ÜRETİM VE PAZARLAMA KOOPERATİFLERİNDE GENEL KURULUN YETKİLERİ-EVREN ÖZMEN-KOOPERATİF DANIŞMANI

Ekran Resmi 2017-03-26 22.55.32

En yetkili organ olan genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

1) Bilanço, bilanço hesaplarının dökümü, gelir gider farkı hesapları ile yönetim kurul ve denetçiler tarafından verilen raporları inceleyerek kabul veya reddetmek, gelir gider farkının dağıtımı konusun bağlamak,

2) Yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerini seçmek, ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek, gerektiğinde bunları azletmek,

3) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücret, huzur hakkı ve yolluk miktarı ile bütçeyi görüşerek karara bağlamak,

4) Yönetim kurulu tarafından verilen ortaklıktan çıkarma kararlarına yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak,

5) Kanun (6102 sayılı TTK’nın 391’inci maddesinde sayılanlar hariç), anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptal edilip edilmeyeceği konusunda karar almak,

6) Amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik uygun faaliyet konusu bulunan kooperatif, şirket ve diğer teşekküllere girme ve çıkmaya karar vermek,

7) Üst kuruluşa girme kararı vermek ve bu kuruluşta görevlendirilecek temsilcileri seçmek,

8) Anasözleşmede yapılması öngörülen değişiklikler hakkında karar vermek,

9) Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğini, yerini ve azami fiyatını, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatını belirlemek,

10) İnşaat işlerinin yaptırılma yöntemini kararlaştırmak,

11) Şube açılmasına ve konusu ile ilgili teşebbüslere iştirak edilmesine karar vermek.

12) Alım satım merkezleri açılması konusunda karar vermek,

13) Bilanço açıklarının kapatılmasında kullanılmak üzere ortaklardan ek ödeme istenip istenmeyeceğine karar vermek,

14) Kooperatifin dağılması hakkında karar vermek, tasfiye kurulunu seçmek,

15) Kanun ve anasözleşme ile genel kurula tanınmış olan diğer konular hakkında karar vermek. Genel kurul yukarıdaki görev ve yetkilerini devir ve terk edemeyeceği gibi, kooperatifin amaçları ile ilgili her türlü işler hakkında da karar verebilir.

[contact-form]

Powered by WPeMatico