KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik

Bahse konu Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Tebliği ile KDV kanununda son dönemde yapılan değişikliklere ilişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümlerinde değişiklikler yapılmış olup yapılan değişikliklere yönelik açıklamalar özet olarak aşağıdaki gibidir:

Gümrüksüz satış mağazalarına yapılan satışlarda KDV ihracat istisnası:

Antrepoya teslim edilen mallarla ilgili, KDV istisnanın uygulanabilmesi için gümrük müdürlüğünden onaylı antrepo beyannamesiyle ihracatın gerçekleştiği tevsik edilmesi esası getirilmiştir. Ayrıca gümrüksüz mağazalara yapılan satışlarda istisna uygulanabilmesi için, bu mağazalarda satışı uygun bulunan mallara ihracat istisnası uygulanabilir.

Bağış ve yardımlarda KDV istisnası :

7104 sayılı Kanunla, 3065 sayılı KDV Kanunun 13/1-k maddesinde yapılan değişikliğe istinaden, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler,

Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası veya bu yerlerin tefrişi dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler, 01/06/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisna edilmiştir. Bahse konu istisnanın uygulanabilmesi için bağış yapılacak kurumla protokol yapılması ve ilgili idare veya kuruluşa ait taşınmaz üzerinde inşa edilmesi halinde inşaat ruhsatı ilgili idare ve kuruluş tarafından alınması ve de bağışta bulunacaklar tarafından uygulama projesi ve inşaat ruhsatına uygun olarak hazırlayacakları istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesi ilgili idare ve kuruluşun onayına sunulur. Bahse konu kuruluşların onayında sonra bağış yapacakların bağlı bulundukları vergi dairesinden, vergi mükellefi olmamaları halinde, bağış yapılacak yerin vergi dairesi başkanlığı/defterdarlıktan KDV istisnası uygulanabilmesi için, istisna belgesi almaları gerekmektedir.

Yabancılara verilen sağlık hizmetlerinde KDV istisnası;

7104 sayılı Kanunla KDV Kanunun 13/1-ı maddesinde yapılan yeni düzenlemeye göre, Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen, koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere söz konusu hizmetlerle birlikte sağlanan diğer teslim ve hizmetler istisnanın kapsamına dahil değildir.) 01/06/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisna edilmiştir.

Ancak saç ekimi, cilt bakımı, kırışıklık tedavisi, dolgu maddeleri uygulamaları gibi estetik amacıyla yapılan hizmetler bu istisna kapsamında değerlendirilmez. Koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile birlikte verilebilen konaklama, ulaşım, yemek gibi teslim ve hizmetler istisna kapsamına girmez.

Tebliğde, istisnaya tabi tutulan hizmetlere ilişkin olarak istisna uygulaması, istisna uygulamasından kaynaklı KDV iadesi uygulaması konularında açıklamalar yapılmıştır.

KAYNAK. http://www.hurses.com.tr/berker-bostanci/kdv-genel-uygulama-tebliginde-degisklik/haber-20414

Powered by WPeMatico