TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFLERİNDE SIK YAPILAN KDV HATASI-TOPLU İŞYERİ KOOPERATİFLERİNDE ARSA VE İŞYERİ TESLİMLERİ KDV YE TABİDİR. ORAN % 18 DİR.-EVREN ÖZMEN MALİ MÜŞAVİR

TARİH : 06.07.2011
SAYI : B.07.4.DEF.0.58.10.00.2011-24-18-4
KONU : İşyeri yapı kooperatiflerince işyeri teslimleri ile kooperatif üyelerine yapılacak işyeri teslimlerinin KDV karşısındaki durumu hk.


İLGİ: …

İlgide kayıtlı dilekçenizden, kooperatifinize ait arsa üzerine toplu işyeri yapmak üzere yüklenici firma ile anlaştığınız, müteahhit firmanın kooperatifinize yapacağı malzemeli anahtar teslimi işyeri tesliminde ve daha sonra kooperatifiniz tarafından üyelerinize yapılacak olan işyeri tesliminde KDV oranının ne olacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1. maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV’ye tabidir.

Aynı Kanunun “Sosyal ve Askerî Amaçlı istisnalarla Diğer istisnalar” baslıklı 17/4-k maddesinde; organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

69 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “3. Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinde Arsa ve İşyeri Teslimleri” baslıklı bölümünde;

“4369 sayılı Kanunun 60. maddesi ile 3065 sayılı Kanunun 17/4. maddesine (k) bendi eklenerek; organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi isletmelerin arsa ve işyeri teslimleri 01.08.1998 tarihinden itibaren istisna kapsamına alınmıştır.

Organize sanayi bölgesi veya küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla, müteşebbis heyet, kooperatif veya diğer isimler altında iktisadi isletmeler oluşturulmaktadır. Bu organizasyonlar, arsayı temin etme, altyapıyı tamamlama, işyerlerini inşa etme gibi hizmetlerin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere kurulmaktadır.

Yapılan kanun değişikliği ile sözü edilen organizasyonların sadece arsa teslimleri ile işyeri teslimleri istisna kapsamına alınmıştır. Bu organizasyonların yapacakları her türlü hizmetler ile arsa ve işyeri dışındaki teslimlerinin yanı sıra bölge ve site dışındaki arsa ve işyeri teslimleri de genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisine tabi olacaktır. Ayrıca bunlara yapılan mal ve hizmet satışlarında genel hükümler çerçevesinde vergi uygulanacağı tabiidir.” ifadesine yer verilmiştir.

Diğer taraftan, söz konusu toplu işyeri yapı kooperatifinizin bağımsız bir kooperatif olduğu, küçük sanayi sitesi kurulması amacıyla oluşturulan bir kooperatif olmadığı, başka bir ifadeyle küçük sanayi sitesinin kurulmasından, oluşturulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, müteahhit firma tarafından kooperatifinize yapılan işyeri teslimleri ile toplu işyeri yapı kooperatifinizin üyelerine yapacağı işyeri teslimleri genel oranda (%18) KDV ye tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Powered by WPeMatico