Üretim kalitesinin artırılmasına yönelik KDV teşviki

7103 sayılı kanunun 31’inci maddesiyle Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 39’uncu madde hükmü uyarınca;

Sanayi Sicili Kanunu’na göre sanayi sicil belgesine haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri ile,
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgeleri ile ihtisas teknoloji bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde,
Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31 Aralık 2019’a kadar Katma Değer Vergisi’nden müstesna tutulmuştur.
Bu kapsamda yapılan teslimler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirim konusu yapılır. Bu bağlamda indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesi uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilmesi öngörülmüştür.

İstisna kapsamında alınan makine ve teçhizatın, teslim tarihini izleyen takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayi veya Ar-Ge yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde zamanında alınmayan vergi, alıcıdan vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.
Bu bağlamda zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zaman aşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacaktır.

İmalat sanayinde kullanılmak üzere istisna kapsamında teslim edilecek makine ve teçhizatı belirlemeye Bakanlar Kurulu, söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanı yetkili kılınmıştır.

Diğer yandan 7103 sayılı kanunun 16’ncı maddesi Vergi Usul Kanunu’na eklenen geçici 30’uncu madde uyarınca 1 Temmuz 2018’den itibaren geçerli olacaktır.

Sanayi Sicili Kanunu’na göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran (özellikle) imalat sanayinde veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kanunu, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce özellikle Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat ile aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecektir. Bu bağlamda yapılacak hesaplamada faydalı ömür süresinin küsuratlı çıkması halinde, çıkan rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle hesaplanabilecektir. Bu şekilde belirlenen oran ve süreler izleyen yıllarda değiştirilemeyecektir. İmalat sanayinde kullanılmak üzere iktisap edilen ve bu düzenlemeden yararlanabilecek makina ve teçhizatı belirlemeye Bakanlar Kurulu, uygulamaya ilişkin usul ve esası belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Bakanlar Kurulu’nun 30 Nisan 2018 gün ve 2018/11674 sayılı kararının 4. maddesi ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’na göre Sanayi Sicil Belgesi’ne sahip mükelleflerce münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere Vergi Usul Kanunu’nun geçici 30’uncu maddesine göre amortisman oran ve süreleri faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecek ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 39’uncu maddesine göre Katma Değer Vergisi istisnası kapsamında teslim edilecek yeni makina ve teçhizat 7103 sayılı kanunun 31’inci maddesiyle Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 39’uncu madde hükmü uyarınca;

Sanayi Sicili Kanunu’na göre sanayi sicil belgesine haiz Katma Değer Vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri ile,
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgeleri ile ihtisas teknoloji bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 31.12.2019 tarihine kadar Katma Değer Vergisi’nden müstesna tutulmuştur.

Dr. Veysi Seviğ

itohaber.com

Powered by WPeMatico