Şirketlerin sermaye artışında iç kaynakların kullanılması

genel yazılar
Anonim ve limited şirketlerde sermaye artışında iç kaynaklar Bilindiği üzere, yeni TTK 462. md hükmüne göre iç kaynaklardan sermaye artırımına gidilmeden nakdi sermaye artırımına gidilemeyecektir. Öncelikle, şirketin bilançosunun pasifinde yer alan iç kaynakların belirlenmesi bunların sermaye artırışında kullanılması gerekecektir. Örneğin, yeniden değerleme fonları, iştirak ve taşınmaz satış hasılatı ve enflasyon değerlemesinden doğan fonların sermaye artışında kullanılması öncelikle zorunludur. [1] Sermaye artışında şirketin sermaye artırımına karar vermesi ve iki nüsha karar alınması, 6 adet tadil tasarısının düzenlenmesi ile ve ticaret sicilinden yapılacak diğer işlemlerle beraber sermaye artışı tamamlanacaktır.   Sermayenin iç kaynaklardan artırılan kısmını, iç kaynaklardan karşılayan tutarın şirket bünyesinde gerçekten mevcut olduğunun onaylanmış yıllık bilanço ve yönetim kurulunun vereceği açık ve yazılı bir beyanla doğrulaması da ayrıca gerekecektir. Bilanço tarihinin üzerinden 6 aydan fazla zaman geçmiş olduğu durumlarda, yeni bir bilanço…
Read More

Yatırım teşvik belgeli tesisisin devrinde önemli noktalar

genel yazılar
Ülkemiz de yatırım teşvik belgesi kapsamında birçok yatırım gerçekleştirilmektedir. Söz konusu yatırımların bazıları ise tamamlanmadan yani tamamlama vizesi yapılmadan satılmakta el değiştirmektedir. Bu durumdaki tamamlanmamış yatırımların el değiştirmesi özel bir prosedür gerektirmekte olduğundan uygulamada tereddütle karşılanmaktadır. Her şeyden önce belirtelim ki, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki tamamlanmamış yatırımların satılması, el değiştirmesi mevzuat çevresinde mümkündür. Buna göre yatırım teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın, Ekonomi Bakanlığı’nın izin ve onayı ile teşvik belgesi sahibi başka bir mükellefe, bu mükellefin sahip olduğu yatırım teşvik belgesi eki listede aynı makine ve teçhizatın yer alması şartıyla istisna kapsamında devri mümkündür. Diğer yandan yatırım teşvik mevzuatı çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı’nın onay ve iznine tabi olmayan devir ve satışlarda, izin ve onay alınmasına gerek bulunmamaktadır. Böyle bir işlemde yatırım teşvik belgesi sahibi mükellefin yatırım teşvik belgesi kapsamında…
Read More

KOOPERATİFLERDE DENETİM KURULU İSTİFA EDER VE YEDEKLER GÖREVİ KABUL ETMEZ İSE NE YAPILIR ?

Kooperatifçilik
1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 98 inci madde yollaması ile, uygulanması gereken anonim şirkete ilişkin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 530 (1) inci madde fıkrasında, ‘Uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli olan organlarından biri mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyorsa, pay sahipleri, şirket alacaklıları veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın istemi üzerine, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, kanuna uygun hale getirmesi için bir süre belirler. Bu süre içinde durum düzeltilmezse, mahkeme şirketin feshine karar verir.’ hükmü yer almaktadır. Bu maddenin gerekçesi ise şöyledir; ‘Gerekli organın mevcut olmaması ile kastedilen bu organın gerçekten bulunmamasıdır. Yönetim Kurulunun süresi sona ermiş olmasına rağmen, yeni bir yönetim kurulunun seçil(e)memiş olması veya yönetim kurulu üyelerinin istifaları ile kurulun boşaldığı ve yerlerini doldurma imkanının bulunmadığı hallerde yönetim organının mevcut olmadığı kabul edilmelidir. Yönetim kurulunun mevcudiyetine rağmen,…
Read More

Kooperatifi ihya davası nasıl açılır ?

Kooperatifçilik
Taraflar arasında görülen dava neticesinde; davanın kabulüne dair hükmün davalı vekilince istinafı üzerine düzenlenen rapor ve dosya kapsamı incelenip gereği görüşülüp düşünüldü: Davacı vekilince yerel mahkemesine verilen dava dilekçesinden özetle müvekkilinin Ümraniye adresinde mukim S.S Y. Konut Yapı Kooperatifi üyesi olduğunu kooperatif henüz tasfiye edilmeden İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce Genel Kurul toplantılarını gerçekleştirmediğinden bahisle kooperatifin sicilden resen terkin edildiğini, İstanbul Anadolu 2 Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 2012/2000 esas 2014/581 karar sayılı ilamının kooperatife M. V.’ın kayyum olarak atandığını, genel kurul toplantılarının yapılmadığından bahisle kooperatifin resen terkin edilmesinin yerinde olmadığını zira kooperatifin henüz tasfiye edilmediğini ayrıca kooperatif inşatlarının ruhsata bağlanmadığı, ayrıca diğer işleri yapmak üzere de kooperatifin açık olması gerektiğini beyanla sicilden resen terkin edilen S. S. Y. Konut Yapı Kooperatifinin ihyasını talep etmiştir. Davalı Ticaret Sicil Müdürlüğü cevap dilekçesinden özetle;…
Read More

Kooperatiflerde borcu olan ortakların , ortaklık devri yapılabilir mi ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Kooperatifçilik
KOOPERATİFLERDE HİSSE DEVİR ŞARTLARI NELERDİR ? Kooperatif anasözleşmesinin 17/3. maddesi, “devir halinde eski ortağın kooperatife karşı tüm hak ve yükümlülükleri yeni ortağa geçer” hükmünü içermektedir. Ortaklığın devir biçimi yasada gösterilmemiştir. Ancak pay devrinin alacağın temliki yolu ile yapılması, temlikin de BK’nın 163. maddesi maddesi uyarınca yazılı olması gerekmektedir. Üyeliğe bağlı hak ve alacakların borçlusu kooperatif, alacaklısı ise üyeliği devir alan yeni ortaktır. Eğer devir eden ortak pay yönünden borçlu ise, borcun nakli hükümleri uygulanır (BK 173 vd), borç devir alana geçer. Ancak, pay devri için resmi şekle bile gerek bulunmamaktadır. Her ne kadar yapı kooperatifinde, ortakları mal sahibi yapmak amacı olsa bile, pay devri, bir satış vaadi de değildir. Bu nedenle, adi yazılı devir dahi geçerlidir. Devredenin borçları, devre ve devrin kabulüne engel değildir, devredenin borçları devir alana geçer ve…
Read More

Mali Müşavirin yanında çalıştırdığı personelin işlediği fiillerin cezası

genel yazılar
3568 sayılı yasaya göre unvan almış meslek mensuplarının yanında çalıştırdığı personelin işlediği fiillerin cezası Bilindiği gibi, 3568 sayılı yasaya göre yayımlanan disiplin yönetmeliği  SM, SMMM ve YMM’lerle ilgili  meslek  mensuplarının, aday meslek  mensuplarının  ve meslek  mensuplarının  istihdam  ettiği personelin işleyeceği fiiller dolayısıyla, bunlarla ilgili cezaların veya müeyyidelerini düzenleyen yönetmeliktir.[1] Bu çalışmada daha çok meslek mensuplarının  yanında istihdam  ettikleri aday meslek  mensubu, bir başka meslek  mensubu veya meslek  mensubu olmayan personelin işleyeceği  fiiller dolayısıyla  yönetmelikte yer alan  fiiller ve bu  fiillere karşılık uygulanacak  cezalar konusu   değerlendirilecektir. 3568 sayılı yasaya göre unvan almış meslek mensuplarının  işledikleri  fiiller nedeniyle maruz  kalacakları  cezalar  yönetmelikte  belirtilmiştir.  Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen 5 tür ceza söz konusudur.   Diğer maddelerde cezalar tek tek tanımlanmıştır. Meslek  mensuplarının  görevleri sırasında çalıştırdıkları personelle ilgili öncelikle “istihdam eden  kimselerin” genel  sorumluluğu dolayısıyla …
Read More

Tarihi imar affı ile ilgili önemli açıklama

genel yazılar
Milyonların merakla beklediği imar barışına yönelik Gazete Habertürk’ten Esra Nehir’e açıklamalarda bulunan Demirtaş, düzenleme ile Türkiye’deki konut sayısının net olarak ortaya konulacağını söyledi. “KAYIT AŞAMASINDA İSTİSNA YOK” “İstanbul Boğazı’nda ‘geri görünüm ve etkilenme bölgeleri’nin dışında mahalleler, şehirler kuruldu. Beykoz, Sarıyer, Üsküdar’da binlerce yapı var” diyen Demirtaş, bu yapıların tamamını kayıt altına alabilmek için bu yola başvurduklarını söyledi. Başvuruların beyan esaslı olacağını vurgulayan Demirtaş, “Bize müracaat edildiğinde olmayacak bir yere bir şey yapıldıysa onu kayıt altına alacağız, yani kayıt aşamasında istisna yok, ancak belgeyi tapuya çevirirken tekrar bakacağız, abuk subuk yerlere tapu vermeyeceğiz” dedi. HAZİNE ARAZİLERİ DAHİL OLACAK Hazine’ye ait arazilerde kaçak inşa edilmiş yapılara da şans verileceğini belirten Demirtaş, “Hazine arazisi üzerindeki yapıları bile kayıt altına alarak onlara da şans veriyoruz. Hazine’ye ‘Arsayı bize tahsis et’, Hazine arazisinin üzerine kurulu…
Read More

Ticaret unvanı belirlenirken dikkat edilecek hususlar

genel yazılar
Ticaret Unvanı Belirlenirken Dikkat Edilecek Hususlar Şirket kurarken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri şirket unvanının belirlenmesidir. Şirketlerin ticaret unvanlarını seçerken dikkat etmeleri gereken hususlar şahıs işletmelerine ve sermaye işletmelerine göre farklılık göstermektedir. Ticaret unvanı belirlenirken dikkat edilecek hususlar 14.02.2014 tarihinde Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ’ de ayrıntılı olarak ele alınmış olsa da uygulayıcılar açısından zaman zaman soru işaretleri yaratmaktadır. Şirket unvanı, şirketin ticaret sicilinde tescil edilmesinden tutun da ticari faaliyetini sürdürmesi esnasında hatta tasfiye sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle aşağıdaki hususlara dikkat etmek önem taşımaktadır. Gerçek Kişiler Ticaret unvanı seçilirken şahsın ad ve soyadını kullanması mecburidir. Ticaret unvanı, kısaltılmaksızın yazılan ad ve soyaddan meydana gelir. Adı ve soyadı bütün harfleriyle yazılır. İşletme ile ilgili yanlış bir kanaat uyandıracak olan ifadeler hariç istenilen…
Read More