Belirlenmiş Alıcılara Karşı İfa Edilen Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde KDV Tevkifat Oranı Değiştirilmiştir.

27 Eylül 2017 Tarihli ve 30193 Sayılı Resmî Gazete’de 14 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

Bu Tebliğin 1 inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(2/10)” ibaresi 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “(3/10)” olarak değiştirilmiştir.

Buna göre, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılan aşağıdaki belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Diğer taraftan, bu Tebliğin 2 nci maddesi ile aynı Tebliğin (I/C-2.1.4.3.) bölümündeki “Örnek” yukarıdaki düzenleme paralelinde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Örnek: (A) Ltd. Şti. KDV mükellefi olmakla birlikte, belirlenmiş alıcılar kapsamında değildir. (A) Ltd. Şti. fabrika binasını inşaat taahhüt hizmeti almak suretiyle (B) İnşaat A.Ş.’ne yaptırmış olup, (A) Ltd. Şti. tevkifata tabi olmadığı halde bu işlem nedeniyle hesaplanan 400 TL KDV üzerinden (3/10) oranına tekabül eden 120 TL KDV’yi tevkif ederek 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve ödemiştir. (B) İnşaat A.Ş. ise hesaplanan KDV’nin tevkif edilmeyen 280 TL’lik kısmını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve tevkif edilen 120 TL KDV’nin 50 TL’sini iade almıştır. Ancak bu işlemle ilgili olarak tevkifat yapılmaması gerektiğinin sonradan anlaşılması durumunda, (A) Ltd. Şti. ile (B) İnşaat A.Ş.’nin talep etmeleri halinde, (B) İnşaat A.Ş.’nin KDV Beyannamesinde ve almış olduğu KDV iadesinde herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Ayrıca (A) Ltd. Şti.’ne fazla ve yersiz tevkif ederek ödediği KDV’ye ilişkin herhangi bir KDV iadesi yapılmayacaktır.”

Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

·           5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

·           Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

·           Döner sermayeli kuruluşlar,

·           Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

·           Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

·           Bankalar,

·           Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,

·           Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

·           Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

·           Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

·           Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

·           Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.’nde işlem gören şirketler,

·           Kalkınma ve yatırım ajansları.

Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında değerlendirilmez.

KDV mükellefiyeti bulunmayanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında olmamak kaydıyla, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulaması söz konusu olmayacaktır.

 Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayın

KAYNAK: DELLOİTTE

Powered by WPeMatico