11 Aralık 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30267
YÖNETMELİK
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ

ODASI SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ, BÜRO TESCİL

VE MESLEKÎ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/4/2006 tarihli ve 26136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri, Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; jeofizik mühendisliği hizmetlerini üreten kurum, kuruluş, firma ve işyerleri ile bunların ürettiği jeofizik mühendisliği hizmetlerine ilişkin esasları kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) SMM: SMMH’den birini ya da birkaçını tescilli büronun sahibi, ortağı veya ücretli çalışanı sıfatı ile yürüten SMM Belgesi sahibi jeofizik mühendisini,

j) SMM Belgesi: Jeofizik mühendislerinin, sahibi oldukları veya ortak oldukları ya da çalıştıkları tescilli büroda SMMH’yi ifa edebilmeleri için yetkili olduğunu gösteren ve Oda tarafından verilen belgeyi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendine aşağıdaki alt bentler, (d) bendine aşağıdaki alt bent ve (f) bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

“Sağlık, jeomedikal afetler, adli, tarım, sigorta ve restorasyon jeofizik hizmetleri kapsamında yapılan araştırmalar:”

“16) İçmesuyu ve kanalizasyon isale hatları, arıtma tesisleri, su depoları, derin deniz deşarjları, yağmur suyu toplama ve benzeri alt yapı projelerinin sismik risk analizleri ve jeoteknik çalışmalar kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

17) Yol, baraj, tünel yapımı, metro, kanalizasyon ve içme suyu şebeke yapımı ve benzeri kazı ve sökü işleri gerektiren çalışmalarda; zemin veya kayaçların sökülebilirliğinin/kazılabilirliğinin saptanması kapsamında sismik yöntemler kullanılarak yürütülecek jeofizik mühendisliği hizmetleri,

18) Güneş enerjisi panelleri (GES), Rüzgar enerjisi santralleri (RES) ve benzeri enerji tesislerinin yer seçimi çalışmaları kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,”

“8) Akaryakıt istasyonlarındaki yakıt kaçaklarının bölgedeki zemine etkisinin jeofizik yöntemlerle tespiti ve izlenmesi,”

“4) Doğal Afetler sigortası ve mühendislik sigortası ile ilgili jeofizik hizmetler,

5) Tarım alanlarında jeofizik uygulamalar kapsamındaki jeofizik hizmetler (tarım jeofiziği),

6) Restorasyon çalışmaları kapsamında yapılan jeofizik mühendisliği hizmetleri (Restorasyon Jeofiziği).”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kişi ya da” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Kendi adına tescilli büro açarak çalışıyorsa, yanında ücretli olarak çalışan jeofizik mühendisi varsa, bununla/bunlarla imzaladığı iş koşullarını ve çalışma şartlarını düzenleyen hizmet sözleşmesinin ve son ay bordrolarının bir örneğini sunarak, verdiği ücretin ve sunduğu çalışma şartlarının Oda tarafından belirlenen asgari standartların altında olmadığını belgelemesi,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile (e) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Oda tarafından düzenlenen SMMH ile ilgili her yıl en az bir meslek içi eğitim ve belgelendirme kursuna katılmış olması.”

“2) Kendi adına tescilli büro açarak çalışıyorsa, yanında ücretli olarak çalışan jeofizik mühendisi varsa, bununla/bunlarla imzaladığı, iş koşullarını ve çalışma şartlarını düzenleyen hizmet sözleşmesinin ve son dört aylık bordrolarının birer örneğini sunarak, verdiği ücretin ve sunduğu çalışma şartlarının Oda tarafından belirlenen asgari standartların altında olmadığını belgelemesi,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “SMM ve” ibaresi ile (f) bendinin ilk cümlesinde yer alan “SMM ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“2) Hizmete ilişkin en az Oda tarafından belirlenmiş asgari ücretler üzerinden kesilmiş fatura, JFM üyenin imzası, SMM veya tescilli büro numaraları, üye sicil numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası, büro adresi, işverenin adı ve adresi.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) SMMH’nin, SJFMMB’ler tarafından eşit rekabet koşulları altında yapılarak, yasa, yönetmelik, tüzük ve şartnamelere uygun, kamu yararını gözeten, nitelikli hizmet yapılmasını sağlamak üzere gerekli gördüğü tüm önlemleri almaya, mesleği ve meslektaşların hak ve çıkarlarını korumak için gereğinde işyerinde veya arazide tüm kayıt ve belgeler üzerinde denetimler yapmaya,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Oda tarafından tescili yapılmamış SMM’lerin, çalıştıkları SJFMMB’lerde SJFMH’i yürütememesi,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yönetmelik hükümlerinin ihlalinin tekrarlanması durumunda, olayın içeriği ve sonuçlarına göre bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yaptırımlardan bir üst yaptırım uygulanır.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
11/4/2006 26136
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 16/7/2009 27290
2- 14/8/2009 27319
3- 18/3/2011 27878
4- 12/4/2014 28970

 

 

Powered by WPeMatico