Sanal gerçeklik gözlükleri ile eğitici-öğretici, eğlendirici kısa similasyon video izletisi faaliyeti nedeniyle basit usulden yararlanılıp yararlanılamayacağı.  

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinde yer alan dilekçede; İzmir’deki devlet okullarında çocuklara sanal gerçeklik gözlükleri ile eğitici-öğretici, eğlendirici kısa similasyon video izletisi yapmak istediğiniz, söz konusu videoları Google Play Store’dan satın alarak 4 GB hafızası olan Android işletim sistemli 6 adet sanal gerçeklik gözlüklerine yüklemek suretiyle izleteceğiniz, biletlerinizin okullarda öğrencilerin gelir düzeyine göre, yaklaşık 1,00-2,00- TL’ye satılacağı, gözlüklerin taşınabilir olması nedeniyle de herhangi bir işyerinizin olmadığı belirtilerek bu video izletim faaliyetinin basit usulde vergilendirilip vergilendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

 

Aynı Kanunun 46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı hükme bağlanmış olup, anılan maddelerde basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır.

 

Aynı Kanunun 51 inci maddesinde ise basit usulde vergilendirmeden faydalanamayacak olanlar bentler halinde sayılmış olup, maddenin (12) numaralı bendine istinaden yayımlanan 12/01/1995 tarih ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum, Diyarbakır, Sakarya ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerden, yeni bağlanan mahallelerle birlikte 2000 yılı genel nüfus sayımındaki nüfusu 30.000’den az olan yerler ile 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında büyükşehir belediyesi kurulan ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerler hariç) mücavir alan sınırları dahil olmak üzere Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde eğlence istirahat yerlerini işletenlerin 01.01.1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilecekleri hükme bağlanmıştır.

 

Konu ile ilgili olarak, yayımlanan 183 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “5/f” bölümünde; “Götürü usule tabi olan mükelleflerden her türlü eğlence ve istirahat yerlerini işletenler, 01.05.1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirileceklerdir.

 

Eğlence ve istirahat yerlerinden; çay ve kırbahçesi, çayhane, kahvehane, kıraathane, bezik, briç, bilardo, pingpong, masa futbolu, tenis, minyatür golf ve benzeri spor yerleri ile kaplıca, hamam, otel, motel, pansiyon ve dansing, düğün salonu, sinema, atlı karınca, dönme dolap gibi yerler anlaşılacaktır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”in 4’üncü maddesinin (g) bendinde, “Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri” ifade ettiği açıklanmıştır.

 

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, eğitici-öğretici veya eğlendirici video yüklemesi yapılan sanal gerçeklik gözlükleri ile herhangi bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak yaptığınız video izletisi faaliyetiniz dolayısıyla basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını topluca taşımanız ve aynı Kanunun 51 inci maddesinde sayılan faaliyetlerde bulunmamanız kaydıyla basit usulde vergilendirilmeniz mümkün bulunmaktadır.

 

Ancak,

 

– Büyükşehir belediye sınırları içerisinde yaptığınız söz konusu faaliyetinizi kendinize ait iş yerinde veya sabit bir yer veya alan (internet-sosyal medyada) temin etmek veya kiralamak suretiyle,

 

– Faaliyetinizin konusunu oluşturan gözlüklerin veya başka bir emtianın satışını

 

yapmanız halinde, söz konusu faaliyet, 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen emtia ticareti veya eğlence ve istirahat yerleri işletilmesi kapsamında kalacağından kazancınızın basit usulde tespiti uygulamasından faydalanmanız mümkün bulunmamaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Powered by WPeMatico