5 Mayıs 2018 Tarihli ve 30412 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile piyasayı canlandıracak vergi indirimleri yapıldı.

Bu değişiklikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

İmalatta Kullanılacak Makine Ve Teçhizat Teslimlerinde Kdv İstisnası Getirildi7103 Sayılı Kanunun 31’inci maddesiyle KDV Kanunu’na geçici 39’uncu madde eklenmiş ve 01.05.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmişti. Buna göre, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’na göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31/12/2019 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
Tapu Harcı Oranı 31.10.2018 Tarihine Kadar Binde 20’den Binde 15’e Düşürülmüştür31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve iş yerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre konutlarda tapu harcı 31.10.2018 tarihine kadar binde 15 olarak uygulanacaktır. 1.000.000 TL değerinde bir konutun alım satımında alıcı 20.000 TL yerine 15.000 TL, satıcı da 20.000 TL yerine 15.000 TL tapu harcı ödeyecektir. Özellikle ikinci el konut alım satımında tapu harcı alıcı tarafa yüklenmektedir. Bu halde de alıcı 40.000 TL yerine 30.000 TL ödeyecektir.
Konutlarda %18 Olan Kdv Oranı %8’e, İndirim Yapılmıştır05.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 30.04.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile vergi kanunlarında önemli düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre

Bakanlar Kurulu 30.04.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Karar ile teslimleri %18 KDV’ye tabi olan konut teslimlerinde KDV oranını 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8’e düşürmüştür. Özellikle değeri yüksek olan konutların satışlarında problem yaşandığı ve talep daralması olduğu piyasanın bir gerçeği. Bir nebze de olsa bu karar ile talep artışı beklenebilir. Örneğin, 1.000.000 TL artı KDV olarak satılan bir konuttan 31.10.2018 tarihine kadar 180.000 TL KDV yerine 90.000 TL KDV alınacaktır. Bu halde 90.000 TL daha az KDV ödenmiş olacaktır.

Bu konudaki diğer önemli bir konu ise KDV de vergiyi doğuran olay meselesidir. Bilindiği gibi KDV Kanununun 10’uncu maddesinde vergiyi doğuran olay düzenlenmiştir ve bu maddenin b) bendine göre malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura düzenlenir ise vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olacaktır. Örneğin 1.000 daireli bir sitede teslimler 01.05.2019 tarihinde gerçekleştirilecektir. KDV madde 10 uyarınca 31.10.2018 tarihine kadar fatura düzenlenerek KDV oranı %18 yerine %8 olarak uygulanabilecektir.

Yüksek Alkollü İçecekler Arasındaki Vergi Farklılığı Ortadan KaldırıldıBakanlar Kurulu 30.04.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Karar ile 4760 Sayılı ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.yüksek alkollü içecekler arasındaki vergi farklılığı ortadan kaldırıldı, Vergiler eşitlenirken rakı, cin ve votkanın vergisi artırıldı; viski ve likörün vergisi düşürüldü. Rakıdan alınan ÖTV 171.27 liradan 13.1 liralık artışla 184.39 liraya çıkarıldı. Böylece 70’lik rakıdan alınan ÖTV 53.95 liradan 58 liraya yükseldi. Cin ve votkanın vergisi 175.66 liradan 184.39 liraya çıkarılırken, viskinin 197.52 lira olan vergisi de 184.39 liraya düşürüldü. Halen yürürlükteki mevzuata göre, rakının vergisiz fiyatı ve ÖTV’sinin üstüne ayrıca KDV ekleniyor ve satış fiyatı ortaya çıkıyor.  Rakı, vodka, cin’e ÖTV artışı yoluyla zam yapılacak iken üzümden yapılan şaraplara ÖTV indirimi gelecektir.
Kreş Ve Gündüz Bakımevi Hizmetinde İstisna oranı artırıldı7103 Sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 23’üncü maddesine 16’ıncı bend eklenmişti ve 27.03.2018 tarihinde yürürlüğe girmişti. Buna göre, işverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakım evi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgari ücretin aylık brüt tutarının % 15’ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılır. Kreş ve gündüz bakım evi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu bentte yer alan % 15 oranını, asgari ücretin aylık brüt tutarının % 50’sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar Kurulu, bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.).

Bakanlar Kurulu 30.04.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Karar ile kendisine verilen bu yetkiyi kullanarak yardım tutarını en üst orandan yani % 50 olarak belirlemiştir. Buna göre, asgari ücretin aylık brüt tutarının % 50 tutarında  işverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakım evi hizmeti verilmek suretiyle menfaat sağlanabilecek ve bu tutar vergiden istisna olacaktır.

nevzaterdag.com

Powered by WPeMatico