T.C.
Yargıtay
18. Hukuk Dairesi
Esas No:2013/1312
Karar No:2013/2126
K. Tarihi:19.2.2013

Dava dilekçesinde, ortak gider alacağının tahsili için yürütülen icra takibine itirazın iptali ve %40 icra inkar tazminatı istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davacı vekili dava dilekçesinde, davalı tarafından ödenmeyen ortak gider borcunun tahsili için yürütülen icra takibine yapılan itirazın iptali ile takibin devamı ve % 40 icra inkar tazminatı istemiş, mahkemece dava konusu sitenin tüm bağımsız bölümlerinin üçte ikisinin fiilen kullanılmaya başlanmamış olması nedeniyle Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerinin uygulanamayacağı ve icra takibinde alacaklı olarak Mashattan Site Yöneticiliği olmasına rağmen itirazın iptali davasında davacının Mashattan İşletme Kooperatifi olduğu, site yöneticiliğinin tüzel kişiliği olmadığından bu davada aktif husumet ehliyeti de bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 17. maddesinin son fıkrası gereğince kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerde yapı fiilen tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin üçte ikisi fiilen kullanılmaya başlanmışsa kat mülkiyeti hükümleri uygulanır. Dosya içindeki bilgi ve belgelerin ve bilirkişi raporunun incelenmesinden; dava konusu taşınmazda 1818 bağımsız bölümlü site için kat irtifakı kurulduğu, 765 tane bağımsız bölümün tamamlandığı, ancak diğer bağımsız bölümlerin kullanıma hazır halde bulunmadığı, bu haliyle yapının tamamlanmamış olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemenin yönetimde Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerinin uygulanamayacağı yolundaki kabulü doğru ise de; anataşınmazın kat irtifakı sahiplerince imzalanmış bulunan yönetim planında, anataşınmazın yönetiminde Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş olduğundan ve ayrıca Kat Mülkiyeti hukukunda yönetimin sürekliliği esas olup, icra takibinden sonra ve dava tarihinden önce (31.12.2010 tarihli karar ile) yönetimin S.S. Mashattan Site İşletme Kooperatifine devredilmiş olmasının, yönetimin dava ehliyetinin bulunmadığı anlamına gelmediği de dikkate alınarak mahkemece yönetim planı içeriğine göre, genel hükümler çerçevesinde davaya bakılıp tüm deliller toplandıktan sonra oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçelerle davanın reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 19.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

The post Kat Mülkiyeti hukukunda yönetimin sürekliliği esastır-EVREN ÖZMEN appeared first on Kooperatif Danışmanı Mali Müşavir Kemal ÖZMEN.

Powered by WPeMatico