KONUTLARDA %18 OLAN KDV ORANI %8’E, BİNDE 20 OLAN TAPU HARCI BİNDE 15’E DÜŞÜRÜLMÜŞ, RAKIYA ZAM ŞARABA İNDİRİM YAPILMIŞTIR!

05.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 30.04.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile vergi kanunlarında önemli düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre konut teslimlerinde %18 olan KDV oranı 31.10.2018 tarihine kadar %8’e düşürülmüş, yine tapu harcı da binde 20’den binde 15’e düşürülmüştür. Rakı, vodka, cin’e ÖTV artışı yoluyla zam yapılacak iken üzümden yapılan şaraplara ÖTV indirimi gelecektir.

TAPU HARCI ORANI 31.10.2018 TARİHİNE KADAR BİNDE 20’DEN BİNDE 15’E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR!

31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre konutlarda tapu harcı 31.10.2018 tarihine kadar binde 15 olarak uygulanacaktır. 1.000.000 TL değerinde bir konutun alım satımında alıcı 20.000 TL yerine 15.000 TL, satıcı da 20.000 TL yerine 15.000 TL tapu harcı ödeyecektir. Özellikle ikinci el konut alım satımında tapu harcı alıcı tarafa yüklenmektedir. Bu halde de alıcı 40.000 TL yerine 30.000 TL ödeyecektir.

KONUT TESLİMLERİNDE %18 OLARAK UYGULANAN KDV ORANI 31.10.2018 TARİHİNE KADAR %8 OLARAK UYGULANACAKTIR!

Bakanlar Kurulu 30.04.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Karar ile teslimleri %18 KDV’ye tabi olan konut teslimlerinde KDV oranını 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8’e düşürmüştür. Özellikle değeri yüksek olan konutların satışlarında problem yaşandığı ve talep daralması olduğu piyasanın bir gerçeği. Bir nebze de olsa bu karar ile talep artışı beklenebilir. Örneğin, 1.500.000 TL artı KDV olarak satılan bir konuttan 31.10.2018 tarihine kadar 270.000 TL KDV yerine 120.000 TL KDV alınacaktır. Bu halde 150.000 TL daha az KDV ödenmiş olacaktır.

Belirtmek isterim ki, daha önce konut alıp faturası 31.10.2018 tarihine kadar kesilecek olan konutlarda da oran %8 olarak uygulanacaktır. Bu Bakanlar Kurulu ile KDV’nin düşmesi sonucu aradaki KDV ev alanın mı yoksa ev satan şirketlerin mi cebinde kalacaktır? Bu sorunun cevabı yapılan sözleşmelere bağlıdır. Sözleşmede (yukarıdaki örnekte) KDV dahil 1.770.000 TL deniliyor ise satıcı bu parayı talep edebilir ve daha az ödenen KDV satıcının cebinde kalır. Ancak, sözleşmede 1.500.000 TL artı KDV şeklinde bir düzenleme var ise alıcı %18 değil %8 KDV öder.

Bu konudaki diğer önemli bir konu ise KDV de vergiyi doğuran olay meselesidir. Bilindiği gibi KDV Kanunu’nun 10’uncu maddesinde vergiyi doğuran olay düzenlenmiştir ve bu maddenin b) bendine göre malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura düzenlenir ise vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olacaktır. Örneğin 1.000 daireli bir sitede teslimler 01.05.2019 tarihinde gerçekleştirilecektir. KDV madde 10 uyarınca 31.10.2018 tarihine kadar fatura düzenlenerek KDV oranı %18 yerine %8 olarak uygulanabilecektir.

RAKIYA ÖTV ARTIŞI YOLUYLA ZAM, ŞARABA ÖTV AZALIŞI YOLUYLA İNDİRİM!

Bakanlar Kurulu 30.04.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Karar ile 4760 Sayılı ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir. Buna göre örneğin rakının ÖTV oranı artırılırken üzümden yapılan şarabın ÖTV’si düşürülmüştür.

HANGİ MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASININ UYGULANACAĞI BELİRLENMİŞTİR!

7103 Sayılı Kanunun 31’inci maddesiyle KDV Kanunu’na geçici 39’uncu madde eklenmiş ve 01.05.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmişti. Buna göre, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’na göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31/12/2019 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

İmalat sanayinde kullanılmak üzere istisna kapsamında teslim edilecek makine ve teçhizatı belirlemeye Bakanlar Kurulu ve maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştı.

Bakanlar Kurulu 30.04.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Karar ile KDV geçici 39’uncu madde kapsamında teslim edilecek yeni makine ve teçhizat listesini belirlemiştir. Belirlenen bu makine ve teçhizat listesi Kararın ekinde yer almaktadır.

KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMETİNDE İSTİSNA ASGARİ ÜCRETİN AYLIK BRÜT TUTARININ %50’Sİ OLARAK BELİRLENMİŞTİR!

7103 Sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesine 16’ncı bend eklenmişti ve 27.03.2018 tarihinde yürürlüğe girmişti. Buna göre, işverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılır. Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu bentte yer alan %15 oranını, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50’sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar Kurulu, bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.).

Bakanlar Kurulu 30.04.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Karar ile kendisine verilen bu yetkiyi kullanarak yardım tutarını en üst orandan yani %50 olarak belirlemiştir. Buna göre, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50 tutarında  işverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle menfaat sağlanabilecek ve bu tutar vergiden istisna olacaktır.

Ekrem Öncü
dkrdenetim.com.tr

Powered by WPeMatico