İKALE SÖZLEŞMESİ
( İşveren) ile …………………. tarihinden bu yana ……….. olarak görev yapan A……………(Çalışan) (TC: ………… ), mevcut iş sözleşmesinin …………. tarihinde karşılıklı olarak sona erdirilmesi konusunda aşağıdaki şartlarda anlaşmışlardır.

1- Çalışan; iş sözleşmesini sona erdirmek istemiş, bu talebi de işveren tarafından kabul edilerek iş sözleşmesi aşağıdaki koşullarda karşılıklı olarak feshedilmiştir.
2- Taraflar serbest iradeleri ile iş sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişlerdir. Ancak karşılıklı anlaşma uyarınca çalışana işveren tarafından ———————————— TL ödeme yapılmıştır. Çalışan bu bedelin kıdem, ihbar, fazla mesai, yıllık ücretli izin, fazla çalışma, hafta tatili ücreti bedellerinin tamamını kapsadığını kabul etmektedir. Belirtilen bedel dışında … tarihinden ………… tarihine kadar geçen süre zarfı içerisinde, hak kazanmış olduğu maaş, fazla mesai, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık ücretli izin ve diğer tazminat bedellerinin ise ………………… TL olduğu ve bu bedelin ise işbu ikale sözleşmesi imzası müteakip ödendiğini kabul etmektedir.
3- Çalışan; işveren’den, iş sözleşmesinden kaynaklanan alacak, kıdem, ihbar ve her türlü tazminat, işe iade, kötü niyet tazminatı, maddi ve manevi tazminat vb. dava hakların olmadığını kabul ile var olanlarından gayrikabili rücu feragat ettiğini kabul ve beyan eder.
4- Çalışanın bu zamana kadarki çalışmalarından kaynaklanan ve 2. maddede yer alan alacakları dışında ücret, fazla çalışma, prim, yıllık ücretli izin, ulusal bayram ve genel tatil ücreti gibi hiçbir alacağı kalmamış olup, tüm hakları ödenmiştir. Çalışan bu nedenle işveren’i gayri kabil-i rücu ibra ettiğini kabul eder.
5- Çalışan; kanunlardan ve hizmet sözleşmesinden doğan fazlayı talep içeren tüm dava, hak ve alacaklarından da feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Çalışanın talebi ve İşveren’in uygun görmesi üzerine iş bu İkale Sözleşmesi 2 nüsha olarak tarafların serbest iradeleri ile iki şahit huzurunda imzalanmıştır. 16.03.2016

İşveren İşçi

Tanık Tanık

Powered by WPeMatico