TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Buz Pateni Ana Statüsünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (n) bentleri ile (i) bendinde geçen “ve Curling” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “,WCF, ECF” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “,WCF ve ECF’nin” ibaresi ile dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılarak tamamlamış olmak kaydıyla:

1) Artistik buz pateni (senkronize branşı hariç) ve hız pateni spor dallarında, biten iki sezonda üst üste faaliyetlere katılan kulüplerin toplam sporcu sayılarının ikiye bölünüp buçuklar tamamlanarak ortalaması alınan sporcu sayısına göre; 3-10 sporcu ile faaliyetlere katılan kulüplere üçer üye, 11-20 sporcu ile faaliyetlere katılan kulüplere dörder üye, 21-30 sporcu ile faaliyetlere katılan kulüplere beşer üye, 31-40 sporcu ile faaliyetlere katılan kulüplere altışar üye, 41 ve daha fazla sporcu ile faaliyetlere katılan kulüplere her 10 sporcu için birer üye ilave edilir.

2) Federasyonca düzenlenen biten iki sezon senkronize branşındaki faaliyetlere katılan kulüplere üçer üye.”

MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde, 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında ve 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “,curling” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/4/2014 28961

Powered by WPeMatico