SGK’nın uygulama (5510 s.) Kanunu incelendiğinde, SGK’nın prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak 10 (on) yıllık zamanaşımına tabi bulunduğu görülmektedir.

Bu bağlamda SGK’nın prim ve diğer alacakları;

1) Mahkeme kararı sonucunda doğmuş ise mahkeme(asi) kararının kesinleşme tarihinden,

2) SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden doğmuş ise rapor tarihinden,

3)Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden doğmuş ise bu soruşturma, denetim ve inceleme sonuçlarının SGK’ya intikal ettiği tarihten veya

4) 5411 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden doğmuş ise bilgi ve belgenin SGK’ya intikal ettiği tarihten itibaren

Zamanaşımı 10 (on yıl) olarak uygulanmaktadır.

KAYNAK: isakarakas.com.tr

Powered by WPeMatico