Serbest muhasebeci mali müşavir  olarak mali müşavirlik hizmet sözleşmesi gereğince mükelleften talep edilecek ücretlerin ödenmemesinde yetkili Mahkeme…

Konuyla ilgili yargıtay 13.HD 2013/14739 S. kararında;

“Davacı,  davalı şirket ile yapılan mali müşavirlik hizmet sözleşmesi kapsamında ….yılından bu yana davalı şirkete mali müşavirlik hizmeti verdiğini, …..tarihinden geçerli olmak üzere ……tarihli sözleşme imzalandığını ve bu sözleşme gereğince taahhüt edilen ödemelerin yapılmadığını ve davalı tarafından tarihli ihtarname ile sözleşmenin haksız olarak feshedildiğini belirterek; ………..TL. ücret alacağının yasal faizi ile tahsilini talep etmiştir.

Mahkemece iş mahkemesinin görevli olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki sözleşmenin tetkikinden, aktin konusunu oluşturan işin niteliği, tarafların sorumlulukları hususu birlikte değerlendirildiğinde, sözleşmenin, Borçlar Kanunu kapsamında hizmet sözleşmesine ilişkin olduğu, böylece taraflar arasında 4857 sayılı yasa bağlamında işçi işveren ilişkisi bulunmadığı işçinin işverene bağımlılık unsurunun gerçekleşmediği, dolayısıyla iş akdinden kaynaklanan bir uyuşmazlık bulunmadığı anlaşılmaktadır.

5521 sayılı Kanun uyarınca, bir davanın İş Mahkemesinde görülebilmesi için, işçi sayılan kişilerle işveren veya işveren vekilleri arasında ” iş akdinden” veya İş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuki uyuşmazlığın bulunması gerekir.

Bu itibarla, uyuşmazlığın çözümünde genel yetkili mahkemeler görevli bulunduğundan Mahkemece görevli olduğu gözetilerek işin esasına girilmek suretiyle davanın esası hakkında karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ; Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan …. TL temyiz harcın istek halinde iadesine, …….gününde oybirliğiyle karar verildi.” hükmetmiştir.

İSA KARAKAŞ

SGK BAŞMÜFETTİŞİ

isakarakas.com

Powered by WPeMatico