Kooperatiflerde Ortaklıktan İstifa Süreci-Adım Adım Yapılacak işlemler Nelerdir ?-İnfografik

Kooperatifçilik
Kooperatiflerde Ortaklıktan İstifa Süreci-Adım Adım Yapılacak işlemler Nelerdir ?-İnfografik Detaylı Bilgi için: info@ozmconsultancy.com Evren ÖZMEN The post Kooperatiflerde Ortaklıktan İstifa Süreci-Adım Adım Yapılacak işlemler Nelerdir ?-İnfografik appeared first on Kooperatif Danışmanı Mali Müşavir Kemal ÖZMEN.Powered by WPeMatico
Read More

Anayasa Mahkemesinden Tartışmalı İmar Barışı Kararı

Kooperatifçilik
Anayasa Mahkemesinden Tartışmalı İmar Barışı Kararı Evren ÖZMEN-Mali Müşavir Yapı Kayıt Belgesi Başvurusu Yapılması, Tüketilmesi Gereken Bir Başvuru Yolu mudur ?  İskan Sürecindeki uyuşmazlıklar için dava açılmadan önce yapı kayıt belgesi başvurusu yapmamak hak kaybına neden olur mu ?  3194 Sayılı Sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici 16.madde ile Hukuk sistemimize giren Yapı Kayıt Belgesi’nin mahkemeler tarafından nasıl değerlendirileceği merakla beklenmekteydi.   20 kasım 2018 Tarihli Anayasa mahkemesi tarafından verilen karar , hukuk sistemimiz içinde yapı kayıt belgesinin ne ifade ettiği konusunda akıllardaki tereddütleri tartışmalı olsa da kaldırdı.   Yapı Kayıt belgesi başvuruları sona ermeden verilen bu karar, idare ile anlaşmazlık içinde olanların mutlaka yapı kayıt belgesi başvurusu yapması gerektiğini, yoksa hak kaybına uğrayacaklarını gösteriyor.   Kararda özet olarak; başvurucunun yapı kullanım izin belgesi ( iskan) aldığı bağımsız bölümünün, Danıştay tarafından…
Read More

Kooperatifin Kira Getirmeyen Kendi Hizmet Binaları Daimi olarak emlak vergisinden muaftır.

Kooperatifçilik
p) (Ek : 17/7/1972 – 1610/1 md.) Tarım kredi, tarım satış kooperatifleri, 1163 sayılı Kanuna uygun olarak teşekkül eden kooperatifler ve bu kooperatiflerin kuracağı kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin ve Türk Kooperatifçilik Kurumunun sahip oldukları kendi hizmet binaları. The post Kooperatifin Kira Getirmeyen Kendi Hizmet Binaları Daimi olarak emlak vergisinden muaftır. appeared first on Kooperatif Danışmanı Mali Müşavir Kemal ÖZMEN.Powered by WPeMatico
Read More

KOOPERATİFLERİN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ İLE KURUCU ORTAK SAYILARI VE ÇALIŞMA BÖLGELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Kooperatifçilik
23 Kasım 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30604 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: KOOPERATİFLERİN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ İLE KURUCU ORTAK SAYILARI VE ÇALIŞMA BÖLGELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 2/7/2018 tarihli ve 30466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibaresi “Ticaret Bakanlığınca”, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını”, 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi ise “Ticaret Bakanı” olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri için büyükşehir olan illerde tamamı bir çalışma bölgesi oluşturan ilçe/ilçeler listesi” başlıklı Ek-1’in ilk satırı aşağıdaki…
Read More

İMAR BARIŞI İLE İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ YARGITAY KARARI- DEVAM EDEN DAVALARA ETKİSİ

Kooperatifçilik
KAYNAK :MGC LEGAL Yargıtay 23. Hukuk Dairesi’nin 27.09.2018 tarihli 2016/2304 E., 2018/4341 K. Sayılı kararı ile “3194 Sayılı Kanun’a eklenen geçici 16. madde, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış imara aykırı ve kaçak yapılar için uygulanacağından içeriği itibarıyla geriye etkili olarak uygulanması öngörülmüş bir düzenlemedir, Usuli kazanılmış hakkın istisnası olan geriye etkili bir kanuni düzenleme olması sebebiyle anılan hükmün mahkemelerce eldeki davalar için de uygulanması gerektiğinden, kanunda belirtilen süre içinde başvurulup gerekli işlemler tamamlanarak yapı kayıt belgesi alınmak suretiyle yapının yasal hale getirilip getirilmediği saptanarak uyuşmazlığın mahkemece yeniden değerlendirilmesi gerektiğine” hükmedilmiştir. The post İMAR BARIŞI İLE İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ YARGITAY KARARI- DEVAM EDEN DAVALARA ETKİSİ appeared first on Kooperatif Danışmanı Mali Müşavir Kemal ÖZMEN.Powered by WPeMatico
Read More