-Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin; 113 üncü maddesi ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa geçici 7 nci madde, 127 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici 23, 24 ve 25 inci maddeler eklenmiştir. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa eklenen “Geçici 7 nci madde ile, (1) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 375 sayılı Kanım Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan idareler ile birlikte veya…
Read More