Avukatlara Katma Değer Vergisi (KDV) Tevkifatı Yapılması Zorunluluğu

117 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile aşağıda belirtilen kurumlara, yine aşağıda belirtilen şartlarda avukatlara KDV tevkifatı yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Bu çerçevede, aşağıda belirtilen işlemlere taraf olanlar verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumludurlar.

KDV mükellefi olsun olmasın:

 • 5018 sayılı kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birliklerine,
 • Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Döner sermayeli kuruluşlara,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına,
 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına,
 • Bankalara,
 • Kamu iktisadi teşebbüslerine (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
 • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlara,
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dâhil bütün borsalara,
 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmelere,
 • Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören şirketlere, verilen teknik, ekonomik, mali ve HUKUKİ danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetlere 9/10 ORANINDA KDV TEVKİFATI uygulanacaktır.
 • Hukuki uyuşmazlıklarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçlarıyla ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verilen hizmetler, kural olarak, tevkifat kapsamına girmez. Verilen danışmanlık hizmetleri ise tevkifata tâbidir.
 • Avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa, bu iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilmediği takdirde, toplam sözleşme bedeli üzerinden tevkifat uygulanır.
 • Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dâhil bedeli 1.000,00 lirayı aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tâbi tutulmaz.
 • Sınırın aşılması halinde ise, tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.
 • Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz. Aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır.
 • Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairesi tarafından bütünlük arz ettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılır.
 • Dava vekâlet ücretleri, makbuz kime kesilirse kesilsin KDV tevkifatına tâbi değildir.
 • CMK vekilliği ve adli yardım avukatlığı da “vekâlet görevi” kapsamında olduğundan, bu durumlarda KDV tevkifatı yapılmaz.
 • Hali hazırda avukatların kestiği serbest meslek makbuzunda KDV Tevkifatı satırı bulunmamaktadır. Bilindiği üzere serbest meslek makbuzları Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan matbaalarda basılır veya boş makbuz noter tarafından tasdik edilmek suretiyle kullanılır. belli şartların tahakkuku halinde avukatların verdiği “danışmanlık (müşavirlik) hizmetleri” KDV tevkifatına tâbi olduğundan AVUKATLARIN ya eski makbuzlarına KDV tevkifatı satırını elle çizmek suretiyle ekleyerek kullanmaları ya da anlaşmalı matbaalarda KDV tevkifatı satırını da içeren yeni makbuz bastırmaları önerilmektedir.
 • Danışmanlık hizmeti verilen müvekkiller, KDV mükellefi olsun olmasın 117 seri numaralı tebliğin 3.1.2.b maddesinde sayılan (yukarıdaki) belirlenmiş alıcılardan ise, avukata ödemede bulunulurken bahse konu kişi veya kuruluşların 9/10 oranında KDV tevkifatı yapmaları gerekmektedir

Örneğin; herhangi bir anonim şirketin hukuk müşaviri olan Avukat, bu şirket 117 seri numaralı tebliğin 3.1.2.b maddesinde sayılan kuruluşlar içinde yer almamakta ise (eş anlatımla banka, kamu iktisadi teşebbüsü, özelleştirme kapsamındaki kuruluş, yarıdan fazla hissesi doğrudan tek başına ya da birlikte yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan kurum, kuruluş ve işletme, payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirket DEĞİLSE) KDV tevkifatı yapılmayacak ve dolayısıyla serbest meslek makbuzunda KDV tevkifatı satırı boş bırakılacaktır.

www.nevzaterdag.com

Powered by WPeMatico