GELİR İDARESİNDEN ÖNEMLİ DUYURU…

genel yazılar
Vergi Daireleri 30 Temmuz 2018 Pazartesi Günü Saat 19:00’ a Kadar, 31 Temmuz 2018 Salı Günü İse Saat 23:59′ a Kadar Açık Bulundurulacaktır. 7143 sayılı Kanuna ilişkin başvuruların alınması ve diğer taksit ödemeleri sırasında vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 30 Temmuz 2018 Pazartesi saat 19.00’a ve 31 Temmuz 2018 Salı günü saat 23.59’ a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır. İŞTE AYRINTILAR; Bilindiği gibi, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanundan yararlanmak isteyen borçluların 7143 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın son günü 31 Temmuz 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) başvurmaları gerekmektedir. Bilindiği gibi, 2017 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin…
Read More

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

genel yazılar
KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik Bahse konu Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Tebliği ile KDV kanununda son dönemde yapılan değişikliklere ilişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümlerinde değişiklikler yapılmış olup yapılan değişikliklere yönelik açıklamalar özet olarak aşağıdaki gibidir: Gümrüksüz satış mağazalarına yapılan satışlarda KDV ihracat istisnası: Antrepoya teslim edilen mallarla ilgili, KDV istisnanın uygulanabilmesi için gümrük müdürlüğünden onaylı antrepo beyannamesiyle ihracatın gerçekleştiği tevsik edilmesi esası getirilmiştir. Ayrıca gümrüksüz mağazalara yapılan satışlarda istisna uygulanabilmesi için, bu mağazalarda satışı uygun bulunan mallara ihracat istisnası uygulanabilir. Bağış ve yardımlarda KDV istisnası : 7104 sayılı Kanunla, 3065 sayılı KDV Kanunun 13/1-k maddesinde yapılan değişikliğe istinaden, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak…
Read More

BORÇLU BAĞ-KUR’LUYA EMEKLİLİK FIRSATI

genel yazılar
Bağ-Kur borcunu ödemeyenler için ay sonuna kadar yapılandırma fırsatı var. İsteyen borcunu ve süreyi sildirip ileride ihya edecek, emeklilik fırsatı yakalayacak. Son tarih 31 Temmuz Devlete prim, vergi, trafik cezası gibi borcu olan vatandaşlara sunulan yapılandırma imkânında son günlere yaklaşırken, borçlarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz. Çünkü bu sayede borçların tüm faizleri siliniyor. Bunun yanı sıra peşin ödemede eklenen TÜFE miktarının da yüzde 90’ı yok sayılırken, borç neredeyse yarı yarıya düşüyor. Üstelik ödeme ekim ayında. Bu yapılandırmada, Bağ-Kur’lu olmuş ancak prim borçlarını ödeyememiş olanlar için önemli imkânlar bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da 23 sayılı genelgesiyle detayları paylaştı. Yeni fırsatlar şu şekilde: 1) EMEKLİLİK: Yaş ve yıl şartı tamam olan ancak borcu olduğu için emekli olamayan vatandaşlar, yapılandırmayla kolayca emeklili olacak. SGK’dan alınan “Emekli olabilir” yazısıyla kamu bankalarından düşük faizli kredi alarak borç ödenirken,…
Read More

4 katlı binalara artık asansör zorunlu-EVREN ÖZMEN

Kooperatifçilik
20 KONUTTAN FAZLA APARTMANLARA İSE 2.ASANSÖR ZORUNLUDUR   28 Temmuz 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30492 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin yirmi yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(27) Tek bağımsız bölümlü konutlar hariç kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör tesisi zorunludur.” “(28) Bakanlıkça; kamu alanlarında veya kamu hizmet ve tesislerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak veya uygun görülecek ifraz, tevhit ve parsel sınırı düzeltme işlemleri, bu Yönetmelikteki ifraz ve tevhit şartlarına tabi değildir.” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(10) 40.00 metre ve altında olan bina cephe…
Read More

İmar Barışı Kat Mülkiyet tapusu alınması sürecinde muvafakatname örneği-EVREN ÖZMEN

Kooperatifçilik
MUVAFAKATNAME   Sahibi ve hissedarı bulunduğum ……………………. İLİ ………………………. İLÇELERI sınırları dahilinde tapuya kayıtlı bulunan bilumum taşınmaz / taşınmazlarla ilgili olarak; 7143 sayılı yasa hükümleri ve 3194 sayılı yasa hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca adıma yapı kayıt belgesi almak ve kat mülkiyet tapusu başvurusu yapmak üzere gerekli her türlü kurumda, her türlü işlemin yapılmasına muvafakat etmekteyim.   Ayrıca bu süreçte tarafıma düşen ödemeleri zamanında yapacağıma , yapmadığım takdirde kanuni oranda belirlenecek gecikme faizini de ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.   İsim Soyad: T.C: The post İmar Barışı Kat Mülkiyet tapusu alınması sürecinde muvafakatname örneği-EVREN ÖZMEN appeared first on Kooperatif Danışmanı Mali Müşavir Kemal ÖZMEN.Powered by WPeMatico
Read More

Yanıltıcı fatura şüphesi ve düzeltici beyanname

genel yazılar
Bilindiği gibi son zamanlarda vergi dairelerinden mükelleflere yazılar tebliğ edilerek bu yazılar içersinde mükelleflerin kullandığı faturaların sahte fatura olduğu ve bu faturaların kayıtlardan çıkartılarak ilgili KDV, geçici vergi, kurum, gelir ve diğer ilgili beyannamelerin düzeltilmesi gerektiği tebliğ edilmektedir. Uygulamada vergi daireleri mükelleflere yazı tebliğ etmeyip, pratiklik açısından telefonla mükellefleri arayıp, bu durumu izah edip, problemli faturaları geri çekerek düzeltme beyannamesi verilmesi gerektiğini şifai olarak söylemektedir. Bilindiği gibi, Türkiye çapında sorunlu faturalar çığ gibi büyüyerek bütün iş alemini sarmış durumdadır. Yazılan bir “vergi tekniği raporuna” istinaden Türkiye çapında o mükelleften mal alan bütün mükellefler özel esaslara alınmaktadır. Ayrıca, özel esaslara alınan mükelleflerden mal alanlar da ikinci aşamada KOD’a alınarak bunlar da aynı şekilde özel esaslara geçirilmektedir. Böylece, ikinci ve üçüncü seviyede özel esaslara alınan firmalardan mal alanların KDV beyannamelerinin düzeltilmesi talep…
Read More

Seçilmiş Gelir İdaresi özelgeleri….

genel yazılar
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor. Bu nedenle özelgeler oldukça önemli ve izlenmesi gereken kaynaklar. Gelir İdaresi’nce verilen özelgelerden seçilmiş bazılarının özetine, yorum yapmadan zaman zaman bu köşede yer vermeye çalışıyorum. İşte son zamanlarda verilen özelgelerden seçtiğim bazılarının özeti. Özelgelerin tam metinlerine Gelir İdaresi’nin internet sitesinden ulaşmak mümkün. Bankaya ait taşınmazın Hazine’ye ait taşınmazla trampa edilmesi halinde kurumlar vergisi ve BSMV yükümlülüğü doğar mı? (16.03.2018 tarih ve 116967 sayılı özelge) Sahip olunan arsa ve binaların Hazineye ait arsayla trampa edilmesi iki ayrı işlem olup, kurum mülkiyetinden çıkan taşınmazların devri satış hükmündedir. Bu kapsamda, trampaya konu edilen taşınmazların devir/satış bedeli ile bunların envanter defterinde kayıtlı değerleri (birikmiş amortismanlar düşüldükten sonraki net defter değerleri)…
Read More

Genç girişimci teşvik uygulaması hakkında SGK genelgesi yayınlandı

genel yazılar
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 40071718-206-E. 8301953 Tarih: 19/07/2018 Konu : Genç girişimci teşvik uygulaması GENELGE 2018/28 1 – Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesi ile; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (k) bendinde; “31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin…
Read More