18-29 YAŞ ARALIĞI GENÇLER 01/06/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN İŞYERİ AÇMASI HALİNDE ÖDEYECEKLERİ BAĞKUR PRİMLERİ HAZİNE TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR

193 sayılı GVK’nun mükerrer 20’nci maddesi kapsamında olan genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa işyeri açan gerçek kişilerin BAĞ-KUR primleri, 1 yıl süreyle sigorta primine esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan tutar Hazine tarafından karşılanacaktır.

GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİKİNİN USUL VE ESASLARI:

Bilindiği üzere, 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22’nci maddesi ile; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (k) bendinde;“31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20’nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82’nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.”hükmü yer almaktadır.Belirtilen Kanun maddesi hükümleri çerçevesinde kamuoyunda “Genç Girişimci “Teşviki “olarak adlandırılan destek uygulamasının usul ve esaslarıaşağıda açıklanmıştır.

27.07.2018/133-2A. TEŞVİKTEN YARARLANMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞARTLARIN OLMASI GEREKİR

1-İşe başlamanın 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre kanuni süresi içerisinde bildirilmiş olması gerekir. Kanuni süresi bildirilmiş olmasına rağmen SGK’ya sonradan geriye dönük tescil işlemi yapılması halinde vergi kaydının başladığı tarih itibariyle işlem yapılacaktır.

ÖRNEK1: 15/8/2018 tarihinde manav işletmeciliği faaliyetine başlayan ve prim teşvikinden yararlanma şartlarının tamamını taşıyan sigortalı (A)’nın, Kurumumuza bildirimi vergi dairesince 3 ay sonra yapılmıştır.

Buna göre, sigortalı (A), 15/8/2018 tarihinden itibaren prim teşvikinden yararlanacaktır.2-Kişinin kendi işinde fiilen çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekir. 3-Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması gerekmektedir.

ÖRNEK 2: Sigortalı (A), 1/10/2018 tarihinde babasına ait lokantaişletmesini devralmak suretiyle ticari faaliyete başlamıştır. Sigortalı (A)’nın, işi devraldığı babasının 1. derece kan hısımı olması nedeniyle, prim teşvikinden faydalanması mümkün olmayacaktır.4-Adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesi faaliyet yapılıyorsa sadece bir ortak teşvikten yararlanacak, teşvik kapsamında seçilecek ortak en genç olan ortak olacaktır. Prim teşvikinden faydalanılabilmesi için tüm ortakların ayrı ayrı şartları sağlaması gerekir. Ortaklardan herhangi biri teşvik şartını sağlamıyorsa, diğer ortaklar da yararlanmayacaktır.

ÖRNEK 3: Sigortalı (A), sigortalı (B) ve sigortalı (C), 1/9/2018 tarihinde adi ortaklık şeklinde market işletmeciliği faaliyetine başlamış olup faaliyete başlanıldığı tarihte sigortalı (A) 30, sigortalı (B) 25, sigortalı (C) ise 22 yaşındadır. Buna göre; sigortalı (A), 29 yaş şartını ihlal ettiğinden ortakların hiçbiri prim teşvikinden yararlanamayacaktır.5-Sigortalının vergi mükellefiyet başlangıcı itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olması şarttır.

6-Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması gerekmektedir.
27.07.2018/133-37-Teşvikten yararlanmak isteyen sigortalıların gelir vergisi istisnasından yararlandığına dair belgeyi bağlı bulundukları SGK’ya vermeleri gerekir. 8-Teşvikten yararlanırken sigortalılığı sona erenlerden 1 yıl içinde yeniden sigortalılığı başlayanların kalan aylar için teşvikten yararlanmaları mümkün değildir. Ancak, sigortalılık bir başka işveren yanında hizmet akdiyle çalışma nedeniyle sona ermişse 1 yıl içerisinde 4/1-b kapsamında yeniden sigortalılık başlamışsa teşvikten yararlanılabilecektir.

B. SİGORTALI TESCİLLERİNİN YAPILMASI:

Prim teşvikinden yararlanmak isteyen sigortalıların, 193 sayılı GVK’nın mükerrer 20’nci maddesi kapsamında olması halindetescil işlemiveri transferi aracılığı ile internet üzerinden yapılacaktır. Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı ile karşılıklı veri transferi yapılıncaya kadar teşvikten yararlanmak isteyen sigortalının 193 sayılı Gelir Yergisi Kanununun mükerrer 20’nci maddesi kapsamında kazanç istisnasından faydalandığına dair belgeyi bağlı bulunduğu vergi dairesinden alarak sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

C.TEŞVİKTEN YARARLANILACAK PRİM TUTARI:

1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin BAĞ-KUR primleri, 1 yıl süreyle sigorta primine esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanacaktır.

1/6/2018 tarihi ve sonrasına beyan girişi yapılsa dahi aylık prime esas kazançları, günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katı üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2018 yılı için verilecek teşvik tutarı 2.029,5 x% 34,5=700,18.-TL’dir.

Saygılarımızla…

Genç Girişimci Teşvik Uygulaması” 2018/28 Sayılı SGK Genelgesitam metni…>>>

KAYNAK: TÜRMOB

Powered by WPeMatico