01.01.2018 Hesap Döneminden İtibaren Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu Gereğince, 2018 Hesap Döneminde, Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine ilişkin karar 26.05.2018 tarihli 30432 sayılı Resmi Gazetede 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmış olup, bu kararda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 398 ‘inci maddesi kapsamında Bağımsız Denetime Tabi Tutulacak şirketlerin aktif toplam, ciro ve çalışan personel sayısı belirlenmiş olup, kararda belirtilen bu üç kıstastan, iki kıstası arka arkaya iki yıl içinde gerçekleştiren şirketlerin bağımsız denetime tabi olacaklardır.

2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.

2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, Şirketlerin denetime tabi olup, olmadıklarının belirlenmesinde tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle (şirketteki hisse oranına göre) birlikte aktif toplamına, yıllık net satış hasılatına ve çalışan sayısına ilişkin ölçütler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Bağımsız denetime tabi olacak şirketler :

2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan ( I ) ve ( II )sayılı listede tadat edilen şirketlerin haricinde kalan şirketlerin;

Aktif Toplamı : 35.000.000,00 ve üstü Türk Lirası

Yıllık Net Satış Hasılatı : 70.000.000,00 ve üstü Türk Lirası

Çalışan Sayısı ; 175 kişi

Belirlenmiş olup, bu üç ölçütten ikisini üst üste iki hesap döneminde aşmaları halinde, müteakip hesap döneminden itibaren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 397 ila 399’inci maddeleri kapsamında Bağımsız Denetim yaptırmaları gerekmektedir.

2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında,

a- 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki, (I) Sayılı listede tadat edilen şirketler her hangi bir ölçüte tabi olmaksızın bağımsız denetime tabidirler.

b- Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değerler;

Aktif Toplamı : 15.000.000,00 ve üstü Türk Lirası

Yıllık Net Satış Hasılatı : 20.000.000,00 ve üstü Türk Lirası

Çalışan Sayısı ; 50 kişi

c- 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki (II) sayılı listede belirtilen şirketler için eşik değerler;

Aktif Toplamı : 30.000.000,00 ve üstü Türk Lirası

Yıllık Net Satış Hasılatı : 40.000.000,00 ve üstü Türk Lirası

Çalışan Sayısı : 125 kişi

Denetim kapsamı dışında tutulan şirketler ;

a- Ekli (II ) sayılı Liste kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanununa tabi şirketler,

b- Ekli ( I ) sayılı listede belirtilenler ile ( II ) sayılı listenin 5 ( b ) sırasında belirtilen şirketler hariç olmak üzere sermayesinin en az %50’si devlete, il özel idarelerine, kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler bu kararın kapsamı dışında tutulmuşlardır.

Uygulamaya ilişkin esaslar :

1- Eşik değerlere tabi şirketler, bu kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin eşik değerini art arda iki hesap döneminde aştığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime abi olur.

2- Eşik değerleri aştığı için bağımsız denetime tabi şirket, art arda iki hesap döneminde üç ölçütten en az ikisine ait eşik değerlerin yüzde 20 veya daha fazla oranda altında kaldığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkar.

3- Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından şirketin tabi olduğu mevzuat uyarınca hazırlanmış olan son iki yıla ait finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise son iki yıla ait ortalama çalışan sayısı esas alınır.

4- Yukarıda belirttiğimiz üzere denetim tabi tutulacak şirketlerin, bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte dikkate alınır. Şirketin eşik değerlerin tespitinde bağlı ortaklığın finansal tablolarında yer alan satış hasılatı kalemlerin toplamı (varsa grup için işlemler yok edilerek) çalışan toplam sayısı bakımında, ana ortaklık, bağlı ortaklığın son iki yıla ait ortalama çalışan sayılarının toplamı alınır. İştirake ait söz konusu kalemler şirketin iştirakteki hissesi oranında dikkate alınır.

5- Bağımsız denetime tabi şirketlerin ara dönem sınırlı bağımsız denetim yükümlülükleri, mevzuatta hüküm bulunmaması halinde Kurum tarafından belirlenir.

6- Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kurum yetkilidir.

Berker Bostancı

HÜRSES

Powered by WPeMatico