Vergi uygulamalarıyla ilgili olarak son dönemde verilen bazı özelgeler.

1. Kurumlar Vergisi Kanunu

Serbest Bölgede üretilen ürünlerin ihraç oranının şirketin kendi talebiyle %50’ye düşürülmesi durumunda, % 85 ihraç koşulu sağlanmadan gelir vergisi istisnasından yararlanılabilir mi?

(03.01.2018 tarih ve 851 sayılı özelge)

Serbest Bölgeler Kanunu’nda yer alan ücret istisnası, serbest bölgede üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en az % 85’ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödenen ücretler için geçerli olup, Serbest Bölge Müdürlüğünün yazısı ile % 15 olan yurt içi azami satış oranı günün ekonomik koşulları nedeniyle % 50’ye çıkartılmış olsa da, şirket tarafından serbest bölgede üretilen ürünlerin toplam bedelinin sadece % 50’sinin FOB bedeli üzerinden yurt dışına satılması durumunda 1 seri no.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde istisnadan faydalanılması mümkün bulunmamaktadır.

İlişkili kişilerden alınacak hisselerde emsal bedel tespiti

(14.01.2014 tarih ve 40 sayılı özelge)

Şirketin ilişkili olduğu şirketten satın alacağı hisselerin satış bedelinin, dolayısıyla şirketin söz konusu hisseleri satın alma bedelinin emsallere uygun olması gerekmektedir. Söz konusu bedelin tespitinde Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. madde hükmü ile ilgili Tebliğde belirtilen yöntemlerden herhangi birisi ile ulaşma olanağı yoksa işlemin mahiyetine uygun olarak belirlenecek diğer yöntemlerin de kullanılması mümkündür.

Şirket aktifine kayıtlı, kirada olan taşınmaz satışı kurumlar vergisinden istisna tutulabilir mi?

(14.11.2017 tarih ve 21710 sayılı özelge)

Şirketin aktifinde kayıtlı bulunan ve şirketin bazı bölümlerinin yeni yapılan binalara taşınması nedeniyle atıl hale gelen ve şirkete hizmet veren tedarikçilere kiraya verilmiş olan taşınmazların satışından elde edilecek kazancın, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile ilgili Tebliğdeki diğer şartların da sağlanması kaydıyla kurumlar vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

2. Gelir Vergisi Kanunu

TUGS’a kayıtlı gemide çalışan personele ödenen ihbar tazminatı gelir vergisine tabi midir?

(09.01.2018 tarih ve 23820 sayılı özelge)

İhbar tazminatları Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesi kapsamında ücret niteliği taşımakta olup Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12. maddesinde Türk Uluslararası Gemi Sicilinde kayıtlı gemilerde çalışan personele ödenen ücretlerin gelir vergisi ve fonlardan istisna edilmesi nedeniyle Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerde çalışan personele ödenen ihbar tazminatının gelir vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olmayan gemilerde çalışan personele ödenen ihbar tazminatlarının ise Gelir Vergisi Kanunu’nun 61, 94, 103 ve 104. maddelerine göre vergilendirilmesi gerekir.

3. Katma Değer Vergisi Kanunu

Şirket aktifine kayıtlı, geçici süre için kiralanmış taşınmazların satışı KDV’den istisna tutulabilir mi?

(14.11.2017 tarih ve 21710 sayılı özelge)

Esas faaliyet konusu taşınmaz ticareti olmayan şirketin aktifinde en az iki tam yıl süreyle kayıtlı bulunan fabrika, idare binası ve otoparkın teslimi KDV Kanunu’nun 17/4-r maddesi kapsamında KDV’den istisnadır.

Öte yandan, şirket aktifinde en az iki tam yıl süreyle kayıtlı bulunan ve yeni yapılan binalara taşınılması sebebiyle atıl hale geldiği için kiraya verildiği anlaşılan taşınmazların, daha önce şirket faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis edilmiş olduğu ve atıl hale geldiği için kiralandığı dikkate alınarak, bunların teslimi diğer şartların sağlanması kaydıyla KDV Kanunu’nun 17/4-r maddesi kapsamında KDV’den istisna olacaktır.

Diğer taraftan, şirket aktifinde en az iki tam yıl süreyle kayıtlı bulunan arsa ve tarla vasfındaki taşınmazların, edinme ve kullanım şekline göre ticaretini yapmak maksadıyla aktifte bulundurulan taşınmazlar olmaması kaydıyla teslimi KDV Kanunu’nun 17/4-r maddesi kapsamında KDV’den istisnadır.

4. Damga Vergisi Kanunu

Belli parayı içermeyen ve yurdışında düzenlenen sözleşme damga vergisine tabi midir?

(16.11.2017 tarih ve 434303 sayılı özelge)

Özelge talep formunuz ekinde yer alan “… Sığır Alım Sözleşmesi”nin konusunun, alımı yapılacak kesimlik erkek sığırların; kastre edilmemiş, 12 aydan büyük ve 24 ay yaştan küçük, ağırlıkları en az 450 kg özelliklerde ve toplam 15.000 (Onbeşbin) adet olduğu, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6.1 inci maddesinde alıcı tarafından hazırlanmış seçim listesinde yer alan 15.000 adet canlı hayvanın satıcının işletmesinde veya satıcı işletmesinin bulunduğu yerleşim merkezinde yapılacak net canlı ağırlık tartımı üzerinden %3 (yüzdeüç) fire düşüldükten sonra ortaya çıkan ağırlığın satıcı tarafından teklif edilen 2.55 Euro birim fiyat/kg çarpımı sonucu oluşan toplam Euro bedel üzerinden akdedildiği anlaşılmıştır.

Buna göre, kurumunuz ile yurt dışında yerleşik firma arasında kesimlik erkek sığır alımına yönelik imzalanan “… Sığır Alım Sözleşmesi”, Türkiye’de resmi dairelere ibraz edilmesi ya da herhangi bir suretle hükmünden yararlanılması durumunda damga vergisine konu teşkil edecek olup, her bir sığır için asgari olarak belirlenen 450 kilogram ağırlık ile alınacak sığır miktarının çarpımı sonucu bulunacak toplam ağırlık miktarı üzerinden %3 (yüzdeüç) fire düşüldükten sonra kalan toplam ağırlık miktarının 2,55 EURO kilogram birim fiyatı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarın, ihale kararı ve sözleşmenin Türkiye’de resmi dairelere ibraz edildiği ya da herhangi bir suretle hükmünden yararlanıldığı tarih itibarıyla T.C. Merkez Bankası’nca tespit ve ilan olunan cari döviz satış kuruna göre hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Poliçeler ve yapılan hakediş ödemelerinde damga vergisi kesintisi yapılması gerekir mi?

(09.11.2017 tarih ve 441487 sayılı özelge)

Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (5) numaralı fıkrasında, sigorta mukavelenameleri, sigorta ücretine ait makbuzlar ve sigortanın tecdit ve temdidi ile temin olunan meblağın tezyidi halinde verilen beyanname ve avönanların damga vergisinden istisna olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Ödeme emri belgelerinin münhasıran sigorta poliçelerine ait sigorta ücretinin ödenmesine ilişkin düzenlenmiş olması durumunda, Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tablonun IV/5 fıkrası gereğince damga vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Turistik otel işletmeciliği yapan şirketin imzaladığı kontenjan sözleşmesi damga vergisinden istisna tutulabilir mi?

(01.12.2017 tarih ve 480786 sayılı özelge)

Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt içindeki ve yurt dışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışlarının döviz kazandırıcı faaliyet olarak sayıldığı dikkate alındığında, turistik otel işletmeciliği faaliyetinde bulunan şirketin sahip olduğu Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesinin geçerlilik süresi dahilinde belgede yer alan faaliyet değeri ile sınırlı olmak üzere yurt dışındaki turizm firmaları ile yapacağı döviz karşılığı hizmet satışına ilişkin düzenlenen kontenjan ve konaklama sözleşmeleri için damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır. Turizm faaliyeti kapsamında yurt içindeki turizm firmalarıyla yapılacak döviz karşılığı hizmet satışına ilişkin düzenlenen kontenjan ve konaklama sözleşmelerine ise her iki işlem tarafının da o işle ilgili olarak adlarına düzenlenmiş Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesinin bulunması ve söz konusu kağıtların belgenin geçerlilik süresi içerisinde düzenlenmiş olması koşulu ile damga vergisi istisnası uygulanması mümkündür.

Yukarıda özetlenen özelgeler ile diğer çok sayıda özelgenin tam metnine www.gelirler.gov.tr internet adresinin mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.

Recep Bıyık

pwc.com

Powered by WPeMatico