ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÜCRETLİLERİ VERGİ DİLİMİNDEN KURTARDI

 “Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgarî ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.”

4/12/2007 tarihli ve 26720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde asgari geçim indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Uygulama esasları

1) Net ücretleri, 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle aynı Kanunun 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir.

2) Bu fark tutar, 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen esaslara göre düzenlenen “Asgari Geçim İndirimi Bordrosu”nda hesaplanan asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir.

3) Asgari geçim indirimi bordrosunda yer alan ilave tutar dahil toplam asgari geçim indirimi tutarı, ücret ödemesinin yapıldığı döneme ilişkin ücret bordrosunun “Asgari Geçim İndirimi” satırına aktarılacaktır.

4) İkinci fıkrada belirtilen esaslara göre hesaplanan ilave tutar dahil toplam asgari geçim indirimi tutarı, hizmet erbabının ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, söz konusu tutarın ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir.

5) Asgari geçim indiriminin toplamı, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir vergisinden fazla olamayacaktır.

6) Bu Tebliğin uygulamasında net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade etmektedir.

7) Hizmet erbabına yapılan ve ücret olarak kabul edilen tazminat ve prim gibi mutat olmayan ödemeler, esas itibarıyla yıllık bazda ücretlinin gelirini artırdığından, bu ödemeler nedeniyle üst dilime girilmesi nedeniyle aylık net ücretin düştüğünden söz edilemeyecek ve ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

8) Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin Ocak ayında sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere ödenen net ücretin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

9) Asgari geçim indiriminin hesaplanması ve uygulanmasına ilişkin olarak bu Tebliğde yer almayan hususlar hakkında, 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar dikkate alınacaktır.

10) İlgili yılda geçerli asgari ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, baz alınan Ocak ayına ilişkin ödenen net ücret yerine, yeni asgari ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücret esas alınacak ve buna göre ilave asgari geçim indirimi uygulanacaktır.

Örnek: Bekâr ve çocuksuz olan hizmet erbabı Bay (A)’nın, 2018 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.603,12 TL dir.

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle Bay (A)’nın, 2018 yılı Eylül ayı net ücreti 1.566,84 TL’ye Ekim, Kasım ve Aralık ayı net ücreti ise 1.516,87 TL’ye düşmektedir.

Bay (A)’nın, Eylül ayından itibaren eline geçen net ücretinin 1.603,12 TL’nin altında kalması nedeniyle, Eylül ayı için (1.603,12-1.566,84=) 36,28 TL Ekim, Kasım ve Aralık ayları için ise (1.603,12-1.516,87=) 86,25 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek hizmet erbabına ödenecektir.

Örnek: Bay (B) asgari ücretli olarak çalışmaktadır. Bay (B), evli ve 1 çocuklu olup eşi çalışmamaktadır.

Bay (B)’nin 2018 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.656,40 TL olup Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücreti 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle 1.570,15 TL ye düşmektedir.

Buna göre, hizmet erbabının söz konusu dönemlerde eline geçen ücretinin 1.603,12 TL nin altında kalan kısmı olan (1.603,12-1.570,15=) 32,97 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek hizmet erbabına ödenecektir.

Örnek: Bay (C) asgari ücretli olarak çalışmaktadır. Bay (C) evli ve 3 çocuklu olup eşi çalışmamaktadır.

Bay (C)’nin 2018 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.709,67 TL dir. Eylül ayı net ücreti 1.673,39 TL, Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücreti ise 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle 1.623,42 TL’ye düşmektedir.

Bay (C)’nin, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücreti 1.603,12 TL’nin altına düşmediğinden ilave asgari geçim indiriminden yararlanması söz konusu olmayacaktır.

Örnek: Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuk sahibi Bay (R) asgari ücretli olarak çalışmaktadır. Bay (R)’nin 2018 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.603,12 TL’dir.

İşvereni tarafından Bay (R)’ye Mart ayında 5.000 TL prim ödemesi yapılması nedeniyle gelir vergisine esas tarifede üst dilime girilmiş ve Bay (R)’nin ücreti, Temmuz ayından itibaren 1.603,12 TL nin altına düşmüştür.

Her ne kadar Bay (R)’nin Temmuz ayından itibaren net ücreti, 1.603,12 TL’nin altına düşmüş olsa bile, yıl içerisinde elde edilen kümülatif ücrete bakıldığında, prim ödemesi nedeniyle yıllık bazda asgari ücretin altına düşmediğinden ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

Yukarıdaki örnekler tebliğden alınmıştır.

Fazla Mesai,Ek ödeme ve İkramiye alanlar için uygulamada Mali Kontrol de genelde vergi dilimi olan %20 erken girilmiş olması bu asgari geçim indiriminden Ocak başındaki net ücret hakkından yararlanamayacaktır.

Pratiklik adına Yıllık Kümülatif vergi ortalaması yada Yıllık Net Asgari Ücret Ortalaması dikkate alınmış olsa idi kafalar karışmazdı.

2018   ASGARİ     İNDİRİM BİR AYLIK      
 AYINDAKİ    ÜCRETİN İNDİRİM İNDİRİMİN  TUTARININ ASGARİ İNDİRİME  ESAS
ASGARİ ÜCRET   YILLIK TUTARI ORANI YILLIK TUTARI YILLIK VERGİSİ İNDİRİM MEDENİ DURUMU NET TUTAR AGİ DAHİL NET
2.029,50   12 24.354,00   50,0% 12.177,00   1.826,55   152,21   BEKAR 1.450,91   1.603,12
2.029,50   12 24.354,00   60,0% 14.612,40   2.191,86   182,66   EŞİ ÇALIŞMAYAN ÇOCUKSUZ 1.450,91   1.633,56
2.029,50   12 24.354,00   67,5% 16.438,95   2.465,84   205,49   EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU 1.450,91   1.656,40
2.029,50   12 24.354,00   75,0% 18.265,50   2.739,83   228,32   EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU 1.450,91   1.679,23
2.029,50   12 24.354,00   85,0% 20.700,90   3.105,14   258,76   EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU/FAZLASI 1.450,91   1.709,67
 
2.029,50   12 24.354,00   50,0% 12.177,00   1.826,55   152,21   EŞİ ÇALIŞAN ÇOCUKSUZ 1.450,91   1.603,12
2.029,50   12 24.354,00   57,5% 14.003,55   2.100,53   175,04   EŞİ ÇALIŞAN  1 ÇOCUKLU 1.450,91   1.625,95
2.029,50   12 24.354,00   65,0% 15.830,10   2.374,52   197,88   EŞİ ÇALIŞAN  2 ÇOCUKLU 1.450,91   1.648,79
2.029,50   12 24.354,00   75,0% 18.265,50   2.739,83   228,32   EŞİ ÇALIŞAN  3 ÇOCUKLU 1.450,91   1.679,23
2.029,50   12 24.354,00   80,0% 19.483,20   2.922,48   243,54   EŞİ ÇALIŞAN  4 ÇOCUKLU 1.450,91   1.694,45
2.029,50   12 24.354,00   85,0% 20.700,90   3.105,14   258,76   EŞİ ÇALIŞAN  5 ÇOCUKLU/FAZLASI 1.450,91   1.709,67

 

Ø  Bekar %50,Evli %60,Evli Eşi Çalışmayan %67,5 ve %75 Eylül yada Ekim aylarında 1.603,12 TL  altında ücret alırsa AGİ tamamlanacaktır.

Ø  Evli Eşi Çalışan Çocuk Sayısı 1-2-3 olan için  Eylül yada Ekim aylarında 1.603,12 TL  altında ücret alırsa AGİ tamamlanacaktır.

Kısaca Eylül ayından önce Asgari Ücretli Çalışanlar %20’lik vergi dilimine girmesi halinde 1.603,12 TL. tamamlama olmayacaktır.

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

Powered by WPeMatico