TBMM’de kabul edilen torba kanunla 5510 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilecek.

Torba kanunla yapılan düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son bu hükmün yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde SGK’na başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilecek.

Bu kapsamda talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar, maddenin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından, yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak üç yıl içinde ödenecek.

Ödeme, öncelikle muaccel hale gelmiş prim ve her türlü borçlardan, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de dâhil olmak üzere müeccel haldeki prim ve her türlü borçlarından mahsup yoluyla gerçekleştirilecek. Ancak, üç yıl sonunda ilgili kanunları gereği yapılandırılma veya taksitlendirilme sebebiyle vadesi gelmemiş taksit ödemelerinden peşinen mahsup edilecek. SGK’na borcu bulunmayan işverenlere altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılacak.

Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar bu usulde mahsup veya iade edilecek. Mahkemelerce, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılacak ve vekâlet ücretinin dörtte birine hükmedilecek. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmayacak ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan kanun yolu başvurularından vazgeçilmiş sayılacak.

‘İnsana Yakışır İş’ için kadınların güçlendirilmesi
Türkiye’de kadın istihdamının geliştirilmesi için önemli adımlardan biri olan “Türkiye’de İnsana Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi” Projesi geçtiğimiz günlerde sona erdi. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğinde İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (SIDA) finansmanı ile yürütülen proje, kadınların çalışma yaşamına daha cesur bir şekilde girmelerine destek sağladı.

2013 yılından beri süren projede 50 kadın kendi işinin sahibi oldu. Yaklaşık 400 kadın 2017 yılı içinde girişimcilik eğitimi alarak, “Girişimcilik” sertifikası aldı. Kendi işyerlerini açarak faaliyete başladılar. Üstelik bazıları yarattığı markalarla dünyaya açılmayı hedefliyor. Ayrıca bu sürede Mikro Hibe Yarışmasını kazanan 28 girişimci kadın adayının her birine 2.000 A.B.D. doları hibe verildi. Ayrıca kazanan girişimci adaylarına üç ay süre ile bire bir danışmanlık hizmeti verilerek, işlerini kurma süreçleri desteklendi.

Proje kapsamında belirlenen pilot iller; Ankara, Bursa, Konya ve İstanbul oldu. İnsan hakları, çalışan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve girişimcilik konularında toplam 800 kadına eğitim verildi. 2000’den fazla kadın-erkek çalışana “eşitliği destekliyorum” temasıyla toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verildi. Ayrıca, 81 ilde İŞKUR İl Müdürlüklerinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temsilcileri görevlendirildi.

Proje kapsamında ayrıca Türkiye’nin kadının istihdamına yönelik ilk eylem planı (2016-2018), hazırlandı. Kadınlar için insana yakışır iş fırsatlarının yaratılmasını hedeflendi. İŞKUR, Eylem Planında yer alan hedef ve tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ana kuruluş olarak görev aldı. Millî Eğitim Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, KOSGEB, TİSK, TOBB, TESK, yerel yönetimler, STK, Kalkınma Ajansları, üniversiteler ve işçi sendikaları ile de işbirliği yapıldı.

Türkiye’de ilk olarak bir uygulamaya imza atıldı; İŞKUR’un hizmetleri toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden incelendi. İşbaşı eğitim programlarından yararlanan kadınların sayısı %78, mesleki eğitim kurslarından yararlanan kadınların sayısı %140, girişimcilik eğitim programından yararlanan kadınların sayısı %110 arttı. Özel sektörde İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilen kadınların oranı %29’dan %34’e yükseldi. Umarız kadın istihdamı oranı daha da artar.

Resul KURT
info@resulkurt.com

STAR

Powered by WPeMatico