TÜKETİCİ KANUNUNA GÖRE KESİLEN CEZALARDA UZLAŞMA SÜRECİ-EVREN ÖZMEN MALİ MÜŞAVİR

Kooperatifçilik
TÜKETİCİ KANUNUNA GÖRE KESİLEN CEZALARDA UZLAŞMA SÜRECİ-EVREN ÖZMEN MALİ MÜŞAVİR   30 Mayıs 2018 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30436 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, uzlaşma komisyonlarının kurulması ve çalışması ile 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77/A maddesi kapsamında yapılan uzlaşma başvurularına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkraları hariç olmak üzere, aynı madde uyarınca uygulanmasına karar verilen idari para cezalarını kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6502 sayılı Kanunun 77/A maddesinin yedinci fıkrası ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar…
Read More

İmha edilmesi gereken malların değerlemesinde usul ve esaslar belirlendi

genel yazılar
İMHA EDİLMESİ GEREKEN MALLARIN DEĞERLEME UYGULAMASINA İLİŞKİNUSUL VE ESASLAR BELİRLENDİ 7103 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi ile 213 sayılı Kanuna eklenen 278/A maddesinde bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce belirlenebilmesine ilişkin düzenleme yapılmış olup, 496 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde söz konusu uygulamanın usul ve esasları hakkında açıklamada bulunulmuştur. -İmha edilmesi gereken mallarda usul ve esaslar tamamını okumak için tıklayınız KAYNAK: TÜRMOBPowered by WPeMatico
Read More

Defter-Beyan sistemine başvuru süreleri uzatıldı

genel yazılar
DEFTER-BEYAN SİSTEMİNE BAŞVURU SÜRELERİ UZATILDI Defter-beyan Sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular serbest meslek erbapları tarafından 30.09.2018, basit usule tabi olan mükellefler açısından ise 31.10.2018 tarihine kadar yapılabilecektir. Konuya ilişkin yayımlanan VUK Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 499) ulaşmak için tıklayınızPowered by WPeMatico
Read More

Muhtasar ve prim hizmet beyanına geçme süresi ertelendi

genel yazılar
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine geçme 01.10.2018 tarihine ertelendi Konuya ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4) Resmi gazetede yayımlandı Buna göre;  1.7.2018 tarihinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine geçilme süresi  1/10/2018 tarihine ertelenmiştir Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4)Powered by WPeMatico
Read More

OSB’LERDE DEĞİŞİKLİĞİN SONUÇLARI

Kooperatifçilik
DEĞİŞİKLİĞİN SONUÇLARI Bugüne kadar OSB’lerin altyapı yatırımları nedeniyle yüklendikleri katma değer vergisi azalacaktır. İstisna OSB’nin tüm alımlarını kapsamamaktadır. Teşvik Belgeli Yatırımlar ile istisna teslimler çakışabilecektir. Arsa ve altyapıya ayrı fatura kesen OSB’lerin durumu yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Hesap planlarında alt yapı teslimlerinin detaylı izlenmesi zorunluluğu doğmaktadır. The post OSB’LERDE DEĞİŞİKLİĞİN SONUÇLARI appeared first on Kooperatif Danışmanı Mali Müşavir Kemal ÖZMEN.Powered by WPeMatico
Read More

SGK VE MUHTASAR BEYANNAMELERİNİN BERABER VERİLMESİ EKİM AYINA ERTELENDİ-EVREN ÖZMEN MALİ MÜŞAVİR

Kooperatifçilik
29 Mayıs 2018 SALI Resmî Gazete Sayı : 30435 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:4) MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ç) Diğer maddeleri 1/10/2018 tarihinde”  MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı müştereken yürütür.   The post SGK VE MUHTASAR BEYANNAMELERİNİN BERABER VERİLMESİ EKİM AYINA ERTELENDİ-EVREN ÖZMEN MALİ MÜŞAVİR appeared first on Kooperatif Danışmanı Mali Müşavir Kemal ÖZMEN.Powered by WPeMatico
Read More

Hangi şirket ne zaman bağımsız denetime tabi olacak? İşte yeni kriterler

genel yazılar
Bağımsız denetime tabi olacak şirketler için kriterler yeniden belirlendi Bağımsız denetime tabi olacak şirketler için kriterler 26.05.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden belirlenmiştir. Hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi tutulacağını belirleme yetkisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa ile Bakanlar Kuruluna verilmişti. Bakanlar Kurulu bu yetkisini tekrardan kullanarak bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirledi ve bir önceki Bakanlar Kurulunda yer alan hadleri aşağı çekti. Böylece çok daha fazla firma bağımsız denetim kapsamına girecektir. HANGİ ŞİRKETLER BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMUŞTUR? A) 1-26.05.2018 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte (grup içi işlemler yok edilecektir) aşağıdaki üç ölçütten ikisinin eşik değerini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabi olacaklardır. – Aktif toplamı 35.000.000 (değişmeden…
Read More