MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı kooperatif vekili avukat … gelmiş olup, başka gelen olmadığından onların yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
– KARAR –
Davacı vekili, müvekkilinin … ilçesi … numaralı bağımsız bölümlerin maliki olduğunu, davalı kooperatif tarafından 2000 yılında alınan genel kurul kararı gereği 20.08.2000 tarihinde kura çekimi ile birlikte evleri sahiplerine anahtarları ile birlikte teslim edildiği halde, müvekkiline teslim edilmediği gerekçesiyle, ıslah da nazara alınarak 134.720,00 TL kira kaybı, 30.750,00 TL hasar tazminatının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı vekili, davacının 25.06.2000 tarihli genel kurulda alınan karar gereğince her üç bağımsız bölüm için ödemesi gereken şerefiye bedelleri toplamı 7.500,00 TL ve işlemiş gecikme faizlerini ödemede temerrüte düştüğünü ve temerrütte ısrar ettiğini, teslim edilmek istenmesine rağmen davacının tüm taleplerinin zamanaşımına uğradığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamına göre, ecrimisil ve tazminat taleplerinin kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Somut olayda, davacının açmış olduğu …Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2000/1217 E., 2002/814 K. sayılı dosyasında davacının şerefiye bedeli yükümlülüğü yönünden diğer üyelerden farkı olmadığı belirtilerek, davacının davalı kooperatife borçlu olduğunun tespitine karar verildiği, yine davacının açmış olduğu …Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2001/1039 E., 2006/321 K. sayılı dosyasında davacının davalı kooperatife borçlu olmadığı değil, ihtarnamelerin usulsüz olduğu gerekçesiyle ihraç kararının iptaline karar verildiği, bu nedenle davalı kooperatifin davacıya konut tesliminde bir kusurunun olmadığı dikkate alınarak, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik incelemeye dayalı olarak karar verilmesi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 1.350,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak, Yargıtay duruşmasında vekille temsil edilen davalıya verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Powered by WPeMatico