İşyeri bildiriminde hangi işlemler değişti?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) işyeri ve çalışanlara ilişkin uygulamalarındaki usul ve esaslarda değişiklik yapıldı. SGK uygulamasında, yeni işyeri açanlar, örneği SGK tarafından hazırlanan matbu işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başlanan tarihte, SGK’ya vermekle yükümlü tutuldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) işyerleri ve çalışanlara ilişkin yaptığı uygulamalara yönelik usul ve esaslarda yeni değişiklikler yapıldı.
Bu yazımızda işverenlerin işyerleri ile ilgili SGK yükümlülüklerini yerine getirilmesinde yapılan yeni değişiklikler ve yenilikler konu edinildi.

BİLDİRİMDE YENİ ESASLAR

SGK uygulamasında, yeni işyeri açanlar, örneği SGK tarafından hazırlanan matbu işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başlanan tarihte, Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermekle yükümlü tutuldu.

Kurum uygulamasında, vergi uygulamasından farklı olarak aynı işverenin, birden fazla özel ya da ihale konusu iş alması, işyeri kurması veya devir alması yahut kendisine intikal etmesi hâlinde her işyeri için ayrı işyeri bildirgesi düzenlenmesi gerekiyor. Hal böyle iken, aynı işverene ait ve tek vergi numarası olmasına karşın çoğu zaman SGK’da her bir iş için ayrı ayrı işyeri dosyası açmak zorunda kalınıyor.

TEK SGK DOSYASI İMKANI

SGK’nın 5 Aralık 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile tek işyeri dosyası imkanı tanındı. Yapılan işlerin faaliyet konusuna göre işyeri işlemleri şu şekilde açıklandı:

TAAHHÜT KONUSU İŞLER

Yapılan değişiklikle, işverenin talebi üzerine aynı işverene, aynı iş kolunda olmak üzere işin bitiminden itibaren bir ay içinde tekraren verilen veya ihale edilen güvenlik, temizlik, taşıma ve benzeri nitelikteki hizmet alımı işlerinde yeni bir işyeri bildirgesi verilmeksizin söz konusu işlerin yürütüldüğü işyeri dosyası üzerinden işlemler yürütülebilmesi olanağı tanındı.
Bu uygulama ile ilgili SGK’nın belirleyeceği usul ve esaslar bekleniyor.

ULAŞTIRMA ARAÇLARI

Aynı işverenlere ait olup, aynı işkolunda bulunan birden fazla kara veya deniz yahut hava ulaştırma araçlarına tek sicil numarası verilerek tek SGK dosyası yeterli bulunuyor.

YAPI ORTAKLIĞI

İhale yoluyla yapılan işlerin konsorsiyum şeklinde üstlenilmesi hâlinde, konsorsiyumu oluşturan üstlenicilerin her birine müstakilen istihkak ödenmesi ve bu üstleniciler tarafından idareye ayrı ayrı teminat verilmiş olması kaydıyla üstlenicilerin her birine, verecekleri işyeri bildirgelerine istinaden Kurumca ayrı ayrı sicil numarası verilebiliyor.

İhale konusu işin iş ortaklığı şeklinde üstlenilmesi durumunda ise işyeri, iş ortaklığı adına ve tek işyeri sicil numarası verilerek tescil ediliyor.

Sorularınız için: isakarakas@hotmail.com

DEVAMLI MAHİYETTEKİ İŞYERLERİNE TEK SGK NUMARASI

Yapılan değişiklikle, istihdam teşvik ve desteklerden yersiz yararlanmaya mahal vermemek, aynı ilde olmak ve işveren tarafından yazılı olarak talep edilmek kaydıyla devamlı mahiyette işlem gören veya görecek olan aynı işverene ait iş kolu kodu aynı olan ve 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran tüm işyerlerinin, birleştirilmek suretiyle tek dosyada işlem görmesine SGK tarafından izin verilebilecek. Birden fazla ünite bölgesinde işyeri bulunması halinde ise tek dosyanın işlem göreceği ünite, SGK tarafından belirlenecek.

KAMU İŞYERLERİNE TEK DOSYA DÖNEMİ

Değişiklikle 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyeri, işverenleri tarafından yazılı olarak talep edilmek kaydıyla devamlı mahiyette işlem gören veya görecek olan aynı kamu kurum ve kuruluşu işverenine ait iş kolu kodu aynı olan ve birden fazla sosyal güvenlik il müdürlüğü sınırlarındaki işyeri dosyalarının birleştirilmek suretiyle tek dosyada işlem görmesine istihdam teşvik ve desteklerinden yersiz yararlanmaya mahal vermeyecek şekilde Kurumca izin verilebilecek.

İsa Karakaş

İTOHABER

Powered by WPeMatico