2018 Yılı “Mali Tatil” uygulamasına ilişkin açıklama

genel yazılar
2018 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren “Mali Tatil” uygulaması, bu yıl 3 Temmuz 2018 günü başlayıp 20 Temmuz 2018 Cuma günü sona erecektir 1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler 2. Mali tatil nedeniyle uzayan süreler 3. Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler a) Muhasebe kayıt süreleri  b) Bildirme süreleri  c) Dava açma süreleri 4. Mali tatil süresince defter ve belgelerin ibrazı, vergi incelemesine başlama 5. Mali tatil süresince bilgi isteme ve tebligat işlemleri  6.Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi 7.MALİ TATİL NEDENİ İLE BEYAN VE ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ –2018 MALİ TATİL UYGULAMASI VE BEYAN VE ÖDEME TARİHLERİ için tıklayınız KAYNAK: İSTANBUL SMMM ODASI BAŞKANLIĞIPowered by WPeMatico
Read More

Geriye dönük teşviklerden yararlanma süresinin uzatılması istendi

genel yazılar
TÜRMOB, SGK Geriye Dönük Teşviklerden Yararlanma Süresinin Uzatılmasını Talep Etti T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NA Sayı : 2018/ Konu : Teşvikler 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 70. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen Ek 17’nci maddede; geriye doğru yararlanılmayan teşviklerden yararlanmak veya yararlanılmış olmakla birlikte yararlanılan teşvik türünün daha avantajlı teşvik türü ile değiştirmek için asıl – ek – iptal mahiyetli bildirgelerin verilmesine olanak sağlanmış, maddenin son fıkrasında uygulamaya ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınarak Kurumca belirleneceği ifade edilmiştir. Bahse konu hükümden yararlanılması, “Personel Bilgisi, Prime Esas Kazanç, Çalışma Gün Sayısı” gibi bilgilerin elektronik ortama girilmesini, daha önce düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinin iptal…
Read More

Otomatik katılım bireysel emeklilik sisteminde bilinmesi gerekenler

genel yazılar
OTOMATİK KATILIM BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER (M.Yusuf Bayğın) Otomatik Katılım kapsamına hangi personeller dahil edilecek? TC vatandaşı veya mavi kart sahibi 45 yaşını doldurmamış Kamu sektörü çalışanları (4c) Özel sektör çalışanları (4a) 4b (Eski Adı ile Bağ-Kur) kapsamındaki çalışanlar sisteme dâhil değildir. Personeller Sisteme Nasıl Dahil Edilecek ? Sisteme Dahil olan her işveren, çalışanları adına bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapmak ve mevzuattaki kriterlere uyan çalışanları bu plana dâhil etmekle yükümlüdür. İşveren, çalışanların sisteme dâhil olması için, gerekli tüm bilgileri hazırlayarak emeklilik şirketine bildirecek ve aylık bu datayı emeklilik şirketine iletecektir. İşveren, çalışanların maaşlarından prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın minimum %3’ü olmak kaydıyla kesinti yaparak, bu tutarı en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü emeklilik şirketine aktaracak. Sistemden Ayrılan Personel Mevcut Takvim Yılında Kendiisteğiyle…
Read More

SGK Genelgesi 2018/24 (Rücu alacakların yapılandırılması)

genel yazılar
RÜCU ALACAKLARININ 7143 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 2018/24 SAYILI GENELGE SGK GENELGESİ 2018/24  Bilindiği üzere, 11/05/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun “Diğer hükümler” başlıklı 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasının; “İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı maddeleri, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129 uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malûllük, adi malûllük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık…
Read More

2018 Yılı “Mali Tatil” uygulaması ile ilgili açıklama

genel yazılar
2018 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren “Mali Tatil” uygulaması, bu yıl 3 Temmuz 2018 günü başlayıp 20 Temmuz 2018 Cuma günü sona erecektir 1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler 2. Mali tatil nedeniyle uzayan süreler 3. Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler a) Muhasebe kayıt süreleri  b) Bildirme süreleri  c) Dava açma süreleri 4. Mali tatil süresince defter ve belgelerin ibrazı, vergi incelemesine başlama 5. Mali tatil süresince bilgi isteme ve tebligat işlemleri  6.Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi 7.MALİ TATİL NEDENİ İLE BEYAN VE ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ –2018 MALİ TATİL UYGULAMASI VE BEYAN VE ÖDEME TARİHLERİ için tıklayınız KAYNAK: İSTANBUL SMMM ODASI BAŞKANLIĞIPowered by WPeMatico
Read More

Kooperatiflerde Birleşik Genel Kurul Toplantısı Sırasında Yapılacaklar-EVREN ÖZMEN

Kooperatifçilik
Kooperatiflerde Birleşik Genel Kurul Toplantısı Sırasında Yapılacaklar-EVREN ÖZMEN 1. Birleşik genel kurul kararının görüşüleceği genel kurul toplantısı sırasında Bakanlık temsilcilerince; a) Birleşik genel kurul kararı alan kooperatifin birleştirme süresinin, yönetim kurulu ve denetçilerin kalan görev sürelerini aşamayacağı, b) Birleştirilen her bir hesap devresine ait ibraların ayrı ayrı görüşülmesi gerektiğinden, bir hesap döneminin oylanması sonucunda ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin bu organlara aynı genel kurulda tekrar seçilemeyeceği, c) Gelecek hesap dönemlerine ilişkin tahmini bütçelerin birleştirme süresini kapsayacak şekilde her yıl için ayrı hazırlanacağı ve genel kurul toplantısında karara bağlanacağı, ç) Anasözleşmelerinde gelir-gider farkının dağıtılacağına yönelik hüküm bulunan kooperatiflerin, birleştirme süresince gelir-gider dağıtımına ilişkin yapılacak uygulama hakkında karar alması gerektiği, yönünde bilgi verilecektir. 2. Ayrıca, birleştirme uygulamasının; a) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendinde sayılan…
Read More

KDV Genel uygulama tebliğine ilişkin taslak güncellendi

genel yazılar
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) Taslağı 27/06/2018 Tarihi İtibariyle Güncellendi. Başkanlığımızca hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) Taslağında; 7104 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler çerçevesinde; – Gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimlerde istisna, – Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan tesislerin inşasına ilişkin istisna, -Yabancılara verilen sağlık hizmetlerinde istisna, -İkinci el araç ve taşınmaz ticaretinde özel matrah düzenlemesi uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir. Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, 13.06.2018 tarihine kadar mayaz@gelirler.gov.trveya foz@gelirler.gov.tr e-posta adreslerine iletebilirsiniz. Söz konusu Güncel Tebliğ…
Read More

10-50 arası Çalışanı olan İşverenler 1 Temmuza dikkat!

genel yazılar
Türkiye genelinde 10-50 çalışanı bulunan özel sektör, 1 Temmuz’dan itibaren otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılacak. Bu kapsamda 2,7 milyon çalışan daha sisteme dahil olacak. Türkiye genelinde 10-50 çalışanı bulunan özel sektör, 1 Temmuz’dan itibaren otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) dahil olacak. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ülke genelinde tasarrufların artırılması amacıyla geçen yılın başından itibaren uygulanan Otomatik Katılım Sistemi’ne (OKS) 45 yaş altındaki çalışanların kademeli katılımı devam ediyor. Bu kapsamda, 1 Temmuz’dan itibaren Türkiye genelinde 10-50 çalışanı bulunan özel sektör sisteme katılacak. Bu grupla otomatik BES’e 2 milyon 701 bin 698 çalışan daha dahil olacak. Sisteme 10 ve daha az çalışanı bulunan özel sektör de 1 Ocak 2019’dan itibaren katılacak. OKS kapsamında ilk aşamada bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017’de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler)…
Read More

Yevmiye defterlerinin kapanış tasdiklerinin son günü hakkında açıklama

genel yazılar
Fiziki Ortamda Tutulan Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin Yaptırılma Süresinin Son Günü Fiziki Ortamda Tutulan Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin Yaptırılma Süresinin Son Günü Türk Ticaret Kanunu’ nun 64’üncü maddesine göre 2017 yılında fiziki ortamda tutulan yevmiye defterlerinin 30 Haziran 2018’e kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması gerekmektedir. Bu konuda detaylı bilgi 20.06.2018/108 Sirkülerimizde yer almaktadır. Diğer taraftan, 30 Haziran 2018 günü Cumartesi gününe denk geldiğinden meslek mensuplarımızdan tasdik işlemlerinin yapılma süresinin 2 Temmuz 2018 Pazartesi gününe uzayıp uzamayacağı konusunda sıkça soru gelmiştir. Türk Ticaret Kanunu’nda bu konuda açık hüküm olmadığından daha önce Yevmiye Defteri kapanış tasdik gününün Pazar gününe gelmesi üzerine Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Türkiye Noterler Birliğine gönderdiği 29 Mart 2013 tarihli ve 2416 sayılı yazısında,…
Read More

Vergi konularında karşılıklı İdari yardımlaşma sözleşmesi yürürlükte

genel yazılar
Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi Yürürlükte 30.10.2017 tarih ve 2017/10969 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan, yürürlük tarihi 14.05.2018 tarih ve 2018/11790 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 01.07.2018 olarak tespit edilen  “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” ile Sözleşmeye taraf ülkeler arasında; – Bilgi değişimi ve – Vergi incelemelerinde, tahsilatta ve tebligatta yardımlaşma öngörülmektedir. 03.11.2011 tarihinde imzalanan, 03.05.2017 tarih ve 7018 sayılı Kanun’la onaylanması uygun bulunan, “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” Bakanlar Kurulunun 30.10.2017 tarih ve 2017/10969 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Karar 26.11.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 26.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11790 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da, anlaşmanın 01.07.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği tespit edilmiştir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Avrupa Konseyi’nin öncülüğünde hazırlanan ve birçok ülke tarafından imzalanan söz konusu sözleşme vergi kayıp ve kaçağıyla mücadelede taraf…
Read More