SORU: Şirkette sermaye artırımı hangi yollarla yapılır? Sermaye artırımı hangi maddelerle düzenlenmiştir?

CEVAP: Şirkette sermaye artırımı, “sermaye taahhüdü” yoluyla ve “iç kaynaklar” yoluyla yapılmaktadır. 6102 sayılı TTK’nın 473, 474, 475.maddelerinde düzenlenmiştir. 592.maddede ise, anonim şirketlerin esas sermayenin azaltılmasına ilişkin hükümlerinin limited şirketlere kıyas yoluyla uygulanacağı belirtilmiştir.
SORU: Sermaye artırımı beyanı nedir, nasıl düzenlenir?

CEVAP: Şirket kurucuları, kuruluşu nakdi ya da ayni nitelikte olsun kurucular beyanı vermek zorundadır. Sermaye artırımında da kuruluş hükümleri geçerli olduğundan bu işlemlerde de beyanın verilmesi gerekmektedir.

TTK md.349/1 hükmüne göre; kurucular, kuruluşa ilişkin bir beyan imzalanır. Bu beyan, dürüst bir şekilde bilgi verme ilkesine göre, doğru ve eksiksiz olarak hazırlanır. Bu beyanda,

  1. Şirkete ayni sermaye konuluyor, bir ayın ya da işletme devralınıyorsa, bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna,
  2. Bu tür sermayenin ve devralmanın gerekliliğine yer vermek gerekmektedir.
  3. Bunların şirkete olan yararlarına ilişkin belgeli, gerekçeli ve kesin ifadeler olmalıdır.
  4. Şirket tarafından iktisap edilen menkul kıymetlerle, bunların iktisap fiyatları,
  5. Söz konusu menkul kıymetleri çıkaranların son 3 yıllık, gereğinde konsolide finansal tablolarının değerlemelerine ve çözümlemelerine ilişkin bilgiler,
  6. Şirketin yüklendiği önemli taahhütler, makine ve benzeri malların ve herhangi bir aktif değerin alımına ilişkin bağlantılar, fiyatlar, komisyonlar ile her türlü borçlar, emsalleriyle karşılaştırılarak açıklanır.
  7. Kuruculara tanınan menfaatler, gerekçeleriyle beyanda yer alır.
  8. Kimlerin halka arz amacıyla ne miktarda pay taahhüt ettiği, pay taahhüdünde bulunanların birbirleriyle ilişkileri,
  9. Bunlar bir şirketler topluluğuna dahil bulunuyorlarsa, topluluk ile ilişkileri, kuruluşu inceleyen işlem denetçisine ve diğer hizmet verenlere ödenen ücretler, emsalleriyle karşılaştırma yapılarak beyanda açıklanır.

 

SORU: Sermaye artırımını öncelikle iç kaynaklardan mı karşılamak gerekecektir?

CEVAP: Sermaye artırımının öncelikle iç kaynaklardan karşılanması zorunludur. İç kaynaklar, yani, geçmiş yıl karları, ihtiyatlar, fonlar, sermaye düzeltme farkları vs. pasifte 5’li grupta yer alan bu gibi kalemlerin sermaye artırımında kullanılması öncelikle gereklidir. Bu yapıldıktan sonra, artan kısmın nakit olarak karşılanması gerekir. Konuyla ilgili ayrıca SMMM-YMM tasdik raporu gerekebilir.

Av. Nazlı Gaye Alpaslan

hurses.com.tr

Powered by WPeMatico