Birleşme Sözleşmesi

S.S ………….. Gayrimenkul İşletme Kooperatifi ile S.S …………… Yapı Kooperatifi arasında akdedilen Birleşme Sözleşmesi

Birleşme Şartları

Bir tarafta İ.T.O Ticaret sicil Memurluğunun ….. sicil numarasında kayıtlı S.S ……… Yapı Kooperatifi ile diğer tarafta İ.T.O Ticaret Sicil Memurluğunun ……. sicil numarasına kayıtlı S.S ……….. Gayrimenkul İşletme Kooperatifi arasında iş bu Birleşme Sözleşmesi akdedilmiştir.

Madde 1- Gerek devralan S.S ………. Gayrimenkul işletme Kooperatifi ve gerekse devreden S.S …………. Yapı Kooperatifi Genel Kuralları Kooperatiflerin Faaliyetlerini dikkate alarak aşağıdaki şartlarla devreden S.S ………….. Yapı kooperatifi Devralan S.S …….. Gayrimenkul İşletme Kooperatifine katılması sureti ile birleşmesini uygun bulmuştur.

Madde 2-Birleşmede S.S ………..Yapı Kooperatifi ve Devralan S.S ……… Gayrimenkul İşletme Kooperatifinin 31.12.2015 tarihli bilançoları esas alınarak ve Birleşme Sonucunda Devreden Kooperatif tasfiyesiz infisah etmiş olacaktır.

Madde 3-Devralan S.S. ………. Gayrimenkul İşletme Kooperatifi kül halinde Devreden S.S. ………. Yapı Kooperatifinin tüm aktiflerini ve pasiflerini ve ortak paylarını aynen bilançosuna aktaracaktır.

Devreden S.S. …….. Yapı Kooperatifinin Ortaklar Pay Defterine kayıtlı tüm ortaklık payları 31.12.2015 tarihli bilançonun devri ile devir alınan tüm ortaklık payları devralan S.S. …….. Gayrimenkul İşletme Kooperatifinin Ortaklar Pay Defterine kayıt edilmesi sureti ile bütün hak ve sorumlulukları ile birlikte devrolunmuş/değiştirilmiş olacaktır.

Birleşme ile kazanılan ortaklık payları, devreden kooperatifin bilançosunun Aktif ve Pasifi ile devir alındığı 31.12.2015 tarihli bilançosu ile bilanço karına hak kazanacaklardır.

Madde 4-Taraflar birleşmenin tescil edilmesinden sonra ilan tarihinden itibaren 15 günlük yasal süre içinde tescil tarihi itibari ile düzenlenmiş devir bilançolarını ve devreden S.S. ……………. Yapı Kooperatifinin gelir-gider tablolarını da ekleyerek müştereken imzalayacakları Devir Beyannamesini birleşme sonucu tasfiyesiz infisah eden devreden S.S. ………… Yapı Kooperatifinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğüne verecektir.

 

Madde 5-Devralan S.S. …………. İşletme Kooperatifi, birleşme sonrasında tasfiyesiz infisah edecek olan devreden S.S. ……..Yapı Kooperatifinin tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğine dair bir taahhütnameyi Devreden kooperatifin bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğüne verecek, talep halinde ayrıca yeterli teminat gösterecektir.

Madde 6-Birleşme tarihi olan ………….tarihi itibari ile birleşmenin İ.T.O. Ticaret Siciline tescil edildiği tarih arasındaki süre zarfında vuku bulacak Devreden S.S. …………. Yapı Kooperatifinin muamelatı ayrı olarak tutulacak, birleşmenin tescilini müteakip söz konusu muamelatın bakiyesi devralan S.S. …….. Gayrimenkul İşletme Kooperatifinin kayıtlarına intikal ettirilecektir.

Madde 7-Devreden S.S. …….. Yapı Kooperatifi aktifinde yer alan tüm varlıkları (nakit, alacaklar vb) ile doğmuş doğacak olan tüm borçları birleşmeden itibaren tümüyle Devralan S.S. ……… Gayrimenkul İşletme Kooperatifine devir ve intikal edecektir.

Madde 8-Devreden S.S. ………. Yapı Kooperatifinin müracaat etmeyen alacaklıları ile vadesi gelmemiş ve ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanununun 445.maddesi hükmü dairesinde hareket edilecektir.

Madde 9-İş bu birleşme sözleşmesi Devreden S.S. ………. Yapı Kooperatifinin ve Devralan S.S. ………. Gayrimenkul İşletme Kooperatifinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaylanmasından sonra ……… tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Devreden Kooperatif

S.S. ………. Yapı Kooperatifi

Ticaret Sicil No: ……

Vergi Dairesi: ….Vergi Dairesi

Vergi No: …….

Adres:……..

 

Yönetim Kurulu

 

 

 

 

Devralan kooperatif

S.S. …….. Gayrimenkul İşletme Kooperatifi

Ticaret Sicil No: …..

Vergi dairesi: …… Vergi Dairesi

Vergi No:

Adres: ……..

 

Yönetim Kurulu

 

The post Örnek Kooperatif Birleşme Sözleşmesi appeared first on Kooperatif Danışmanı Mali Müşavir Kemal ÖZMEN.

Powered by WPeMatico