ALINMAYAN TEŞVİKLER NİSAN 2018 İTİBAREN DAVASIZ ALINACAK

27/03/2018 Tarihli Resmi gazetenin mükerrer sayısında 5510/Ek Madde 17 gereğince geçmiş dönemlerde yararlanılmayan dönemlere ait teşviklerden yararlanacaklardır.

5510 sayılı Kanun ve bu Kanun dışında(4447 sayılı Kanun ve diğer Kanunlarda) sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

NİSAN 2018 SONRASI YARARLANMAYANLAR İÇİN KANUN YÜRÜRLÜKTEN SONRA GERİYE DÖNÜK EN FAZLA 6 AYLIK DÖNEMİ GERİ ALACAK YADA DİĞER TEŞVİKLE DEĞİŞECEK

A.)Prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi,

B.) Takip eden 6 ay içerisinde SGK’una müracaat edilmesi şartlarıyla,

C.) Başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla 6  aya ilişkin olmak üzere,

D.) Yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir.

E.) Yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

NİSAN 2018 TARİHİNDEN ÖNCE YARARLANILMAYAN TEŞVİKLER İÇİN 1 AYLIK SÜRE NEDİR?

5510/Ek Madde 17 yürürlüğe girdiği 01/04/2018 tarihinden  önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde 5510 sayılı SS ve GSSK veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile 5510/Ek Maddenin yürürlüğe girdiği 01/04/2018 tarihinden öncesi yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son 5510/Ek Madde 17 ‘inin 01/04/2018 yürürlük tarihini takip eden 01/05/2018 itibaren bir ay içinde SGK’una başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

YARARLANILMAYAN TEŞVİK 3 YIL İÇİNDE ÖDENECEKTİR

5510/Ek Madde 17’e göre Mayıs 2018 itibaren talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar, Ek Madde 17’inin 01/04/2018 tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından 01/05/2018, 01/04/2018 yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren(01/05/2018) kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak Ek Madde17’inin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 2019 takvim yılı başından başlayarak 2022 (üç yıl )içinde ödenir.

 

**Açıklama şayet işveren genelge beklemeden 29.30.31.03 .2018 Tarihinde SGK Resmi Posta ile başvuru evraklarını yollarsa 01/05/2018 itibarenkanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak Ek Madde17’inin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 2019 takvim yılı başından başlayarak 2022 (üç yıl )içinde ödenir.

 

**İşveren 01/04/2018 ila 31/05/2018 arasında evraklarını hazırlar SGK verir ise,01/05/2018 ila 01/06/2018 göre kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak Ek Madde17’inin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 2019 takvim yılı başından başlayarak 2022 (üç yıl )içinde ödenir.

 

Kısaca Genelge yayınlanmasını beklenmesinde fayda var.

 

Ödeme, öncelikle 5510/ 88 inci maddesinin 14 ve 16 fıkralarına göre muaccel hale gelmiş prim ve her türlü borçlardan, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de dâhil olmak üzere müeccel haldeki prim ve her türlü borçlarından mahsup yoluyla gerçekleştirilir. Ancak, 3 yıl sonunda ilgili kanunları gereği yapılandırılma veya taksitlendirilme sebebiyle vadesi gelmemiş taksit ödemelerinden peşinen mahsup edilir. SGK’una borcu bulunmayan işverenlere 6 ayda bir eşit taksitlerle iade yapılır.

AÇILAN DAVALAR KAPANIYOR

Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar üçüncü fıkra hükümlerine göre mahsup veya iade edilir. Mahkemelerce, 5510/Ek Madde 17’inin yürürlüğe girdiği 01/04/2018 tarihinden  önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretinin ¼ ‘üne hükmedilir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve 5510/Ek Madde17’inin yürürlüğe girdiği 01/04/2018 tarihinden önce yapılan kanun yolu başvurularından vazgeçilmiş sayılır.

5510/Ek Madde 17’inin maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınarak SGK’unca belirlenir.

**ÖNEMLİ NOT**

Yazımızda ısrarla lütfen SGK genelgesini bekleyin kulaktan dolma haberlere itibar etmeyiniz,İşyerlerinize gelen teşvik yaparım diyenlere sakın ola e-bildirge şifrelerinizi vermeyiniz.

Mümkün mertebe işlemlerinizi yetkili olan işi bilen öncelikle firmanızda çalışan personel ile yapmaya çalışın,kurumdan ve bağlı odalarınızdan yardım alınız.

Tabi ki güvendiğiniz işi bildiğine inandığınız Sosyal Güvenlik Müşaviri/Uzmanı ile yapabilirsiniz.

Unutmayalım SGK kaynakları da kıymetlidir,teşvik alacağız diye zarar veremeyiz.

VEDAT İLKİ

 

vedat.uzman@gmail.com

Powered by WPeMatico