20 Eylül 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30186 (Mükerrer)
TEBLİĞ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, bankalar için muhasebeleştirme ve finansal raporlama açısından tekdüzeni sağlama,finansal tabloların tek tipte elde edilmesi, denetim ve gözetim için gerekli olan bilgilerin doğrulanabilir ve denetlenebilir bir şekilde doğrudan ve sağlıklı olarak elde edilmesi, ekonominin izlenmesi ve yönlendirilmesi için yetkili mercilerin ihtiyaç duyduğu bilgilerle, diğer istatistikî bilgilere doğrudan ulaşılması, finansal analiz, risk analizi, verimlilik analizi gibi çeşitli analiz ve yorumlar için ihtiyaç duyulan bilgilerin standart bir şekilde elde edilmesini sağlamaktır.

(2) Türkiye’de faaliyette bulunan mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 37 ve 93 üncü maddeleri ile 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını,

b) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

c) Karşılık Yönetmeliği: 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği,

ç) Katılım bankası: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan katılım bankalarını,

d) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

e) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

f) Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standardı (TMS/TFRS):  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tekdüzen Hesap Planı

Tekdüzen hesap planı yapısı

MADDE 4- (1) Tekdüzen Hesap Planı, aşağıda belirtilen gruplardan oluşur;

0   DÖNEN DEĞERLER

1   KREDİLER

2   YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER

3   MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

4   ÖZKAYNAKLAR

5   FAİZ GELİRLERİ

6   FAİZ GİDERLERİ

7   FAİZ DIŞI GELİRLER

8   FAİZ DIŞI GİDERLER

9   FİNANSAL DURUM TABLOSU DIŞI HESAPLAR

Türk parası ve yabancı para hesaplar

MADDE 5- (1) Her grup içerisinde yer alan hesaplar, Türk parası ve yabancı para olarak ikiye ayrılmıştır. Türk parası ve yabancı para işlemler için çalışan hesaplar, 012 Yoldaki Paralar – T.P., 013 Yoldaki Paralar – Y.P. örneğinde olduğu gibi, defteri kebir seviyesinde belirlenmiştir. Defteri kebir hesaplarının son hanesi çift sayı ise Türk Parası hesapları, tek sayı ise yabancı para hesapları ifade eder.

(2) Yabancı para olarak belirtilen hesaplar, bankaların yabancı para işlemlerine ilişkin tutarların kaydedildiği hesaplardır. Bu hesaplardaki yabancı para bakiyeler ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde dönem sonlarında değerlemeye tabi tutularak değerleme farkları ilgili hesaplara intikal ettirilir. Yabancı para hesaplardan ve işlemlerden sağlanan yabancı para faiz, komisyon ve gelirler, işlem tarihindeki kurdan Türk parasına çevrilir ve ilgili yabancı para kâr/zarar hesaplarına kaydedilir. Yukarıda belirtilen gelirler, yabancı para yerine Türk parası üzerinden tahsil edilse dahi, ilgili yabancı para kâr-zarar hesaplarına kaydedilir.

(3) Dövize endeksli finansal varlıklar Türk parası hesaplarda, dövize endeksli gayri nakdi krediler ise yabancı para hesaplarda izlenir.

Hesap numaralama sistemi

MADDE 6- (1) Hesap numaralama sistemi, belirli hesaplar hariç altı haneden oluşmuştur. İstisnai hesaplar ise yedi haneden oluşmaktadır. Hesap numaralarının hanelere göre gösterimi aşağıda belirtildiği şekildedir:

1   2   3   4   5  6

A  B   C  D  E  F

A                – Grup numarasını tanımlar,

BC             – Defteri kebir hesap numaralarını tanımlar,

DE             – Yardımcı hesap numaralarını tanımlar,

F                – Alt hesap numaralarını tanımlar.

Değişiklik ve muhasebe hatalarının düzeltilmesi

MADDE 7- (1) Tekdüzen Hesap Planında yer verilen bütün hesapların açılması zorunludur.

(2) Defteri kebir düzeyinde açılmış olup yardımcı ve alt hesapları bulunmayan hesaplar için ihtiyaç duyulması halinde yardımcı, alt ve daha tali dereceli hesaplar açılabilir.

(3) Bankalar yardımcı hesaplar veya alt hesaplar altında gerek duyacakları alt veya daha tali hesapları, mevcut hesap numaralarının sonuna yeni haneler eklemek suretiyle açabilirler.

(4) Bankalar bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasında izin verilenler dışında muhasebe sistemlerinde yeni hesap açamaz.

(5) İlgili TMS çerçevesinde hatalı muhasebe kayıtlarının düzeltilmesinin gerekmesi halinde hatalı kayıtların iptali ters kayıtla gerçekleştirilir. Hatalı kayıtların muhasebe sisteminden silinmek suretiyle düzeltilmesinin gerekmesi halinde, Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ’de yer alan yetki ve denetim izine ilişkin usûl ve esaslar dikkate alınır.

 

Tekdüzen hesap planı

MADDE 8- (1) Tekdüzen Hesap Planı aşağıda belirtildiği şekildedir.

 

0
DÖNEN DEĞERLER

 

010                          KASA

 

011                         EFEKTİF DEPOSU

 

012                         YOLDAKİ PARALAR – T.P.

 

01200                     YURTİÇİ HAVALELER

01201                     YURTDIŞI HAVALELER

01202                     YURTİÇİ POSTA ÇEKLERİ

01203                     YURTDIŞI POSTA ÇEKLERİ

01204                     GRUP NAKİLLERİ

 

013                         YOLDAKİ PARALAR – Y.P.

 

01300                     YURTİÇİ HAVALELER

01301                     YURTDIŞI HAVALELER

01302                     YURTİÇİ POSTA ÇEKLERİ

01303                     YURTDIŞI POSTA ÇEKLERİ

01304                     GRUP NAKİLLERİ

 

015                         SATIN ALINAN ÇEKLER – Y.P.

 

01500                     ŞUBELERİMİZ ÜZERİNE KEŞİDELİ

01501                     DİĞER BANKALAR ÜZERİNE KEŞİDELİ

01509                     DİĞER

 

016                         VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER – T.P.

 

01600                     VADESİ GELMİŞ TAHVİL KUPONLARI

01601                     VADESİ GELMİŞ HİSSE SENEDİ KUPONLARI

01602                     VADESİ GELMİŞ TAHVİLLER

01603                     BONOLAR

01609                     DİĞER

 

017                         VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER – Y.P.

 

01700                     VADESİ GELMİŞ TAHVİL KUPONLARI

01701                     VADESİ GELMİŞ HİSSE SENEDİ KUPONLARI

01702                     VADESİ GELMİŞ TAHVİLLER

01703                     BONOLAR

01709                     DİĞER

 

019                         KIYMETLİ MADENLER – Y.P.

 

01900                     KIYMETLİ MADEN DEPOSU

019000                   ALTIN DEPOSU

019009                   DİĞER KIYMETLİ MADENLER

 

01901                     KIYMETLİ MADENLER

019010                   ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN OLAN

019011                   ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN OLMAYAN

 

020                         TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI – T.P.

 

02000                     VADESİZ SERBEST HESAP

02001                     VADELİ SERBEST HESAP

02002                     VADELİ SERBEST OLMAYAN HESAP

02003                     BLOKE ELEKTRONİK PARA FONLARI

 

021                         TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI – Y.P.

 

02100                     VADESİZ SERBEST HESAP

02101                     VADELİ SERBEST HESAP

02102                      VADELİ SERBEST OLMAYAN HESAP

02103                      BLOKE ELEKTRONİK PARA FONLARI

 

022                         YURTİÇİ BANKALAR – T.P.

 

02200                     VADESİZ HESAP

022000                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

022001                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

022002                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

022003                   ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKİLİ KURULUŞLAR

022004                   KATILIM BANKALARI

022005                   KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

 

02201                     VADELİ HESAP

022010                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

022011                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

022012                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

022013                   ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKİLİ KURULUŞLAR

022014                   KATILIM BANKALARI

022015                   KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

 

023                         YURTİÇİ BANKALAR – Y.P.

 

02300                     VADESİZ HESAP

023000                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

023001                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

023002                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

023003                   ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKİLİ KURULUŞLAR

023004                   KATILIM BANKALARI

023005                   KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

 

02301                     VADELİ HESAP

023010                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

023011                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

023012                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

023013                   ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB. YETKİLİ KURULUŞLAR

023014                   KATILIM BANKALARI

023015                   KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

 

024                         YURTDIŞI BANKALAR – T.P.

 

02400                     VADESİZ HESAP

024000                   SERBEST HESAP

024001                   SERBEST OLMAYAN HESAP

 

02401                     VADELİ HESAP

024010                   SERBEST HESAP

0240100                 KISA VADELİ

0240101                 ORTA VE UZUN VADELİ

 

024011                   SERBEST OLMAYAN HESAP

0240110                 KISA VADELİ

0240111                 ORTA VE UZUN VADELİ

 

025                         YURTDIŞI BANKALAR – Y.P.

 

02500                     VADESİZ HESAP

025000                   SERBEST HESAP

025001                   SERBEST OLMAYAN HESAP

 

02501                     VADELİ HESAP

025010                   SERBEST HESAP

0250100                 KISA VADELİ

0250101                 ORTA VE UZUN VADELİ

025011                   SERBEST OLMAYAN HESAP

0250110                  KISA VADELİ

0250111                 ORTA VE UZUN VADELİ

 

026                         YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER – T.P.

 

02600                     VADESİZ HESAP

026000                   SERBEST HESAP

026001                   SERBEST OLMAYAN HESAP

 

02601                     VADELİ HESAP

026010                   SERBEST HESAP

026011                   SERBEST OLMAYAN HESAP

 

027                         YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER – Y.P.

 

02700                     VADESİZ HESAP

027000                   SERBEST HESAP

027001                   SERBEST OLMAYAN HESAP

 

02701                     VADELİ HESAP

027010                   SERBEST HESAP

027011                   SERBEST OLMAYAN HESAP

 

030                                         GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER -T.P.

 

ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

 

03000                     MALİ KURULUŞLAR BONO VE TAHVİLLERİ

030000                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

0300000                 BONO

0300001                 TAHVİL

0300002                 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

030001                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

0300010                 BONO

0300011                 TAHVİL

0300012                 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

030002                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

0300020                 BONO

0300021                 TAHVİL

0300022                 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

030003                   KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

0300030                 BONO

0300031                 TAHVİL

0300032                 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

030009                   DİĞER

0300090                 BONO

0300091                 TAHVİL

0300092                 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

03002               MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR BONO VE TAHVİLLERİ

030020                   DEVLET BORÇLANMA TAHVİLLERİ

030021                   YEREL YÖNETİM TAHVİLLERİ

 

030022                   İ.D.T. TAHVİLLERİ

0300220                 MÜESSESELER TAHVİLLERİ

0300221                 BAĞLI ORTAKLIKLAR TAHVİLLERİ

 

030023                   K.İ.K. TAHVİLLERİ

0300230                 MÜESSESELER TAHVİLLERİ

0300231                 BAĞLI ORTAKLIKLAR TAHVİLLERİ

 

030025                   DİĞER TAHVİLLER

030026                   HAZİNE BONOLARI

030027                   MÜTEAHHİT BONOLARI

030029                   DİĞER BONOLAR

 

03003                     HİSSE SENETLERİ

030030                   BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

030031                   BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

 

03004                     KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŞ)

030040                   DEVLET TAHVİL KUPONLARI

030041                   DİĞER TAHVİLLER KUPONLARI

030042                   HİSSE SENEDİ KUPONLARI

 

03005                     KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

 

03006                     GELİRE BAĞLI SENETLER

030060                   GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

030061                   GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

030062                   KİRA SERTİFİKALARI

030069                   DİĞER

03007                     YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

 

03008                     TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

030080                   HİSSE SENETLERİ

030081                   TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER

030089                   DİĞER

 

03009                     REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN MENKUL DEĞERLER

030090                   DEVLET TAHVİLİ

030091                   HAZİNE BONOSU

030092                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

030093                   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

030094                   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

030099                   DİĞER

 

03010                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR

030100                   DEVLET TAHVİLİ

030101                   HAZİNE BONOSU

030109                   DİĞER

 

03011                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI TEMİNATLARI

030110                   DEVLET TAHVİLİ

030111                   HAZİNE BONOSU

030119                   DİĞER

 

03012                     TCMB LİKİDİTE SENETLERİ

 

03018                     DİĞER ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

 

03019                     ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

030190                   HİSSE SENETLERİ

030191                   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

030199                   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN MENKUL DEĞERLER

 

03020                    KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

030200                  DEVLET TAHVİLİ

030201                  HAZİNE BONOSU

030202                  DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

 

03021                    ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ

030210                  MALİ KURULUŞLAR

030211                  MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR

 

03022                    SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN MENKUL DEĞERLER

030220                  HİSSE SENETLERİ

030221                  YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

030229                  DİĞER

 

03028                    DİĞER GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN MENKUL DEĞERLER

 

03029                    GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

030290                  HİSSE SENETLERİ

030291                  YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

030299                  DİĞER

 

031                                         GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER – Y.P.

 

ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

 

03100                     BONOLAR

03101                     MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

031010                   KREDİYE BAĞLI TAHVİLLER

031011                   DİĞER MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

 

03102                     MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİ

 

03103                     HİSSE SENETLERİ

031030                   BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

031031                   BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

 

03104                     KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŞ)

031040                   TAHVİL KUPONLARI

031041                   HİSSE SENEDİ KUPONLARI

 

03105                     KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

 

03106                     GELİRE BAĞLI SENETLER

031060                   GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

031061                   GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

031062                   KİRA SERTİFİKALARI

031069                   DİĞER

 

03107                     YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

 

 

03108                     TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

031080                   HİSSE SENETLERİ

031081                   TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER

031089                   DİĞER

 

03109                     REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN MENKUL DEĞERLER

031090                   DEVLET TAHVİLİ

031091                   HAZİNE BONOSU

031092                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

031093                   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

031094                   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

031099                   DİĞER

 

03110                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR

031100                   DEVLET TAHVİLİ

031101                   HAZİNE BONOSU

031109                   DİĞER

 

03111                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI TEMİNATLARI

031110                   DEVLET TAHVİLİ

031111                   HAZİNE BONOSU

031119                   DİĞER

 

03118                     DİĞER ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

 

03119                     ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

031190                   HİSSE SENETLERİ

031191                   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

031199                   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN MENKUL DEĞERLER

 

03120                    KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

031200                  DEVLET TAHVİLİ

031201                  HAZİNE BONOSU

031202                  DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

 

03121                    ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ

031210                  MALİ KURULUŞLAR

031211                  MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR

 

03122                    SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN MENKUL DEĞERLER

031220                  HİSSE SENETLERİ

031221                  YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

031229                  DİĞER

 

03128                    DİĞER GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN MENKUL DEĞERLER

 

03129                    GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

031290                  HİSSE SENETLERİ

031291                  YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

031299                  DİĞER

 

032                         GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER – T.P.

 

03200                     MALİ KURULUŞLAR BONO VE TAHVİLLERİ

032000                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

0320000                 BONO

0320001                 TAHVİL

0320002                 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

032001                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

0320010                 BONO

0320011                 TAHVİL

0320012                  KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

032002                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

0320020                 BONO

0320021                 TAHVİL

0320022                 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

032003                   KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

0320030                 BONO

0320031                 TAHVİL

0320032                 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

03202               MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR BONO VE TAHVİL

032020                   DEVLET BORÇLANMA TAHVİLLERİ

032021                   YEREL YÖNETİM TAHVİLLERİ

 

032022                   İ.D.T. TAHVİLLERİ

0320220                 MÜESSESELER TAHVİLLERİ

0320221                 BAĞLI ORTAKLIKLAR TAHVİLLERİ

 

032023                   K.İ.K. TAHVİLLERİ

0320230                 MÜESSESELER TAHVİLLERİ

0320231                 BAĞLI ORTAKLIKLAR TAHVİLLERİ

 

032025                   DİĞER TAHVİLLER

032026                   HAZİNE BONOLARI

032027                   MÜTEAHHİT BONOLARI

032029                   DİĞER BONOLAR

 

03212                     TCMB LİKİDİTE SENETLERİ

 

032009                   DİĞER

0320090                 BONO

0320091                 TAHVİL

0320092                 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

03220                     HİSSE SENETLERİ

032200                   UZUN VADELİ YATIRIM AMAÇLI

0322000                 BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

0322001                 BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

032201                   UZUN VADELİ YATIRIM AMAÇLI OLMAYAN

0322010                 BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

0322011                 BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

 

03230                     KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŞ)

032300                   DEVLET TAHVİL KUPONLARI

032301                   DİĞER TAHVİLLER KUPONLARI

032302                   HİSSE SENEDİ KUPONLARI

03240                     KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

 

03250                     GELİRE BAĞLI SENETLER

032500                   GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

032501                   GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

032502                   KİRA SERTİFİKALARI

032509                   DİĞER

 

03260                     YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

 

03270                     TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

032700                   HİSSE SENETLERİ

032701                   TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER

032709                   DİĞER

 

03280                     REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN MENKUL DEĞERLER

032800                   DEVLET TAHVİLİ

032801                   HAZİNE BONOSU

032802                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

032803                   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

032804                   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

032809                   DİĞER

 

03281                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR

032810                   DEVLET TAHVİLİ

032811                   HAZİNE BONOSU

032819                   DİĞER

 

03282                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI TEMİNATLARI

032820                   DEVLET TAHVİLİ

032821                   HAZİNE BONOSU

032829                   DİĞER

 

03290                     MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

032900                   HİSSE SENETLERİ

032901                   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

032909                   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

03299                     DİĞER

 

033                         GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER – Y.P.

 

03300                     BONOLAR

 

03301                     MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

033010                   KREDİYE BAĞLI TAHVİLLER

033011                   DİĞER MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

 

03302                     MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİ

 

03303                     HİSSE SENETLERİ

033030                   UZUN VADELİ YATIRIM AMAÇLI

0330300                 BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

0330301                  BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

033031                   UZUN VADELİ YATIRIM AMAÇLI OLMAYAN

0330310                 BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

0330311                 BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

 

03304                     KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŞ)

033040                   TAHVİL KUPONLARI

033041                   HİSSE SENEDİ KUPONLARI

 

03306                     KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

 

03307                     GELİRE BAĞLI SENETLER

033070                   GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

033071                   GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

033072                   KİRA SERTİFİKALARI

033079                   DİĞER

 

03350                     YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

 

03370                     TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

033700                   HİSSE SENETLERİ

033701                   TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER

033709                   DİĞER

 

03380                     REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN MENKUL DEĞERLER

033800                   DEVLET TAHVİLİ

033801                   HAZİNE BONOSU

033802                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

033803                   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

033804                   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

033809                   DİĞER

 

03381                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR

033810                   DEVLET TAHVİLİ

033811                   HAZİNE BONOSU

033819                   DİĞER

 

03382                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI TEMİNATLARI

033820                   DEVLET TAHVİLİ

033821                   HAZİNE BONOSU

033829                   DİĞER

 

03390                     MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

033900                   HİSSE SENETLERİ

033901                   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

033902                   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

03399                     DİĞER

 

038                         MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – T.P.

 

03800                                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

038000                   DEVLET TAHVİLİ

038001                   HAZİNE BONOSU

038002                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

038003                   HİSSE SENETLERİ

038004                   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

038005                   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

038006                   KREDİYE BAĞLI TAHVİLLER

038009                   DİĞER

 

03801                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

038010                   DEVLET TAHVİLİ

038011                   HAZİNE BONOSU

038012                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

038013                   HİSSE SENETLERİ

038014                   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

038015                   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

038016                   KREDİYE BAĞLI TAHVİLLER

038019                   DİĞER

 

039                         MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – Y.P.

 

03900                                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

039000                   DEVLET TAHVİLİ

039001                   HAZİNE BONOSU

039002                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

039003                   HİSSE SENETLERİ

039004                   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

039005                   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

039006                   KREDİYE BAĞLI TAHVİLLER

039009                   DİĞER

 

03901                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

039010                   DEVLET TAHVİLİ

039011                   HAZİNE BONOSU

039012                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

039013                   HİSSE SENETLERİ

039014                   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

039015                   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

039016                   KREDİYE BAĞLI TAHVİLLER

039019                   DİĞER

 

040                         PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR – T.P.

 

04001                     BANKALARARASI PARA PİYASASINDAN ALACAKLAR

04002                     TAKASBANK PARA PİYASASINDAN ALACAKLAR

04003                     BORSA İSTANBUL PARA PİYASASINDAN ALACAKLAR

 

041                         PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR – Y.P.

 

04101                     BANKALARARASI PARA PİYASASINDAN ALACAKLAR

04102                     TAKASBANK PARA PİYASASINDAN ALACAKLAR

04103                     BORSA İSTANBUL PARA PİYASASINDAN ALACAKLAR

 

050                         TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – T.P.

 

05000                     YURTİÇİ İŞLEMLERDEN

050000                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

050001                   BANKALAR

050002                   ARACI KURUMLAR

050003                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

050004                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

050005                   GERÇEK KİŞİLER

 

05001                     YURTDIŞI İŞLEMLERDEN                          

050010                   MERKEZ BANKALARI

050011                   BANKALAR

050012                   ARACI KURUMLAR

050013                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

050014                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

050015                   GERÇEK KİŞİLER

 

051                         TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – Y.P.

 

05100                     YURTİÇİ İŞLEMLERDEN                            

051000                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

051001                   BANKALAR

051002                   ARACI KURUMLAR

051003                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

051004                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

051005                   GERÇEK KİŞİLER

 

05101                     YURTDIŞI İŞLEMLERDEN

051010                   MERKEZ BANKALARI

051011                   BANKALAR

051012                   ARACI KURUMLAR

051013                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

051014                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

051015                   GERÇEK KİŞİLER

 Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliin tamamı için tıklayınız


 

1

KREDİLER

 

100                                         İSKONTOLU İŞLEMLERDEN ALACAKLAR – T.P.

 

10000                     İSKONTO SENETLERİ

 

100000                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

1000001                 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1000002                 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

100001                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

100008                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1000080                 KAMU İDARELERİ

1000081                 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1000082                 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

100009                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

10001                     İŞTİRA SENETLERİ

 

100010                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

1000101                 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1000102                 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

100011                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

100018                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1000180                 KAMU İDARELERİ

1000181                 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1000182                 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

100019                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

10002                     İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI

100020    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

1000201  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1000202  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

100021    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

100028    DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1000280  KAMU İDARELERİ

1000281  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1000282  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

100029    DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

10003                     SÖZLEŞMEYE DAYALI İSKONTOLU ALACAKLAR

100030    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

1000301  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1000302  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

100031    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

100038    DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1000380  KAMU İDARELERİ

1000381  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1000382  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

100039    DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

10009                     DİĞER

 

101                                         İSKONTOLU İŞLEMLERDEN ALACAKLAR – Y.P.

 

10100                     İSKONTO SENETLERİ

 

101000                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

1010001                 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1010002                 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

101001                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

101008                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1010080                 KAMU İDARELERİ

1010081                 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1010082                 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

101009                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

10101                     İŞTİRA SENETLERİ

 

101010                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

1010101                 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1010102                 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

101011                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

101018                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1010180                 KAMU İDARELERİ

1010181                 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1010182                 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

101019                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

10102                     İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI

101020    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

1010201  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1010202  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

101021    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

101028    DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1010280  KAMU İDARELERİ

1010281  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1010282  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

101029    DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

10103                     SÖZLEŞMEYE DAYALI İSKONTOLU ALACAKLAR

101030    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

1010301  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1010302  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

101031    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

101038    DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1010380  KAMU İDARELERİ

1010381  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1010382  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliin tamamını okumak için tıklayınız

Powered by WPeMatico