MUHTASAR VE SİGORTA BERABER VERİLMESİ 01.07.2019 TARİHİNE UZATILDI

Kooperatifçilik
27 Ekim 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30578 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 5) MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ç) Diğer maddeleri 1/7/2019 tarihinde” MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.   The post MUHTASAR VE SİGORTA BERABER VERİLMESİ 01.07.2019 TARİHİNE UZATILDI appeared first on Kooperatif Danışmanı Mali Müşavir Kemal ÖZMEN.Powered by WPeMatico
Read More

Hangi Kooperatifler %1 Kdv ile inşaat yaptırabilir ?

Kooperatifçilik
KOOPERATİFLERE YAPILAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ: 1- “29.7.1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı almış olan “Konut Yapı Kooperatiflerine” yapılan inşaat taahhüt işleri, katma değer vergisinden müstesnadır.”(KDVK. Geçici 15. Md) 2- “29.7.1998 tarihinden sonra bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat işleri ise 2007/13033 sayılı B.K. Kararnamesine ekli (I) sayılı listenin 12. sırası uyarınca %1 oranında KDV’ye tabi bulunmaktadır. %1 KDV Olacak şekilde inşaat taahhüt işlerinin söz konusu olabilmesi için Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde istisna veya indirimli oran uygulanabilmesi için; a) Yapı ruhsatının konut yapı kooperatifine verilmiş olması, gerekmektedir b) İşin konut yapı kooperatifine yapılması, c) Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması, d) Arsanın tapu sicilinde kooperatif adına tescil edilmesi, e) Kooperatifin konut yapı kooperatifi statüsünde olması, The post Hangi Kooperatifler %1 Kdv…
Read More

Gayrimenkul Satın Alarak Türk Vatandaşlığı Kazanmak için Yapılacak İşlemler ile ilgili Genelge Yayınlandı

Kooperatifçilik
Geçmiş 18.09.2018 Tarih 106 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe kararlaştırılan T.C.Vatandaşlığının Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik değişiklikler olmuştur. Yeni Gelişme 15.10.2018 Tarihinde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü yabancı işler daire başkanlığı tarafından 2018–12 Sayılı Genelge yayınlanmış olup, bu genelgeye göre ; Taşınmaz edinimi yolu ile T.C. vatandaşlığı kazanmak isteyen kişiler ile ilgili olarak; Tapu Müdürlüklerinde yapılacak işlemler 1–12.01.2017–18.09.2018 tarihleri arası satın alınan taşınmazların değerinin en az 1.000.000 USD 19.09.2018 tarihinden sonra alınan taşınmazlar için en az 250.000 USD olması gerekmektedir. 2-Taşınmazın piyasa değerini gösteren değerleme raporu bulunması gerekmektedir. Değerleme raporunun tarihi en fazla başvurudan üç ay önceki tarih olabilir. Edinim süreci tamamlanmış taşınmazlarda ise edinim tarihi esas alınarak düzenlenmiş rapor istenir. 3-Tapu üzerinde yazan rakam değerleme raporundaki rakamdan düşük olamaz. Taşınmazın değerini tespit etmek için işlemin gerçekleştiği tarihteki efektif satış kuru dikkate alınır.…
Read More

Acquiring Turkish Citizenship

Kooperatifçilik
Acquiring Turkish Citizenship To acquire Turkish citizenship, Turkey has reduced the necessary amounts Foreigners who meet the following conditions can apply for a Turkish Citizenship Purchasing immovable property worth at least US $250,000 In the date of 15.10.2018, the General Directorate of Land Registry and Cadastre Directorate General of Foreign Affairs issued a Circular numbered 2018–12 and according to this circular, People wishing to acquire citizenship; Procedures to be made in the Land Registry The value of the real estates purchased between 12.01.2017 -18.09.2018 at least 1.000.000 USD . the amount must be at least 250.000 USD for the real estates received after 19.09.2018. The valuation report showing the market value of the real estate is required. The date of the valuation report may be the date most three months prior…
Read More

TOPLU YAPI YÖNETİMİNE GEÇİLMEMİŞ İSE GÖREVLİ MAHKEME NERESİDİR ?

Kooperatifçilik
Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5711 sayılı Kanunun 22. maddesi ile Kat Mülkiyeti Kanununa eklenen 66. ve devamı maddelerinde düzenlenen toplu yapılara ilişkin özel hükümler uyarınca sitede henüz toplu yapı yönetimine geçilmediği anlaşılmaktadır. Bu nedenle uyuşmazlığın çözümünde Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerinin değil, genel hükümlerin uygulanması gerekmektedir. Buna göre görev hususu da genel hükümler uyarınca belirlenmelidir. Hukuki uyuşmazlıklarda asliye hukuk mahkemelerinin görevi asıl, sulh hukuk mahkemesinin görevi ise istisnadır. Özel bir kanun hükmü ile açıkça sulh hukuk mahkemesinde bakılacağı bildirilmeyen bütün dava ve işler asliye hukuk mahkemesinde görülür. Bu nedenle mahkemece; asliye hukuk mahkemesinde bakılmak üzere dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, davanın esası hakkında hüküm kurulması doğru görülmemiştir. The post TOPLU YAPI YÖNETİMİNE GEÇİLMEMİŞ İSE GÖREVLİ MAHKEME NERESİDİR ? appeared first on Kooperatif Danışmanı Mali Müşavir Kemal…
Read More

Mesken nitelikli bağımsız bölümündeki işyerinin tahliyesi için yapılması gerekenler-Evren Özmen

Kooperatifçilik
ÖZET: Mesken nitelikli bağımsız bölümün eski hale getirilmesi davası açılabilmesi için kat maliklerinin yöneticiye yetki vermeleri gerekir. Böyle bir yetki bulunmuyor ise, bağımsız bölüm maliki olan yöneticinin kişisel olarak da dava açabilmesi mümkündür. Y. 20 HD E.2017/10770, K.2018/631, T.5.2.2018 KARAR Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalının …Sitesinde bulunan A-3 blok D.2 nolu “mesken” nitelikli bağımsız bölümde bilgisayar yazılım ve büro marinaları konusu üzerinde ticari faaliyet yapan şirket olduğunu beyanla mesken nitelikli bağımsız bölümün eski hale getirilmesine, işyerinin meskene dönüştürülmediği taktirde davalının tahliyesine, yargılama, harç ve masraflar ile vekalet ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini arz ve talep etmiştir. Mahkemece HMK’nın 114/1-d ve 115. maddeleri gereğince davacıya dava açma yetkisi verilmediğinden davanın dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verilmiş hükmü davacı taraf temyiz etmiştir. Dava konusu uyuşmazlık bağımsız bölümün işyeri olarak kullanılmasına…
Read More

İmar Barışı ile Yönetim Planları Güncellenerek Mevcut Sorunlar Çözülebilir mi ?

Kooperatifçilik
İmar Barışı ile Yönetim Planları Güncellenerek Mevcut Sorunlar Çözülebilir mi ? Hazırlayan: Evren ÖZMEN Bilindiği üzere Toplu Yapı, Site ve apartmanlarda Hukuksal alt yapıyı kuran en önemli belge, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda tanımı yapılmış olan yönetim planıdır. Bir çok site ve kooperatifte, uzmanına hazırlatılmamış, kırtasiyeden alınarak tapu müdürlüğüne tescil edilmiş yönetim planları nedeni ile içinden çıkılamaz sorunlar oluşmuş, davalar açılmış, komşuluk ilişkileri bozulmuştur. Bu hususta benim ilk aklıma gelenler ortak alanların kullanımı noktasında kural eksiklikleri, blok temsilciliği hususunun yazılmaması veya eksik yazılması, tahsisli alanların hakkaniyete uygun dağıtılmaması ( eklenti değil !) evcil hayvan besleme konusu, aidatların hesaplanma yöntemlerinin akıllı binalardaki giderler için yorumlanmasının güçlüğü, demirbaş harcaması ile rutin harcamaların birbirlerinden ayrılması noktasında hatalı yorumlamalar, muhasebe usüllerinin günümüz şartları için yetersiz kalması gibi. ( Bütçesi 10.000.000 TL üzeri bazı sitelerde bile hala işletme defteri…
Read More

Organize Sanayi Bölgesindeki boş arsa emlak vergisinden muaf mı ?

Kooperatifçilik
OSB lerde bulunan binanın arsasıyla birlikte emlak vergisinden muaf olup olmadığı.     İlgi : 15.08.2017 tarihli özelge talep formunuz.   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, 01 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle organize sanayi bölgelerinde yer alan binalar için getirilen bina vergisi muafiyetinin, bu binalar ile birlikte binaların üzerinde bulunduğu arsalara ilişkin olarak da uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.   1319 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde, Türkiye sınırları içinde bulunan binaların bu Kanun hükümlerine göre bina vergisine tabi olduğu; 2 nci maddesinde, bu Kanundaki bina tabirinin, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su…
Read More

Kreş ve gündüz bakımevi hizmeti alan çalışanların SGK prim durumu

Kooperatifçilik
kreş ve gündüz bakımevi hizmeti alan çalışanların her bir çocuğu için işveren tarafından kreş ve gündüz bakımevi hizmetini veren gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılan ödemeler, sigortalıya doğrudan yapılan bir ödeme olmadığından, prime esas kazanç kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, söz konusu ödeminin nakdi olarak doğrudan çalışana yapılması halinde ise sigortalının prime esas kazanç hesabında dikkate alınacak ödeme olarak değerlendirilecektir. The post Kreş ve gündüz bakımevi hizmeti alan çalışanların SGK prim durumu appeared first on Kooperatif Danışmanı Mali Müşavir Kemal ÖZMEN.Powered by WPeMatico
Read More