Konu

:

Kooperatifin düzenlediği e-Arşiv Faturalarının üzerine “İrsaliye yerine geçer.” ifadesini yazması durumunda ayrıca sevk irsaliyesi düzenleme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hk. pexels-photo-632470.jpeg

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin tetkikinden; kooperatifinize ait araçlarla müşterilerinize teslim edilmek üzere sevk edilen ürünler için düzenlenen e-Arşiv Faturasının üzerine “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması durumunda ayrıca sevk irsaliyesi düzenleme zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talebinde bulunduğunuz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde; Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Mezkûr Kanun hükümleri uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan fatura belgesinin elektronik ortamda düzenlenmesi, ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ve alıcının talebi doğrultusunda kağıt veya elektronik ortamda iletilmesine imkân tanıyan e-Arşiv Fatura Uygulamasına ilişkin usul ve esasların 433 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde düzenlenmiştir. Söz konusu Genel Tebliğin “7.1- 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmayan Mükelleflere Faturanın Teslimi” başlıklı bölümünün  443 Sıra No.lu Genel Tebliğ İle Değişen Halinde; ” e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere e-Arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen faturanın kâğıt ortamında teslim edilmesi esastır. Ancak e-arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen faturalar, alıcısının talebi doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardının kullanılması ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünün eklenmesi koşuluyla e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere elektronik ortamda da iletilebilecektir.

 

            Öte yandan, alıcısına malın yanında kâğıt olarak verilen fatura, irsaliyeli fatura yerine kullanılabilir. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için faturanın, malın teslimi anında düzenlenmesi ve “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması zorunludur.” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Teslim” başlıklı 2’inci maddesinin 1 numaralı bendinde;  “1.Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir.” hükmüne yer verilmiştir.  Söz konusu hüküm çerçvesinde; kooperatifinize ait araçlarla müşterilerinize teslim edilmek üzere malın sevk edilmesi “malın nakliyesinin başlatılması” olarak kabul ediilmesini ve “teslim” sayılmasını gerektirmektedir.

 

Yapılan açıklamalar çerçevesinde; kooperatifinize ait araçlarla müşterilerinize teslim edilmek üzere malın nakliyesinin başlatılması mal teslimi sayılacağından, malın nakliyesinin başlatılması ile birlikte düzenleyeceğiniz e-Arşiv Faturalarının üzerine “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması durumunda; alıcısına verilen e-Arşiv Faturasının kağıt çıktısı “İrsaliyeli Fatura” yerine kullanılabileceğinden ayrıca “Sevk İrsaliyesi” belgesinin  düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Powered by WPeMatico