Esas No:2015/3156
Karar No:2015/4754
K. Tarihi:

Ekran Resmi 2018-01-12 08.10.46

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı temsilcisince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –
Davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatifin üyesi olan dava dışı…’in hissesini noter kanalıyla devraldığını, müvekkiline üyelik kimlik kartı verildiğini, buna rağmen kooperatif üye defterinde müvekkiline yer verilmediğini ileri sürerek, kooperatif üyeliğinin tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı, davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, iddia ve dosya kapsamına göre; davacının dava dışı kooperatif üyesinin hissesini noter sözleşmesi ile devralarak kooperatif üyesi olduğu gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı kooperatif temsilcileri temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı temsilcisinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı temsilcisinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.06.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Powered by WPeMatico