Konu: Kooperatiflerin ortaklarına konut teslimlerinde katma değer vergisi oranı hakkında

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-k maddesindeki “konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri” ibaresi, 5904 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendi ile 03.07.2009 tarihi itibariyle madde metninden çıkartılarak kooperatifler için katma değer vergisi istisnası kaldırılmış ve aynı tarih itibariyle, 5904 sayılı Kanununun 16 ncı maddesiyle, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na Geçici 28 inci maddesinin “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bina inşaat ruhsatı almış olan konut yapı kooperatiflerince, üyelerine yapılan konut teslimleri katma değer vergisinden müstesnadır.” hükmü yürürlüğe girmiştir.

Bu nedenle 03.07.2009 tarihinden sonra inşaat ruhsatı alan konut yapı kooperatiflerinin ortaklarına konut teslimi katma değer vergisine tabidir.

Uygulanacak katma değer vergisinin oranı konutun net alanı 150 metrekareden büyük ise %18 dir. Ancak konutun net alanı 150 metrekareden küçük ise yapı ruhsatının alındığı tarihteki arsanın emlak vergisi durumuna göre değişmektedir. Emlak vergi değeri 500 tl den küçük ise %1, 500-1000 arası ise %8 , 1000 TL den büyük ise % 18 olarak hesap edilecektir.

Ortaklara düzenlenecek faturaların matrahı ise konutların üyelerine tesliminin karşılığını teşkil eden bedelin, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihte ortaklar tarafından ödenen veya borçlanılan tutarlar toplamıdır. (66 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği) . Ancak bu matrah emsal bedelin altında ise Vergi Usul Kanunun 267. maddesinde belirtilen Birinci Sıra (Ortalama Fiyat Esası) ve İkinci Sıranın (Maliyet Bedeli Esası) uygulanması mümkün olmadığından Üçüncü Sıranın (Takdir Esası) na göre belirlenmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak kooperatifimiz tarafından süresi dolan yapı ruhsatının yenilenmemesi baştan yapı ruhsatı alınması durumunda ortaklarımıza konut teslimimizin katma değer vergisine tabi olacağı hususu söz konusu olmaktadır. Ruhsatın yenilenmesi durumunda katma değer vergisine tabi olunmaması gerektiğine yönelik maliye bakanlığının görüşleri mevcuttur. Ancak baştan yapı ruhsatı alınması durumunda hem ilişiksizlik belgesi için asgari prim tutarı hem de katma değer vergisi yönünden kooperatifimiz için ek maliyetler oluşabilecektir

Ancak 213 sayılı vergi usul kanununun 3.maddesine göre vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Bu nedenle bizim teslimi daha önceki yıllarda gerçekleştirdiğimiz şüphesizdir. Her ne kadar yapı ruhsatı tarihi yeni olsa dahi teslim tarihi itibari ile fatura düzenleme ve katma değer vergisi tahakkuk ettirme zorunluluğumuz bulunmamakta idi. Ancak idarenin bu konu da görüşü geçmişte teslim edilen konutların hukuken konut olmadığı yönünde olabilir.

Bilgilerinize Sunarız

Saygılarımızla

Powered by WPeMatico