Karara göre;
a) Aktif toplamı kırk milyon ve üstü Türk Lirası,
b) Yıllık net satış hasılatı seksen milyon ve üstü Türk Lirası, c) Çalışan sayısı ikiyüz ve üstü, olan şirketler ile

BKK’na ekli (II) sayılı liste kapsamında yer alan şirketler, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte listede belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak, TTK ile KGK Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabi olacaklardır.

Powered by WPeMatico