II. Belirlenmesi
MADDE 344 – Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline
ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış
oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira
sözleşmelerinde de uygulanır.
Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa,
kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını
geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak
hakkaniyete göre belirlenir.
Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp
yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra
yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni
kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat
endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz
önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki
kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan
ilkelere göre değiştirilebilir.
Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak
kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz.
Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü
saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı
paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü
uygulanır.
 
II. Belirlenmesi
MADDE 344 – Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline
ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici
fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir
yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.
Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa,
kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat
endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın
durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.
Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp
yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra
yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni
kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından tüketici fiyat
endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz
önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki
kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan
ilkelere göre değiştirilebilir.
Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak
kararlaştırılmışsa, 20.02.1930 tarihli ve 1567
Sayılı Türk parasını kıymetini koruma 
hakkında kanunun hükümleri saklı kalmak kaydı ile
 beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik
yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi
hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde,
yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü
fıkra hükmü uygulanır.
 
Kira artışlarında tüfe

Powered by WPeMatico