MESLEK MENSUBUNUN SGK’YA KARŞI İŞVERENLE BİRLİKTE MÜTESELSİLEN SORUMLU OLABİLMESİ İÇİN KASITLI VE KUSURLU DAVRANIŞININ DENETİM ELEMANI VE YARGI MERCİİNCE TESPİT EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR

5510 sayılı Kanunun 12. maddesi ile getirilen meslek mensuplarının sorumluluğu düzenlemesinde; meslek mensubunun Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı işverenle birlikte müteselsilen sorumlu olabilmesi için meslek mensubunun kasıtlı ve kusurlu davranışının olması, bu davranışın denetim elemanları ve mahkemeler tarafından tespit edilmesi gerekmektedir.

UYGULAMANIN USUL VE ESASLARI

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 46’ncı maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 12’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen düzenleme kapsamında muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil edenbelgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirler de müştereken vemüteselsilensorumlu sayılmışlardır. Söz konusu düzenleme ilişkin usul ve esasların açıklanması amacıyla ise Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine ek-4’üncü madde eklenmiştir.Meslek mensuplarının işverenle birlikte müteselsilsen sorumlu olabilmesi için aşağıdaki unsurların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

✓Meslek mensuplarının sorumluluğu muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin, işyeri kayıt ve belgelerine uygun olmamasından kaynaklanması gerekmektedir. İşe giriş, işten çıkış bildirgeleri ile aylık prim hizmet belgesi veya Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen diğer belgelerden kaynaklanan hata, kusur veya kasıttan dolayı meslek mensuplarının sorumluluğu söz konusu değildir.

✓Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan bilgilerin işyeri defter ve kayıtları ile bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmaması nedeniyle ortaya prim kaybı, gecikme cezası, gecikme zammı, idari para cezaları ve 5510 sayılı kanunun 96’ncı maddesi kapsamında fazla veya yersiz yapılan ödemeler(Geçici iş göremezlik ödeneği, yersiz aylık bağlanması vs.) çıkması gerekmektedir. Ortaya çıkan SosyalGüvenlik Kurumu alacağı olmaması halinde sorumluluk ta söz konusu değildir.✓Muhtasar ve Prim hizmet Beyannamesinin meslek mensupları tarafından düzenlenmesi ve verilmesi amacıyla işverenler ve ilgili meslek mensupları arasında yazılı sözleşme olması gerekmektedir. Söz konusu yazılı sözleşmelerde ise 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de muhtasar ve prim hizmet beyannamesi Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşmeler esas alınacaktır.✓Meslek mensubun işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulması için meslek mensubunun kusurlu davranışının SGK’nın denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurların raporunda veya yetkili adli mercilerce (mahkemelerce) tespit edilmiş olması gerekmektedir. Bu doğrultuda Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurların raporunda veya yetkili adli merci (mahkemelerce) kararlarında açık bir şekilde kusurlu davranışıolduğu belirtilmeyen meslek mensubunun sorumluluğu mümkün değildir.

✓Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından meslek mensuplarının işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumluluğu yoluna gidilmesi için defter, kayıt ve belgelerin imza karşılığı veya yazılı tutanak yoluyla, bilgilerin isemail, kısa mesaj veya yazılı tutanak gibi yollarla meslek mensuplarına verilmiş, intikal ettirilmiş olması gerekmektedir. Meslek mensubuna verilmeyen veya iletilmeyen hiçbir bilgi ve belgeden kaynaklanan prim kaybı, gecikme cezası, gecikme zammı, idari para cezalarından dolayı meslek mensupları sorumlu tutulmaması gerekmektedir.✓Yazılı sözleşmeyle verilen yetkiyle birlikte muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin düzenlenip Kuruma gönderilmesinde meslek mensubu sorumlu olmakla birlikte muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin düzenlenmesine esas defter ve kayıtlar ile bunlara dayanak teşkil eden bilgilerin saklanması ve gerektiğinde ibrazındaki sorumluluk işverenlere ait olacaktır.

Bürün bu açıklamalardan sonra, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan bilgilerin işyeri defter ve kayıtları ile bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmaması nedeniyle ortaya çıkan prim kaybı, gecikme cezası, gecikme zammı, idari para cezaları ve Kanunun 96’ncı maddesi kapsamında fazla veya yersiz yapılanödemeler bakımından meslek mensubun işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulabilmesi için, meslek mensubunun işverenden habersiz olarak, işverenin ve SGK’nın aleyhine, kendisinin veya üçüncü kişilerin lehine bir menfaat elde etmesi sonucunda söz konusu olacaktır.

Bunun en tipik örneği de SGK ya sahte sigortalı bildirimidir. Gerek Sosyal Güvenlik Kurumunun gerekse de Maliye Bakanlığının her türlü iş ve işlemlerinde işverenlerin/mükelleflerinve sigortalıların her türlü ihmallerine karşılık,Kurumların, işveren/mükellefve sigortalıların mağdur olmaması için fedakarlıkla çalışan meslek mensuplarımızın 5510 sayılı kanunda düzenlenen işverenle birlikte müteselsilen sorumluluk kapsamında bir sorun yaşamayacağından eminiz.

TÜRMOB

Powered by WPeMatico