Kurucusu gerçek veya tüzel kişi olan şirketlerin kuruluş sözleşmelerine, ticaret sicili müdürlüklerinde yetkilendirilmiş personel huzurunda imza atılabilmesine imkan sağlandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının “Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ“i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kuruluş aşamasında kurucuların şirket sözleşmesine atacakları imzalar ticaret sicili müdürlüğünde onaylanacak. Kurucusu gerçek veya tüzel kişi olan şirketlerin sözleşmesi, ticaret sicili müdürlüklerinde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalanabilecek. İmza beyannamesi burada yetkilendirilmiş personel huzurunda verilecek. Geçmişteki uygulamada imzalar, müdür huzurunda atılıyordu.

Her tacir, kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere onaylattıktan sonra ticaret sicil müdürlüğüne sunacak. Tacir tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına yetkili kimselerin imzaları da notere onaylatılarak sicil müdürlüğüne takdim edilecek.

– KOOPERATİFLER DE KAPSAMA ALINDI

Tebliğdeki sözleşme tanımına kooperatifler de eklendi. Bu sayede kooperatifler, şirketler gibi kuruluş sözleşmelerini ticaret sicili müdürlüklerindeki personel önünde imzalayabilecek.

Sözleşmenin imzalanmasından önce kurucu veya temsilciler, iradesini serbestçe ve kendi isteğine uygun olarak beyan edecek. Müdür, müdür yardımcısı veya yetkilendirilmiş personel, kurucunun yaşlılık, hastalık gibi nedenlerle ayırt etme gücünün bulunmadığına ilişkin şüpheye düşerse, bu hususun açıklığa kavuşturulması amacıyla şahsın ayırt etme gücünü haiz olduğuna ilişkin yetkili makamlardan belgenin ibraz edilmesini isteyebilecek. Geçmişteki uygulamada, belge istenmesi yerine sadece ihbarda bulunulabiliyordu.

Kurucunun okuryazar olmaması durumunda sözleşme, mühür, bir alet ya da parmak iziyle imzalanacak. Kurucunun Türkçe bilmemesi durumunda yeminli bir tercüman bulundurulması zorunlu olacak. Kurucunun, sağır, dilsiz veya görme engelli olması, yazıyla anlaşmanın mümkün olmaması halinde, işaret dilinden anlayan yeminli bir tercümanın, görme engelliler için de iki tanığın huzurda bulunması zorunlu hale getirildi. İmzalanacak tutanakta yeminli tercüman veya tanıkların kimlik bilgileriyle imzalarına yer verilecek. Söz konusu tutanak sicil dosyasında saklanacak.

Şirketlerin defter tasdiki, ticaret sicil müdürlüklerinde yapılabilecek.

Müdürlüğe imza beyannamesi verilebilmesi için MERSİS üzerinden şirketin kuruluş veya ticari işletme açılış başvurusu onaya gönderilerek talep numarası alınacak.

İşlemler karşılığı tahsil edilecek hizmet bedeli, asgari ücretin yüzde 15’inden fazla olamayacak. İşlemlerin birlikte veya ayrı yapılmasına bakılmaksızın hizmetler için tek bedel tahsil edilecek.

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için tıklayınız

Powered by WPeMatico