MALİ AFLARININ MESLEK VE MESLEKTAŞLARIMIZ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Mali Aflar Ve Biz Meslek Mensupları…

     Ülkemizde son zamanlarda çok sık yapılan mali aflar kadar bu afların düzenleme zamanı, gerekli olup olmadığı da o kadar önemlidir. Mali afların fayda, maliyet analizi yapılarak gerekli olup olmadığının değerlendirilmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir..

     Asıl amaç ; gelir elde etmek, vergi kanunlarıyla vergi uyumunu sağlamak ve itilaflı kamu alacaklarında barış sağlamak olmakla beraber sosyal, idari, teknik gibi birçok nedenle mali af düzenlemeleri yapılabilmektedir.

     Mali afların uzun aralıklarla yapılması, sonrasında alınan ekonomik tedbirler ve oluşturulan kuralların uygulanabilir kılınması durumunda verimli ve yararlı olabilir. Ancak mali afların çok sıkça tekrarlanması ekonominin olağan vazgeçilmez bir parçası haline getirilmesi, işletmelerin buna göre finansal planlamalar yapmaya, özellikle kamuya olan borçlarını bütçelerinde uzun vadeli olarak planlamaya, ekonomik tedbir ve kuralların dışında davranmaya sebep olmaktadır. Bu durum da vergi gelirlerini olumsuz etkilediği gibi ekonomide de kayıt dışılığı artırmaktadır.

    Bu yıl uygulanan, amacı vergi ödevlerini eksiksiz yerine getiren “uyumlu mükelleflere” yüzde 5 vergiindirimi yaparak fayda sağlamak olan, yüzde 5 oranındaki vergi indirimi uygulamasındaki çok ağır koşullar nedeniyle, Mali idare neredeyse “uyumlu mükellef” bulmakta zorlanırken, her seçim döneminden kapsamlı vergi afları ile vergi ödevlerini eksiksiz yerine getiren uyumlu mükellefleri de cezalandırmaktadır.

    Vergi adaleti ve adil gelir dağılımının tesisi yapılmadan devletin vatandaşı ile barışması mümkün değildir. Ülkemizde güçlü bir demokrasinin inşası ve geleceği için de vergi adaleti ve adil gelir dağılımının sağlanması çok önemlidir.

MALİ AFLAR;

   Vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren mükellefler ile vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyen mükellefler arasında haksız rekabet sağlamakta ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere avantaj sağlamaktadır.

–   Vergi yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren mükellefler vergiye uyumu, sağlamış olmakla beraber, diğer mükelleflerin vergi uyumsuzluğu (vergi kaçırma, vergiden kaçınma, vergi yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmemesi vb.) vergi ödemede haksız ve adaletsizliği öne çıkarması sebebiyle mükellefleri vergiye uyumunu güçleştirmekte ve azaltmaktadır.

–   Devlete ve vergi idaresine duyulan güveni sarsmakta ve kamuoyunda güvensizliğe neden olmaktadır.

–   Vergi kaçırmayı önemsememe ve suç unsuru olarak görmeme duygusu yaratmaktadır.

–    Cezaların caydırıcılık etkisini azaltırken, ceza görmeme beklentisini yükseltmektedir.

–   Kanunlara olan güvenin sarsılmasına, Vergi kaçakçılığının meşrulaşmasına sebep olmaktadır.

–   Çok sık tekrarlanan, kişisel amaçlar ve çıkarlar için kullanılan af yetkisi toplumsal ahlak üzerinde de olumsuz etki yaratmaktadır.

–   Sıklıkla uygulanan vergi afları, denetlenmeyen, eksik denetlenen ve sorgulanamayan kamu harcamalarının belirsizliğinde, vergisel ödevlerinden uzaklaştırılmış bir mükellef kitlesi yaratabilecektir.

–   Vergi mevzuatında yer almayan Vergi afları ihtiyaç duyulan olağandışı uygulamalardır, sıklıkla uygulanması sonucunda, olağan hale dönüşerek vergi mevzuatının bir parçası haline gelmiş olması vergi kaybına neden olmaktadır.

MALİ AFLARININ MESLEK VE MESLEKTAŞLARIMIZ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1- Bütün mali af yasalarında ortak olan Matrah Artırımları, Stok Beyanları, Borçların Yeniden Yapılandırılması vb. konuların her tekrarında mesleğimizi ticari hayatta olduğu kadar kamuoyunda da biraz daha itibarsızlaştırarak değersizleştirmektedir.

2- Mesleki sorumluluk gereği müşterisine vergi danışmanlığı veya muhasebe konusunda kaliteli hizmet vermek isteyen meslek mensubu işgüzar durumuna düşmektedir.

3- Mükellef için geriye doğru oluşacak vergisel riskleri, belli bir tutar karşılığı bir nevi vergi risk poliçesi düzenleyen vergi idaresi yapılan bu af düzenlemeleri ile mesleği ve meslek mensuplarını önemsizleştirmektedir.

4- Her mali af meslek mensubu için büyük bir angaryadır,  meslek mensubunun yapmış olduğu bu ekstra işlemler için herhangi bir ücret talep edememekte ve talep etse de tahsil edememektedir.

5- Bilgi için değil vergi için muhasebe yapmaktan kurtulamamış olan meslektaşlarımızın vergi adaleti ve adil gelir dağılımının olmadığı ülkemizde bu adaletsizliğin ve bozuk gelir dağılımının bir parçası olmaya devam etmesi kabul edilemez.

6- Gelişmiş teknolojiye rağmen halen vergi aflarının sürekli gündemde olması, asıl amacın verginin toplanması ve vergi barışını sağlamaktan çok, belli taraflara fayda veya ekonomik rant sağlamak olduğu bir gerçektir.

                 TÜRMOB (Birliğimiz) ve Odalarımız meslek mensuplarının müşterileri için hizmete dönüşmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek yerine; uzun vadede bütçe dengelerini bozan, bütçeye ek yük getiren, vergi adaletsizliğini körükleyen, haksız rekabette sebep olan, toplumsal değerlere zarar veren, belli kesimlere fayda ve rant sağlayan, mesleğimizi itibarsızlaştıran ve değersizleştiren sıklıkla yapılan bu düzenlemelere karşı çıkılmalı ve kamuoyunu aydınlatma görevini yerine getirmelidir.

Hıdır Özden – SMMM

KAYNAK: iktisadidayanisma.com

Powered by WPeMatico