Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor. Bu nedenle özelgeler oldukça önemli ve izlenmesi gereken kaynaklar.

Gelir İdaresi’nce verilen özelgelerden seçilmiş bazılarının özetine, yorum yapmadan zaman zaman bu köşede yer vermeye çalışıyorum. İşte son zamanlarda verilen özelgelerden seçtiğim bazılarının özeti. Özelgelerin tam metinlerine Gelir İdaresi’nin internet sitesinden ulaşmak mümkün.

Bankaya ait taşınmazın Hazine’ye ait taşınmazla trampa edilmesi halinde kurumlar vergisi ve BSMV yükümlülüğü doğar mı?

(16.03.2018 tarih ve 116967 sayılı özelge)

Sahip olunan arsa ve binaların Hazineye ait arsayla trampa edilmesi iki ayrı işlem olup, kurum mülkiyetinden çıkan taşınmazların devri satış hükmündedir. Bu kapsamda, trampaya konu edilen taşınmazların devir/satış bedeli ile bunların envanter defterinde kayıtlı değerleri (birikmiş amortismanlar düşüldükten sonraki net defter değerleri) arasındaki farkın, devir/satış işleminin yapıldığı hesap döneminin kurum kazancına dahil edilmesi gerekir.

Öte yandan, bankaların her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün işlemler sonucu lehlerine almış oldukları her türlü paralar BSMV’ye tabidir.

Bankanın aktifinde kayıtlı olan taşınmazların Hazineye ait arsayla trampa edilmesi işlemi satış hükmünde olduğundan, yapılan taşınmaz satışı dolayısıyla lehe alınan paraların BSMV’ye tabi tutulması gerekmektedir. Söz konusu satış işleminde BSMV matrahı banka aktifinde kayıtlı olan taşınmazların satış bedellerinden birikmiş amortismanlar ve varsa enflasyon düzeltme farklarının dikkate alınması suretiyle hesaplanacak olan kayıtlı değerleri düşülerek bulunacak tutardır.

Finansal kiralama sözleşmesinin devrinde KDV doğar mı? Bu işlemde belge düzeni nasıl olmalıdır?

(04.04.2018 tarih ve 331710 sayılı özelge)

Finansal kiralama sözleşmesinin başka bir finansal kiralama şirketine tüm hak ve yükümlülükleri ile devredilmesi işlemi, esas itibariyle finansal kiralamaya konu malın mülkiyetinin devri, dolayısıyla söz konusu malın satışı mahiyetindedir.

Dolayısıyla bu işlemin satış olarak kabul edilmesi, satış bedeli üzerinden söz konusu malın tabi olduğu oranda KDV hesaplanması ve hesaplanan KDV’yi ihtiva edecek şekilde fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

KDV iadesinin fazla alınması nedeniyle yapılan tarhiyat vergi indirimini ortadan kaldırır mı?

(10.05.2018 tarih ve 2014105 sayılı özelge)

İndirimli orana tabi mal tesliminden kaynaklanan KDV iadesi tutarlarının fazla ve yersiz olarak alındığı yönündeki tespit üzerine, şirket adına yapılan tarhiyat, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde yapılmış olması ve kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmayıp, uzlaşmaya gidilmek suretiyle ödenmiş olması halinde, %5 kurumlar vergisi indiriminden yararlanmaya engeldir.

Belediyeden satın alınan taşınmaza ilişkin ödemeler banka dekontuyla belgelendirilebilir mi? Ödenen KDV bu belgeye dayanılarak indirim konusu yapılabilir mi?

(29.05.2018 tarih ve 209179 sayılı özelge)

Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan belediyelerin katma değer vergisine tabi işlemleriyle ilgili olarak fatura düzenlemesi mümkün bulunmaktadır. Ancak fatura düzenlenmemesi durumunda, bu işlemlerin tabi olunan ilgili mevzuata göre işlemin mahiyetini ve miktarını göstermek üzere düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, belediyeden yapılan taşınmaz alımına ilişkin olarak, kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunmaması kaydıyla, belediyenin fatura düzenleme zorunluluğu bulunmamakta olup, bu durumda adı geçen belediye başkanlığı tarafından, tabi olduğu mevzuata göre düzenleyeceği belgelerle işlemin tevsik edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, KDV mükelleflerinin kendilerine yapılan teslim ve hizmetlere ait katma değer vergisini indirim konusu yapabilmesi için, öncelikle bu işlemlere ilişkin katma değer vergisinin fatura ve benzeri belgelerle tevsik edilmesi ve bu belgelerin yasal süresi içinde kanuni defterlere kaydedilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, alınan taşınmazın satışı karşılığında fatura düzenlenmemesi ve ödemenin banka kanalıyla yapılması durumunda, belediye tarafından düzenlenen detay tahsilat raporu ve banka dekontunun, Vergi Usul Kanunu uyarınca fatura veya fatura yerine geçen belge kapsamında değerlendirilmesi ve vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı içinde kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır

Recep BIYIK
VERGİ PORTALI

Powered by WPeMatico