OTOMATİK KATILIM BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER (M.Yusuf Bayğın)

Otomatik Katılım kapsamına hangi personeller dahil edilecek?

TC vatandaşı veya mavi kart sahibi
45 yaşını doldurmamış
Kamu sektörü çalışanları (4c)
Özel sektör çalışanları (4a)
4b (Eski Adı ile Bağ-Kur) kapsamındaki çalışanlar sisteme dâhil değildir.

Personeller Sisteme Nasıl Dahil Edilecek ?
Sisteme Dahil olan her işveren, çalışanları adına bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapmak ve mevzuattaki kriterlere uyan çalışanları bu plana dâhil etmekle yükümlüdür.

İşveren, çalışanların sisteme dâhil olması için, gerekli tüm bilgileri hazırlayarak emeklilik şirketine bildirecek ve aylık bu datayı emeklilik şirketine iletecektir. İşveren, çalışanların maaşlarından prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın minimum %3’ü olmak kaydıyla kesinti yaparak, bu tutarı en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü emeklilik şirketine aktaracak.

Sistemden Ayrılan Personel Mevcut Takvim Yılında Kendiisteğiyle Tekrar Sisteme Girebilir mi?

Sistemden çıkış yapan işçi , aynı takvim yılında kendi talebi doğrultusunda, tekrar sisteme dâhil edilmesi mümkün değildir.

Sisteme Tekrar dahil olabilmesi için Müsteşarlıkça belirlenen usuller kapsamında bir sonraki takvim yılında tekrar sisteme dâhil edilir.

Personel caydıktan/ayrıldıktan sonra işverenler çalışanı yeniden sisteme ne zaman dahil etmelidir?

Bir işyerine bağlı otomatik katılım emeklilik planından ayrılan çalışanlar, işverenleri tarafından, halen şirkette çalışıyor olması ve 45 yaşını doldurmamış olması şartıyla otomatik olarak sisteme tekrar dâhil edilirler.

Emeklilik Gözetim Merkezi(EGM) , mevcut verilere göre her takvim yılı sonunda, bir önceki takvim yılında bir işyerine bağlı emeklilik planından ayrılan çalışanlardan aynı işyerinde çalışmaya devam eden ve müteakip Nisan ayı sonu itibarıyla kırk beş yaşını doldurmayacak olanları tespit eder ve emeklilik şirketine bir ay içerisinde bildirir. Emeklilik şirketi EGM bildirimini izleyen ay sonuna kadar tespit edilen çalışanları ilgili işverenlere, sisteme tekrar dâhil edilmelerini teminen bildirir. İşverenler, bildirimi izleyen ikinci ayın sonuna kadar söz konusu çalışanlarını sisteme dâhil ederler.

Otomatik katılım sözleşmelerinde uygulanacak kesintiler ne kadar?

Personellerden sisteme girişte giriş aidatı veya sistemden ayrılma durumunda herhangi bir ertelenmiş aidat/ücret ödemesi alınmaz. Sistemde bulunduğu sürece, çalışanların emeklilik hesabındaki birikimleri üzerinden emeklilik şirketleri tarafından Fon İşletim Gider Kesintisi (FİGK) dışında bir kesinti yapılmaz. Otomatik katılım kapsamında işverenleri aracılığı ile bireysel emeklilik sistemine dâhil edilen çalışanlara sunulan tüm fonlar için azami yıllık fon işletim gider kesintisi oranı (FİGK) % 0,85 olarak uygulanır. Mevzuat uyarınca otomatik katılım kapsamında sunulan emeklilik yatırım fonlarında FIGK dahil Fon Toplam Gider Kesintisi (FTGK) maksimum yıllık %1,09’u aşamaz.

Çalışanlar istedikleri emeklilik şirketini seçebilirler mi?

Serbest seçim söz konusu değildir. Bu seçimi işverenleri onların adına yapmak durumundadır. İşveren, Hazine Müsteşarlığı tarafından uygun görülen bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapabilecektir.

Çalışan, birden fazla işverenle çalışması durumunda sisteme katılımı nasıl olacak ?

Personelin, otomatik katılım kapsamında yer alan her bir işvereni nezdinde otomatik katılım sözleşmesi açılacaktır.

Sisteme Dahil Personel Mevcut İşyerinde Ayrılıp, Otomatik Katılım sistemine dahil olan başka bir işletmede işe başlaması durumunda B.E.S açısından nasıl bir yol izlenmelidir?

İş değişikliği yaptığı tarih itibarıyla B.E.S sözleşmesi bulunan bir çalışanın, bireysel emeklilik hesabındaki birikimi ve varsa ödenen devlet katkısı, yeni işyerinde çalışanlara sunulan bir grup emeklilik planı varsa, yeni işyerindeki plana talebi doğrultusunda aktarılabilir. Çalışanın sistemde kazandığı emekliliğe ve devlet katkısının hak edilmesine esas süresi, yeni işyerindeki planda aynen korunur.

Katılımcı Personel iş değiştirdiğinde, yeni iş yerinde otomatik katılım kapsamında emeklilik planı yoksa yâda işsiz kalmışsa mevcut emeklilik planına nasıl devam edebilir ?

Katılımcı işyeri değiştirdiğinde, yeni çalışmaya başladığı işyerinde otomatik katılım kapsamında bir emeklilik planı yok ise veya kişinin çalışma ilişkisi sona ermiş ise, mevcut emeklilik planına kendisi devam edebilir. Bu durumda otomatik katılım sözleşmesinin olduğu emeklilik şirketine ödemeleri kendisi yapar (kredi kartı, banka hesabı vs kanalıyla).

Katılımcının katkı payı ödemeye devam etmek istemesi halinde, azami 3 ay ödemeye ara vermek isteyebilir yada ayrılmak istemesi halinde ayrılma işlemi gerçekleştirilir. Çalışan, katkı payı ödemeye yönelik talebini ya da ara verme talebini, işyeri değişikliğini/işten ayrılmayı izleyen ayın sonuna kadar, yazılı bir şekilde veya her türlü güvenli elektronik iletişim aracı ile emeklilik şirketine bildirmek zorundadır. İlgili talebin iletilmemesi halinde, sözleşmeden ayrılma işlemlerinin gerçekleştirileceğine dair yazılı bir şekilde veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla bildirimde bulunması gereklidir.

Personel işyeri değişikliğinde, yeni başladığı işyerinde katılım sistemi planı bulunmuyorsa veya kişinin çalışma ilişkisi sona ererse, önceki işyerinde dâhil olduğu emeklilik planı kapsamında, en az ilgili takvim yılının ilk altı ayında uygulanacak aylık asgari brüt ücretin %3’ü oranında katkı payı ödeyerek sistemde kalmaya devam edebilir.
Otomatik B.E.S dışında, harici bireysel emeklilik sisteminde (BES) sözleşmesi olan çalışanlar otomatik katılıma dahil olması gerekli mi?

Evet, otomatik katılım sistem kapsamına giren tüm çalışanlar, ayrıca bireysel emeklilik sözleşmeleri olsa dahi, sisteme dahil olacak.

Katılımcılar otomatik katılım kapsamı dışındaki BES sözleşmesiyle otomatik katılım sistemine devam edebilir mi?
Hayır, otomatik katılım ile yeni sözleşme başlatılacaktır. Mevcut BES sözleşmeleri ayrı olarak devam edecektir.

M.YUSUF BAYĞIN

MuhasebeDoktoru.com Editörü

-Diğer Yazıları

-2018 YILINA GEÇMEDEN B.E.S OTOMATİK KATILIM İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

AVUKATLAR  İÇİN DEFTER BEYAN SİSTEMİ UYGULAMA REHBERİ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER İÇİN DEFTER BEYAN SİSTEMİ UYGULAMA REHBERİ

Powered by WPeMatico