kooperatif genel kurul kararlarının iptali istemine ilişkindir. Davalı kooperatifin anasözleşmesinin 65/2. maddesi “Ortaklardan hiç birisi kendisi veya karı ve kocası yahut usul ve füruu ile kooperatif arasında şahsi bir işe veya davaya dair olan görüşmelerde oy hakkını kullanamazlar.” hükmünü içermektedir. Davacılar vekilince, Kezban Orhanlı ve Güllü Çalgı’dan birinin, kooperatifin yönetim kurulu başkanı İsmail Orhanlı’nın annesi olduğunun ileri sürülmüş olmasına göre, mahkemece, kooperatif ile ortakları arasındaki uyuşmazlıkların özel kanun niteliğindeki Kooperatifler Kanunu, bu kanunun 98. maddesi yollaması ile TTK ve kooperatif anasözleşmesi hükümlerine göre çözümlenmesi gerektiği gözetilip 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 53. ve anasözleşmenin 65/2. maddeleri kapsamında, bu iddia üzerinde durulup, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, uyuşmazlığın çözümünde uygulama yeri bulunmayan 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümlerinden yola çıkılarak, genel kurul öncesi listelere itiraz edilmemesi ve hazirun listelerinin kesinleşmiş olması halinde artık itiraz hakkının kullanılamayacağı anlamına gelecek şekilde yanılgılı gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Powered by WPeMatico