Esas No:2015/5463
Karar No:2016/1817
K. Tarihi:

MAHKEMESİ : … Asliye Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki kooperatif genel kurul kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, müvekkilinin kooperatifin…..tarihli genel kurulda alınan kararına istinaden kooperatife peşin ödemeli ortak olarak 3 hisse ile üye olduğunu, buna rağmen davalı kooperatif tarafından müvekkiline gönderilen ihtarnameler ile müvekkilinin ortaklıktan çıkartılmasına karar verildiğini, bu karar aleyhine …. …. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin … esas sayılı dosyasında açılan dava devam ederken davalı kooperatifin …tarihli ihtarname ile toplamda … TL talep ettiğini ve ödeme yapılmaması üzerine sahip olduğu üç ortaklık payından da ihracına karar verildiğini, ihtarnamelerin usulüne uygun olmadığını, davalı kooperatif tarafından, ihtarnamelerde ödenmesi istenen meblağın ve ödenme usulünün, … tarihli genel kurul toplantısında gündemin 3’ncü maddesi uyarınca oybirliği ile kararlaştırıldığını, bu kararın yok hükmünde olduğunu müvekkili hakkındaki … tarihli ve …, … ve … sayılı ortaklıktan çıkarma kararlarının iptali ile … tarihli genel kurul toplantısının 3. maddesinde alınan kararın yok hükmünde olduğunun tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, … tarihli genel kurulun usulüne uygun olarak yapıldığını, davacının toplantıya katılmadığını, dolayısıyla genel kurulda alınan kararlara karşı muhalefetinin bulunmadığını, bu nedenle de dava açma hakkı bulunmadığını, davacıya gönderilen ihtarnamelerin usulüne uygun olduğunu, savunarak davanın reddini istemiştir
Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; davacının … tarihli genel kurulun 5. maddesinde alınan ve yönetim kurulunca uygulanan karar gereğince peşin ödemeli ortak olarak kabul edildiği, peşin ödemeli ortakların durumunu ağırlaştırabilecek ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 23. maddesinde yer alan eşitlik kuralına aykırı olabilecek şekilde karar alınamayacağı, bu nedenle … tarihli genel kurul toplantısının 3. maddesinde alınan dava konusu kararın yok hükmünde olduğu, davacıya gönderilen 2. İhtarnamede 30 günlük süre verildiği bu nedenle ikinci ihtarnamenin geçersiz olduğu anlaşıldığından, davacının ihracına yönelik … tarih,…, … ve …. no’lu ihraç kararlarının iptaline, davalı kooperatifin … tarihinde yapılan genel kurul toplantısının 3. maddesinde alınan kararın davacı yönünden yok hükmünde olduğunun tespitine; karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren … gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,… tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Powered by WPeMatico