MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Kooperatif hakkında yanlış bilgi vermek, görevi kötüye kullanma
HÜKÜM : Beraat (CMK’nın 223/2-e maddesi)

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanığın 20/01/2007, 16/05/2010 tarihleri arasında kooperatif yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı, aynı kooperatifin yönetim kurulu başkanı hakkında ….Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, sanığın eyleme doğrudan katıldığına dair delil olmamasına rağmen konumu gereği usülsüz işlemin tespiti ve önlenmesi konusunda görevini gereği gibi yerine getirmeyerek ihmal ettiği, görev süresi içerisinde yapılan genel kurul toplantılarında sunmuş oldukları faaliyet raporlarında ve açıklamalarında kooperatifin borçları, icra takipleri, SGK ve Vergi Dairesine olan borçlar ve taşeron firmaya yapılan ödemeler konusunda yanlış bilgi verildiği, bütçe dışı harcamalara yer verilmesine rağmen bununla ilgili genel kurulun, bilgilendirilmediği, ortakların ödemeleri ile ilgili resmi tespitlerin yapılmadığı, sunulan faaliyet raporunun kabul görmeyerek ibra edilmedikleri, genel kurulun yanlış bilgilendirildiği, sanığın bu suretle kooperatif hakkında yanlış bilgi verme, görevi kötüye kullanma suçlarını işlediği iddia olunan olayda;
Temyiz incelemesine konu dosya ile aynı eylemler nedeniyle ve aynı dönemlerde kooperatifin diğer yönetim ve denetim kurul üyeleri …., …., …., …. ve…. hakkında kooperatif hakkında yanlış bilgi vermek suçundan açılan ….2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/244 Esas sayılı dava dosyası; yine kooperatifin diğer yönetim kurulu üyeleri …., …. ….hakkında görevi kötüye kullanma suçundan açılan ….1. Sulh Ceza Mahkemesinin 2012/244 Esas sayılı dava dosyası ve 2007 – 2011 tarihleri arasında yönetim kurulu başkanı olan …. hakkında, zimmet suçundan açılan ….1 Ağır Ceza Mahkemesinin 2012/121 Esas sayılı dava dosyası arasında CMK’nın 8 ve devamı maddeleri gereğince irtibat olduğunun ve birlikte görülmesinde zorunluluk bulunduğunun anlaşılması karşısında; anılan dava dosyalarının mahkemelerinden sorularak sonuçlanmış ise dosyaların onaylı suretlerinin getirtilip Yargıtay denetimine imkan verecek şekilde dosyaya konulması, sonuçlanmamış ise dosyaların birleştirilmesi yoluna gidilmesi ve sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayini gerekirken, eksik araştırmayla hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 04/04/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Powered by WPeMatico