9 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30265
TEBLİĞ
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

GEZİ TEKNELERİ VE KİŞİSEL DENİZ TAŞITLARI YÖNETMELİĞİ

KAPSAMINDA FAALİYET GÖSTERECEK ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN

GÖREVLENDİRİLMELERİNDE VE DENETİMİNDE ESAS ALINACAK

TEMEL KRİTERLERE DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5/5/2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların Genel Müdürlükçe görevlendirilmesinde ve denetimlerinde esas alınacak temel kriterlerin belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunacak onaylanmış kuruluşların taşıması gereken nitelikler, görevlendirilmesinde esas alınacak temel kriterler ile görevlendirme usulleri, yükümlülükleri ile faaliyetlerinin izlenmesi, denetlenmesi ve idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 7 nci maddesine, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğine ve Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük: Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünü,

ç) NANDO: Avrupa Birliği’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemini,

d) Onaylanmış kuruluş: Bir teknik düzenleme kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere yetkili kuruluş tarafından Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve ilgili teknik mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda görevlendirilen ve isimleri Avrupa Komisyonuna bildirilen Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşunu,

e) Teknik düzenleme: Bir ürünün vasıflarını, işleme veya üretim yöntemlerini veya bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk değerlendirme işlemlerini tek tek veya birkaçını ele alarak düzenleyen, uyulması zorunlu her türlü mevzuatı,

f) Teknik düzenleme sorumlusu: İlgili teknik düzenlemesi gereği onaylanmış kuruluş tarafından yürütülecek uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek olan muayene ve denetim sonuçlarını belgelendirme kararı öncesi kontrol eden ve raporlayan personeli,

g) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

ğ) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik kuruluşu,

h) Uzman: İlgili teknik düzenlemesi gereği onaylanmış kuruluş tarafından yürütülecek uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında muayene ve/veya denetimleri planlayan, gerçekleştiren ve muayene ve/veya denetim sonuçlarını teknik düzenleme sorumlusuna sunan personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar, Onaylanmış Kuruluşlarda Aranacak Nitelikler, Personel,

Yüklenici Kullanımı ile İlgili Şartlar

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamına giren ürünlerin uygunluk değerlendirmesini gerçekleştirmek üzere, Genel Müdürlüğe başvuruda bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşları, 4703 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, ilgili teknik düzenlemesi ve bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde başvurularının uygun bulunması halinde Genel Müdürlük tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilir.

Onaylanmış kuruluşlarda aranacak nitelikler

MADDE 6 – (1) Onaylanmış kuruluş olmak için Genel Müdürlüğe başvuran uygunluk değerlendirme kuruluşları, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde hükme bağlanan nitelikleri taşır ve ilgili teknik düzenlemelerde belirtilen onaylanmış kuruluşların atanmasında dikkate alınacak asgari kriterleri ve bu Tebliğ hükümlerini yerine getirir.

Personel ile ilgili şartlar

MADDE 7 – (1) Başvuru sahibi kuruluş, yürüteceği uygunluk değerlendirme faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştireceği muayene ve/veya denetimleri tam ve eksiksiz sürdürebilmesi amacıyla, Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamındaki ürünlere yönelik teknik bilgi, sektörel ve muayene ve/veya denetim tecrübesine sahip olan yeterli sayıda uzmanı bünyesinde bulundurur. Bu uzmanlardan en az ikisi denizcilikle ilgili fakültelerden mezun olup; denizcilik alanında en az dört yıl sörveyör yeterliliğinde görev yaptığına dair iş tecrübesi olan veya onaylanmış kuruluşlarda gezi tekneleri ve kişisel deniz taşıtları konusunda teknik personel olarak en az dört yıl görev yapmış olan kişilerden tam zamanlı olarak istihdam edilir. Görevlendirilen uzman, görevlendirildiği onaylanmış kuruluş haricinde Bakanlık tarafından görevlendirilmiş başka bir onaylanmış kuruluşta görev alamaz.

(2) Başvuru sahibi kuruluş, tam zamanlı olarak görev yapan birinci fıkrada belirtilen tecrübeye sahip personelden birisini Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamında teknik düzenleme sorumlusu olarak görevlendirir. Teknik düzenleme sorumlusu, uzman olarak görev yapamaz. Teknik düzenleme sorumlusu görevlendirildiği onaylanmış kuruluş haricinde Bakanlık tarafından görevlendirilmiş başka bir onaylanmış kuruluşta görev alamaz.

(3) Başvuru sahibi kuruluş, teknik düzenleme sorumlusunun izin, rapor ve benzeri haller nedeniyle uzun süreli yokluğunda yerine vekâlet edebilecek ve birinci fıkrada belirtilen tecrübeye sahip personelden birini vekil olarak görevlendirir. Ancak bu personel vekâlet ettiği dönemde uzman olarak görev yapamaz ve daha önce uzman olarak yer aldığı muayene ve/veya denetimlerin kontrol ve raporlamasını yapamaz.

(4) Onaylanmış kuruluş, mevcut olan iş gücünün iş yükünü karşılamadığı durumlarda sözleşme yaptığı dış kaynaklı uzmanları denetimlerde kullanabilir. Onaylanmış kuruluş söz konusu teknik düzenleme gerekliliklerine aykırılık oluşturmayacak şekilde sözleşmeli olarak kullanabileceği dış kaynaklı uzmanı, bu Tebliğde belirtilen şartlara uygun olacak şekilde belirler ve sahip olduğu kalite yönetim sistemine uygun olarak çalıştırır. Dış kaynaklı uzman kullanılması durumunda nihai sorumluluk onaylanmış kuruluşa aittir.

(5) Onaylanmış kuruluş, teknik düzenleme sorumlusu ve/veya tam zamanlı olarak görev yapan birinci fıkrada belirtilen tecrübeye sahip uzmanın işinden ayrılması durumunda, en geç 15 iş günü içerisinde birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen şartları sağlayan personelin atamasını yapar ve söz konusu personelin yetkinliğine ilişkin doküman ve belgeleri Genel Müdürlüğe iletir.

Yüklenici kullanımı ile ilgili şartlar

MADDE 8 – (1) Onaylanmış kuruluş tarafından kullanılacak olan yüklenici laboratuvarın, TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre ilgili deney metodunda akredite olması veya yüklenici laboratuvarın yapacağı deneylere 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve TS EN ISO/IEC 17025 standardının uygulanabilir maddeleri ve ilgili deney metodunda yetkinliği olan bir uzmanın refakat ederek deney sonucunun onaylanmış kuruluş tarafından Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği ve TS EN ISO/IEC 17065 standardının ilgili maddeleri çerçevesinde onaylanması ve onaylanmış kuruluşun, yüklenicinin söz konusu faaliyetleri gerçekleştirme konusunda yeterli olduğunu ve TS EN ISO/IEC 17025 standardında belirtilen şartlara uyduğunu doğrulaması/denetlemesi şartı aranır.

(2) Onaylanmış kuruluş tarafından kullanılacak olan yüklenici muayene kuruluşunun, TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre ilgili muayene faaliyeti kapsamında akredite olması veya yüklenici muayene kuruluşunun yapacağı uygunluk değerlendirmesine 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve TS EN ISO/IEC 17020 standardının uygulanabilir maddeleri ve ilgili muayene faaliyeti kapsamında yetkinliği olan bir uzmanın refakat ederek muayene sonucunun onaylanmış kuruluş tarafından Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği ve TS EN ISO/IEC 17065 standardının ilgili maddeleri çerçevesinde onaylanması ve onaylanmış kuruluşun, yüklenicinin söz konusu faaliyetleri gerçekleştirme konusunda yeterli olduğunu ve TS EN ISO/IEC 17020 standardında belirtilen şartlara uyduğunu doğrulaması/denetlemesi şartı aranır.

(3) Yüklenici laboratuvarın ve/veya muayene kuruluşunun kullanılması durumunda nihai sorumluluk onaylanmış kuruluşa aittir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Onaylanmış Kuruluşların Başvurularının Değerlendirilmesi,

Görevlendirilmesi ve Bildirim Süreci

Onaylanmış kuruluş başvurusu

MADDE 9 – (1) Başvuru sahibi, ilk görevlendirme veya kapsam genişletme amacıyla, kuruluşun unvanı, kayıtlı olduğu ticaret sicil müdürlüğü ve ticaret sicil numarasının da beyan edildiği başvuru ön yazısı ve aşağıdaki bilgi ve belgeleri de içeren dosya ile Genel Müdürlüğe başvurur:

a) Başvuru sahibi uygunluk değerlendirme kuruluşunun kuruluş amacı ve sorumlulukları,

b) Kuruluşun, kendi bünyesinde yer alan yetki ve sorumlulukları belirlenmiş olan birim ve birim yetkililerini gösteren detaylı organizasyon şeması,

c) Başvurunun kapsamı (İlgili teknik düzenlemesi, modül veya modüller, uygunluk değerlendirme işlemleri),

ç) Gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve sorumluluk taahhütnamesi,

d) 7 nci maddede belirtilen şartlara uygun olacak şekilde istihdam edilen teknik personelden;

1) Tam zamanlı olarak istihdam edilen personelin adı, soyadı, görev alanı ve yetkisini açıklayan detaylı personel listesi,

2) Tam zamanlı olarak istihdam edilen personelin eğitim durumunu, sektörel veya muayene ve/veya denetim veya kamu kurum ve kuruluş tecrübesini ispatlayan belgeler,

e) Laboratuvar hizmetleri hakkında detaylı bilgi (Laboratuvar ve teçhizat durumu, başvuru kapsamında yapılacak deneylerin listesi ve bu deneylerden hangilerinin yüklenici laboratuvar tarafından yapılacağının belirlenmesi),

f) Muayene talimat ve prosedürleri, muayene ve sertifika örnek formları,

g) 18 inci maddede belirtilen kriterlere uygun yaptırılmış olan mesleki sorumluluk sigortası (Bu kapsamda hazırlanan poliçenin noter tasdikli bir örneği),

ğ) Kuruluşun sahip olduğu kalite belgeleri, ilgili teknik düzenlemenin gerektirdiği akreditasyon sertifikaları, akreditasyon sertifikalarının yeminli tercüme bürolarından onaylı İngilizce suretleri veya TÜRKAK tarafından İngilizce olarak düzenlenmiş nüshaları, TÜRKAK tarafından hazırlanan ve onaylanan denetim raporlarının suretleri.

(2) Başvuru dosyası, bu Tebliğde belirtilen içerik sıralamasına uygun olacak bir şekilde sınıflandırılmış olarak hazırlanır ve Genel Müdürlüğe sunulur.

(3) Başvuru dosyasında yer alacak belgelerin tümüne, başvuru sahibi kuruluşu temsil ve imza yetkisini haiz şahıs tarafından ıslak imza atılır.

(4) Genel Müdürlükçe görevlendirilen onaylanmış kuruluşun kapsam genişletme dosyalarında, yalnızca ilk görevlendirme dosyasına göre farklılık gösteren belgeler sunulur.

(5) Genel Müdürlükçe gerekli altyapı tamamlandıktan sonra, onaylanmış kuruluş ilk yetkilendirme, kapsam genişletme veya süre uzatımı başvurusu, web tabanlı portal üzerinden yapılır.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından Genel Müdürlüğe yapılan onaylanmış kuruluş başvurularının değerlendirilmesinde, TS EN ISO/IEC 17065 standardına göre akredite edilmiş olma şartı aranır.

(2) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonunu TÜRKAK yapar. Uygunluk değerlendirme kuruluşları, TÜRKAK’ın akreditasyon hizmeti vermediği alanlarda veya TÜRKAK’ın tabi olduğu eşdeğerlik incelemesinin, akreditasyon talep edilen uygunluk değerlendirme işlemi için olumlu sonuçlanmadığı durumlarda, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin eşdeğerlik incelemesini olumlu bir şekilde tamamlamış ulusal akreditasyon kuruluşlarına başvurabilir.

(3) Başvuru sahibi, hangi teknik düzenlemenin hangi ürün grupları ve/veya modülleri kapsamında hizmet verecekse, TS EN ISO/IEC 17065 standardında sadece o ürün grupları ve/veya modüllerle ilgili olanı değerlendirmeye esas alınır. Uygunluk değerlendirmesinde kullanılan modüllerden herhangi birinin sadece bir kısmını gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunulamaz.

(4) Başvuru konusu teknik düzenleme kapsamında yürütülecek olan uygunluk değerlendirmesinde kullanılan modüllerden herhangi birinin sadece bir kısmını gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunulması durumunda, söz konusu başvuru Genel Müdürlük tarafından değerlendirilmez ve iade edilir.

(5) Genel Müdürlük başvuru sahibi kuruluşun yeterliliğine ilişkin tespit ve değerlendirmelerde bulunabilmek amacıyla, ilk kez başvuru yapan uygunluk değerlendirme kuruluşunun merkez ofisinde ve sahada gerekli denetimleri gerçekleştirir. Ayrıca Genel Müdürlük gerek görürse kapsam genişletme talebinde bulunan onaylanmış kuruluşun merkez ofisinde ve sahada gerekli denetimleri gerçekleştirir. Denetim sonucunda hazırlanan değerlendirme raporunda uygunsuzluk olması halinde görevlendirme şartlarının oluşmaması sebebiyle başvuru reddedilir.

(6) Başvuru sahibi kuruluş, başvurunun değerlendirme aşamasında 9 uncu madde kapsamında sunulan belgelere ek olarak Genel Müdürlükçe gerekli görülen diğer bilgi ve belgeleri sunar.

(7) Başvuruya esas tüm belgelerin eksiksiz olarak Genel Müdürlüğe sunulması ve denetimin tamamlanması halinde dahi, teknik düzenleme kapsamında yürütülecek uygunluk değerlendirme faaliyetleri için ülke sanayisinin ve üreticinin onaylanmış kuruluş ihtiyacı, teknik ve hukuki uygunluk, sürdürülebilirlik ve rekabet koşulları ile onaylanmış kuruluş adayının potansiyeli, tecrübesi ve birikimi gibi şartlar göz önünde bulundurularak, başvuru sahibi uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesine veya onaylanmış kuruluşun kapsam genişletme talebiyle ilgili nihai kararlar Genel Müdürlüğün takdirindedir.

(8) Hakkında herhangi bir şüphe nedeniyle inceleme veya araştırma başlatılan kuruluşun başvurusu bu süreç tamamlanıncaya kadar değerlendirilmez.

Onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesi ve bildirim süreci

MADDE 11 – (1) Genel Müdürlükçe onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesi veya kapsam genişletmesi uygun görülen kuruluşlar; Genel Müdürlükle onaylanmış kuruluş adayının arasında yapılan görevlendirme protokolünün imzalanmasından sonra onaylanmış kuruluş adayının NANDO’da yayımlanmaları için Ekonomi Bakanlığına bildirilir.

(2) Başvuru sahibine Avrupa Komisyonu tarafından verilen onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası ile NANDO’da yayımlanması ile kuruluş onaylanmış kuruluş statüsünü elde eder. Kapsam genişletme, buna dair bildirimin NANDO’da yayımlanması ile gerçekleşir.

(3) Onaylanmış kuruluş tarafından görev süresinin sona ereceği tarihten en az 30 gün önce, görev süresinin belirlenmesinde esas alınan onaylanma amaçlı akreditasyon sertifikasının yenilenerek Türkçe ya da yeminli tercüme bürolarına onaylı bir şekilde tercüme ettirilmiş veya TÜRKAK tarafından düzenlenmiş olan İngilizce nüshasının Genel Müdürlüğe iletilmiş olması gerekir. Onaylanmış kuruluşun ilgili teknik düzenleme kapsamındaki yeni görev süresinin bildirimine ilişkin gerekli aşamaların, bu Tebliğde belirtilen kurallar çerçevesinde Genel Müdürlükçe başlatılamamasına dair sorumluluk onaylanmış kuruluşa aittir. Onaylanmış kuruluşun yeni görev süresinin bildirimine ilişkin nihai kararı 10 uncu maddenin yedinci fıkrasında yer alan şartlar kapsamında Genel Müdürlük verir.

(4) Onaylanmış kuruluş bildirime konu faaliyet ve özelliklerinde meydana gelen değişiklikleri en geç 15 gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirir. Bu değişiklikler Genel Müdürlük tarafından Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Avrupa Komisyonuna bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Onaylanmış Kuruluşların Yükümlülükleri, Gözetimi ve Denetimi, Uygulanacak

Yaptırımlar ve Onaylanmış Kuruluşların Eşgüdümü ve İş Birliği

Onaylanmış kuruluşların yükümlülükleri

MADDE 12 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü, 7 nci ve 10 uncu maddelerinde ve Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliğinin 31 inci, 39 uncu ve 41 inci maddelerinde hükme bağlanan yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(2) Onaylanmış kuruluş tarafından ayrıca;

a) Kendisine ait kimlik kayıt numarası ve belgeler ile işaretlerin yanlış ve/veya usulsüz kullanıldığını tespit ettiği durumlarda gerekli tedbirleri alması,

b) Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamında yürüteceği uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin doğru, eksiksiz ve süreklilik arz edecek bir şekilde yerine getirilmesi,

c) Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamında yürüteceği uygunluk  değerlendirme faaliyetlerini en uygun şekilde icra edebilmek amacıyla, bu Tebliğde belirtilen şartlara uygun yeterli sayıda tam zamanlı personeli bünyesinde istihdam etmesi,

ç) Yaptığı tüm işlemlere ve verdiği belgelere ilişkin gerekli tüm kayıtları tutması ve ilgili teknik düzenleme kapsamında yurt içinde ve yurt dışında belgelendirdiği firma ve ürünlere ilişkin bilgileri ocak ve temmuz ayı içerisinde 6 aylık dönemler itibariyle EK-1’de yer alan form ile,  askıya alma ve iptallere ilişkin kararların ise söz konusu kararların alındığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde EK-2’de yer alan form ile Genel Müdürlüğe sunması,

d) Belirlenen prosedürler ve yetkilerinin kapsamı içinde faaliyetlerini sürdürmelerini etkileyecek her türlü yapısal değişikliği en geç 15 gün içinde Genel Müdürlüğe bildirmesi,

e) İletişim bilgilerine ilişkin her türlü değişikliğin en geç 7 gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilmesi,

f) Piyasa koşullarını zorlayacak yükümlülükler getirmekten, üretim maliyetlerini arttırmaktan ve imalatçıyı zor duruma düşürmekten kaçınması,

g) Gerek Türkiye, gerekse AB nezdinde her türlü koordinasyon ve iş birliğini artıracak faaliyetlere katılım sağlaması,

ğ) Teknik Mevzuat ve standardlara ilişkin gelişmeleri takip edecek mekanizmanın oluşturulması,

h) Yaptığı belgelendirme faaliyetlerine ilişkin elde ettiği bilgilerin gizliliğini sağlaması,

zorunludur.

(3) Onaylanmış kuruluş gerçekleştireceği uygunluk değerlendirme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkabilecek itiraz ve şikâyetleri inceleyecek bağımsız mekanizmanın çalışmasını sağlar, itiraza konu faaliyet ve itiraz sonucu hakkında üretici veya yetkili temsilcisine yeterli bilgilendirmeyi yapar.

(4) Genel Müdürlükçe onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilen kuruluşun yerine getirmesi gereken kriterlere ve şartlara uymadığının tespit edilmesi halinde, Genel Müdürlük yapmış olduğu görevlendirmeyi askıya alır veya iptal eder. Bu iptal kuruluşun görevli olduğu süre boyunca yürüttüğü faaliyetlerden doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(5) Görev süresi sona eren onaylanmış kuruluşun kendi isteği ile veya Genel Müdürlükçe süresinin uzatılmaması halinde görevli olduğu süre boyunca yürüttüğü faaliyetlerden doğan sorumlulukları devam eder.

Onaylanmış kuruluşların gözetimi ve denetimi

MADDE 13 – (1) Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamında atanan onaylanmış kuruluşlar, söz konusu teknik düzenleme kapsamındaki faaliyetlerinden dolayı Genel Müdürlüğe karşı sorumludur. Bu kapsamda yer alan onaylanmış kuruluşların gözetimi ve denetimi görevi Genel Müdürlüğe aittir.

(2) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde re’sen veya şikâyet üzerine onaylanmış kuruluşları haberli veya habersiz olarak denetler. Onaylanmış kuruluş bu Tebliğ kapsamında yapacağı bildirimleri bu Tebliğde belirtilen süre dışında yapması halinde ilave denetim yapılır.

(3) Onaylanmış kuruluşlar, başvuru sırasındaki onaylanmış kuruluş niteliklerini taşımaya devam edip etmediklerinin tespiti amacıyla Genel Müdürlük tarafından 2 yılda bir yeniden değerlendirmeye tabi tutulur.

(4) Genel Müdürlük, görevlendirdiği onaylanmış kuruluşların gözetimi ve denetimi için yetkin ve yeterli sayıda personeli görevlendirerek gerekli alt yapıyı oluşturur.

(5) Genel Müdürlük, yürüttüğü incelemeler ve denetimler neticesinde hakkında uygunsuzluk veya eksiklik tespit ettiği onaylanmış kuruluşlara ilişkin olarak diğer yetkili kuruluşlarla bilgi paylaşımına gider.

Onaylanmış kuruluşlara uygulanacak yaptırımlar ve idari para cezaları

MADDE 14 – (1) 13 üncü madde kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda onaylanmış kuruluşun faaliyet kapsamı; bu uygunsuzluktan etkilenen ürünün taşıdığı risk durumu, tehlikenin aciliyeti ve kullanıcı öncelikleri Genel Müdürlükçe değerlendirilmek suretiyle belirlenecek bir süre için kısıtlanır veya askıya alınır. Bu uygunsuzlukların önem derecesine göre onaylanmış kuruluşa düzeltici faaliyet için 20 iş gününden az 60 iş gününden fazla olmamak üzere süre verilir. Onaylanmış kuruluşun düzeltici faaliyet talep edilen uygunsuzlukları Genel Müdürlükçe talep edilen sürede gidermemesi durumunda onaylanmış kuruluşlara Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde yer alan yaptırımlar uygulanır.

(2) Onaylanmış kuruluş bildiriminde Genel Müdürlük tarafından esas alınan akreditasyon sertifikasının askıya alınması durumunda, onaylanmış kuruluş tarafından 3  iş günü içerisinde durum Genel Müdürlüğe bildirilir. Akreditasyon sertifikasının askı süresi boyunca onaylanmış kuruluş statüsü de askıya alınır. Askı süresi sonunda, onaylanma amaçlı akreditasyonun onaylanmış kuruluş tarafından sürdürülememesi veya akreditasyon sertifikasının askıya alınma süresinin onaylanmış kuruluş tarafından 3  iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilmemesi durumunda 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği onaylanmış kuruluş statüsü iptal edilir. Onaylanmış kuruluş statüsü bu fıkrada belirtilen nedenlerle iptal edilen kuruluş, bu Tebliğ kapsamındaki şartları tekrar sağlaması halinde yeniden başvuru yapabilir.

(3) 13 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen gözetim ve denetim neticesinde; 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkralarında yer alan uygunsuzluklar tespit edilirse söz konusu Kanunun 12 nci maddesinde yer alan idari para cezaları uygulanır.

TÜRKAK ile iş birliği

MADDE 15 – (1) Bakanlık, TÜRKAK’ın yaptığı denetimlere gözlemci sıfatı ile katılmak için TÜRKAK ile iş birliği yapar.

Onaylanmış kuruluşların eşgüdümü ve iş birliği

MADDE 16 – (1) Genel Müdürlük tarafından gerekli görülmesi durumunda Genel Müdürlük öncülüğünde, Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan onaylanmış kuruluşlar ile eşgüdüm toplantısı düzenlenir.

Şube, temsilcilik ve yükleniciler ile işletme içi akredite birimler

MADDE 17 – (1) Yurt içinde veya yurt dışında yerleşik herhangi bir onaylanmış kuruluşun şubesi, temsilciliği veya yüklenicisi ve işletme içi akredite birimler ile ilgili işlemler hakkında Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddelerinde hükme bağlanan kurallar uygulanır.

(2) Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı menşeili onaylanmış kuruluşların şubeleri veya temsilcileri, faaliyet kapsamını ve hangi onaylanmış kuruluş adına faaliyet yapılacağına dair bilgiyi Genel Müdürlüğe iletir. Genel Müdürlük, Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren yabancı onaylanmış kuruluşların Türkiye’deki şubelerinin envanterini hazırlar ve günceller.

(3) Yurt dışında yerleşik onaylanmış kuruluşların adına veya sorumluluğunda Türkiye’de uygunluk değerlendirme faaliyeti yürüten şube, temsilcilik veya yüklenici gibi birimlerin nitelikleri ve denetimleri hakkında Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mesleki sorumluluk sigortası

MADDE 18 – (1) Başvuru sahibi kuruluş faaliyetleri kapsamında verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla en az bir milyon TL tutarında mesleki sorumluluk sigortasını Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerine ve Türkiye’de yaptırmak ve yetkili oldukları sürece mesleki sorumluluk sigortasını devam ettirmek zorundadır. Sigorta poliçesinde, gerekli teminat limiti belirlenirken hangi faktörlerin hesaba katıldığı açıkça belirtilir. Mesleki sorumluluk sigortasının kapsamı asgari şartlarda bütün Türkiye coğrafyasını ve AB üye ülkelerini içermesi gerekir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda; 4703 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve ilgili teknik düzenlemelerin hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 20 – (1) 1/4/2003 tarihli ve 25066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliği İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No:2003/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 8/5/2012 tarihli ve 28286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamında Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) 22/11/2014 tarihli ve 29183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamında Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

 

Powered by WPeMatico