HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ

Kooperatifçilik
29 Eylül 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30550 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ Photo by Startup Stock Photos on Pexels.comAmaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 265 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Ücret MADDE 3 – (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 20,00 ilâ 40,00 TL arasında ücret ödenir. Giderler MADDE 4 – (1) Tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanır. Muafiyet MADDE 5 – (1) Tanığa bu Tarifeye göre ödenmesi gereken ücret ve giderler hiçbir vergi, resim ve harca tabi…
Read More

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ

Kooperatifçilik
29 Eylül 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30550 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ Photo by Pixabay on Pexels.comAmaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması veya tahkim anlaşmasında bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmaması hallerinde hakem veya hakem kuruluna ödenecek ücretin miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 440 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Hakem ücretinin kapsadığı işler MADDE 3 – (1) Tarifede yazılı hakem ücreti, tahkim davasının açıldığı tarihten itibaren nihaî hakem kararı verilinceye kadar yapılan dava ile ilgili iş ve…
Read More

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ

Kooperatifçilik
29 Eylül 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30550 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ Photo by Pixabay on Pexels.comAmaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Gider avansı MADDE 3 – (1) Davacı, bu Tarifede gösterilen gider avansını dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri ile dosyanın bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay’a gidiş dönüş ücretleri gibi giderleri kapsar. Gider avansı miktarı MADDE 4 – (1) Davacı; a) Taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri, b) Dava…
Read More

Yapı kooperatiflerinin amaç ve tür değişikliği yaparak anonim şirkete dönüşmesi (nev’i değişikliği) ve anonim şirket olarak faaliyetini sürdürmesi olanaklı bulunmaktadır

Kooperatifçilik
Yapı kooperatiflerinin amaç ve tür değişikliği yaparak anonim şirkete dönüşmesi (nev’i değişikliği) ve anonim şirket olarak faaliyetini sürdürmesi olanaklı bulunmaktadır: EVREN ÖZMEN   Yakın zamana kadar kooperatiflerin ticari şirketlere dönüşümüne (nev’i değişikliği) izin verilmediği halde, 27.01.1999 tarihli Sanayi ve Ticaret Bakanlığı oluru ile aşağıdaki şartların yerine getirilmesi halinde kooperatiflerin anonim şirkete dönüşmesine izin verilmeye başlanmıştır. (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sayı: B. 14. 0.İTG. 0.10.00.01. – Onay No: 1998/12) STB’nın yapı kooperatiflerinin anonim şirkete dönüşmesi için amacını gerçekleştirmiş olması koşulunu aramamaktadır. Bu nedenle kitabın yapı kooperatiflerinin inşaatı tamamlamasından sonra geçebilecekleri hukuki statüsünün neler olabileceği konusundaki çalışmalar kapsamında belirtilmiş olmasına rağmen, yapı kooperatiflerinin inşaatını tamamlamadan önce, hatta inşaata başlamadan anonim şirkete dönüşmesi olanaklıdır. Ancak, bu durumda A.Ş.’ye dönüşme gerekçesinin A.Ş.’nin kuruluşuna izin veren STB İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce…
Read More

Arabuluculuk hizmetlerinin dövizli Sözleşmelerin Türk Lirası olarak revize edilmesi noktasında faydaları nelerdir ? Sözleşmeler Altına endekslenebilir mi ?

Kooperatifçilik
Bilindiği üzere 13 Eylül 2018 tarih ve 30534 Sayılı Resmi Gazete ’de “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile Türkiye’deki döviz ile yapılan tüm sözleşmelerin Türk Lirası olarak düzenlenmesine, mevcut olanların ise  revize edilmesine, uyarlanmasına karar verildi. Sözleşmelerin revize edilmesi için son tarih bir değişiklik olmaz ise 13 Ekim olarak gözüküyor. Bu kapsamda bir çok kesimde itirazlar gelince, Hazine ve Maliye Bakanlığı uygun görülen bazı hallerin istisna tutulabileceğini açıkladı. Ama henüz hangi hallerin olacağı tam olarak net değil. Bu noktada son günlerde gözlemlediğim iki gelişmeden bahsetmek istiyorum. Bu gelişmelerden birincisi , bazı sözleşmelerin altına endekslenmeye başlaması. Benim karşılaştığım sözleşmeler daha çok kira sözleşmeleri ama başka sektörlerde de uygulanabilirliğine bir engel bulunmamakta, ancak kısa zaman içinde altına da kısıtlama gelebilir. Gözlemlediğim diğer bir husus ise şirketin,…
Read More

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE PROJE DANIŞMANLIĞI KOOPERATİFİ AMAÇ VE FAALİYET KONULARI NELERDİR ?

Kooperatifçilik
Kooperatifin amacı; ortaklarının, bilgi birikimleri ve mesleki çalışmalarından somut projeler üretmelerini sağlamak üzere her türlü danışmanlık hizmeti vermek ve ortaklarının projelerinden doğacak her türlü fikri mülkiyet haklarını; hukuki ve ekonomik menfaatlerini korumaktır. Photo by rawpixel.com on Pexels.comBu amaçla kooperatif; 1- Ortakları ile tüzel kişiliği adına her türlü projenin geliştirilmesi, desteklenmesi ve yürütülmesi için faaliyette bulunur. Projelere ortak olur, projeleri gerekirse satar ya da satın alır. 2- Ortakları ya da tüzel kişiliği tarafından yürütülen projelerin finansmanı için ulusal ve uluslararası hibe, teşvik ve fonları araştırır, yatırım olanaklarının altyapısını sağlar ve başvuru süreçleri hakkında danışmanlık hizmeti verir. 3- Tüzel kişilik olarak taahhüt etmiş olduğu projelerin hayata geçirilmesi çalışmalarında ortakların birikimlerinden yararlanabilir. 4- Üretilen projelerle ilgili her türlü fikri mülkiyet haklarını kendisi, ortakları veya üçüncü şahıslar adına tescil ettirir. Hukuki uyuşmazlıklar söz konusu…
Read More