Mahkemece, yapılan yargılama, toplanan deliller, keşif, bilirkişi raporları ve dosya kapsamına göre; genel kurul toplantısının yapıldığı yerin toplantı yapmaya elverişli bir yer olmadığı, havalandırma sisteminin bulunmadığı, salonun 160 kişi kapasiteli olmasına rağmen, toplantı sırasında katılan kişi sayısının daha çok olmasından dolayı bir kısım üyelerin toplantı salonu dışında kaldığı, ayrıca toplantıya 450 ortağın vekaleten katılmasına rağmen bu vekaletlerin ıslak imzalı olup olmadığı, vekaleti ibraz eden kişinin üye olup olmadığı hususunun bakanlık temsilcisi tarafından incelenmeden vekaleten oy kullanma işlemi yapıldığı ve genel kurulca tasfiye kararı alınmamasına rağmen bu konuda 6. maddeyle yönetim kuruluna tasfiyeye yönelik yetki verilmesi işleminin yasal olmadığı gerekçesiyle, genel kurulun ve alınan kararların iptaline karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, alınması gereken harç peşin yatırıldığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.10.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Powered by WPeMatico